Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare vagoane de calatori


Anunt de participare (utilitati) numarul 141128/15.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +4 0213192428, In atentia: Sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +4 0213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizare vagoane de calatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Posturile de Revizii Vagoane (inclusiv Statiile CF) si Reviziile de Vagoane mentionate la fiecare lot in pare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 107, 328.8 si 6, 655, 944RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent pe perioada estimativa februarie 2013 - ianuarie 2014 si al doilea contract subsecvent pe perioada estimativa februarie 2014 ? ianuarie 2015.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare vagoane de calatori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90917000-8 - Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Anexei D atasata la Documentatia de atribuire si Anexei B privind loturile.
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 107, 328.8 si 6, 655, 944RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - conform Anexei B privind loturile, valabila 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, conform modelului din sectiunea formulare, va fi constituita in lei sau echivalent in Euro la un curs BNR valabil cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, prin: - OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR - este obligatorie mentionarea nr. procedurii pentru care se constituie.- scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante- virament bancarsau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Candidaturile care nusunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantiapentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isiretrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei Restituirea Garantiei in baza cererii depuse conform form. M a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5%, fara TVA din valoarea de atribuire a contractului subsecventb) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare)- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari- retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrulorganului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modif si completarile ulterioare, conform model formular A din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori2. Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular B din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori.Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3. Decl pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj, conform model formular B1 din sectiunea formulare din care sa reiasa, candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile;4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular 4 din sectiunea formulare;5.Decl pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model formular 9 din sectiunea formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Stefan Roseanu ? DIRECTOR GENERAL, Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC, Gabriel PROTOPOPU - DIRECTOR GENERAL ADJ. MENTENANTA, Carmen POPESCU ? DIRECTOR LOGISTICA; Liviu PESCARASU ? DIRECTOR REVIZII DE VAGOANE, Liliana CONSTANTINESCU - Sef Oficiu Juridic, Georgeta MANOLE - Sef Serviciu;In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator). 1. Pentru persoane fizice/juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC. Acesta va cuprinde informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in: original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalulPentru persoane fizice/juridice straine: -documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata).In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta, pentru conformitate, Certificatul Constatator in original/copie legalizata
2. Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar eliberate si vizate de AFER sau echivalente, pentru servicii de salubrizare vagoane de calatori, in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2011
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Serviciile efectuate se confirma prin prezentarea de recomandari din partea autoritatii ori a clientului privat beneficiar.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de minim o recomandare sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Declaratii privind efectivele medii ale personalului angajat din ultimii 3 ani
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului
Dotarea tehnica minima necesara realizarii serviciului de salubrizare este urmatoarea: - vidanja mobila pentru vidanjarea vagoane de calatori cu rezervoare de retentie a reziduurilor;
- aparat pentru curatat pardoseli cu actionare electrica sau cu baterie;
- aparat pt. aspirat si spalat tapiterie;
- aspiratorportativ;
- aparat de spalare cu jet de inalta presiune cu apa calda si rece;
- scari mobile pt. salubrizarea plafoanelor, dispersoarelor , peretilor laterali si portbagajelor;
- mopuri, maturi, farase, raschete, racleti, pentru spalarea ferestrelor, carlige, galeti, perii, bureti, lavete;
-aparate pentrupulverizat;
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze
Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care ofertantul le poate aplica in timpul indeplinirii contractului.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, la candidat, in termen de valabilitate
Certificat ISO 14001/2005 sau echivalent, la candidat, in termen de valabilitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 84/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.01.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.01.2013 10:00
Locul: SNTFC CFR Calatori SA Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti etaj IV sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valab.a candid.60 zile de la termenul limita de dep. a candidaturii. Orice candidatura valab. pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Note: a.AC are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelung.acestei perioade.b.candidatul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab.a candid. c.candidatul care nu este de acord cu prelung perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.-Lb de redactare a candid si a prop.teh.si financ.-Romana-Toate certific si doc emise in alta lb. decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.-In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, urmatoarele sume: lot 1 - 2.002, 92 lei, lot 2 - 4.234, 00 lei, lot 3 - 4.254, 86 lei, lot 4 - 4.885, 31 lei, lot 5 - 4.494, 14 lei, lot 6 - 4.204, 74 lei, lot 7 - 5.131, 62 lei, lot 8 - 4.265, 46 lei, lot 9 - 4.521, 64 lei, lot 10 - 4.483, 88 lei.Anexam la Documentatia de atribuire- Anexa C: Informatii privind operatorii economici- Anexa D - cantitatile minime si maxime pentru primul contract subsecvent si pentru acordul cadru, pentru fiecare lot in parte,
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/12296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2012 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer