Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 0244333233 | 02482 | 02517 | 02534 | 02542 | 02545 | 02547 | 02550 | 02574 | 02583 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizarea curenta si generala a spatiilor din cadrul STFC Craiova si spalare materiale textile la spalatoriile din subunitatile STFC Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 146871/30.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN POPESCU, Tel. +40 0213192428, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Craiova
Adresa postala: B-DUL DACIA, Nr. 221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: RO-200044, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Patrimoniu Achizitii, Tel. +40 723551776, In atentia: RADU ILEANA, Email: [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Craiova
Adresa postala: B-DUL DACIA, Nr. 221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: RO-200044, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Patrimoniu Achizitii, Tel. +40 723551776, In atentia: RADU ILEANA, Email: [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Craiova
Adresa postala: B-DUL DACIA, Nr. 221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: RO-200044, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Patrimoniu Achizitii, Tel. +40 723551776, In atentia: RADU ILEANA, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizarea curenta si generala a spatiilor din cadrul STFC Craiova si spalare materiale textile la spalatoriile din subunitatileSTFC Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Sediul STFC CRAIOVASubunitati apartinand STFC Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizarea curenta si generala a spatiilor din cadrul STFC Craiova si spalare materiale textile la spalatoriile din subunitatileSTFC Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
98310000-9-Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini nr. S26/1/374/25.07.2013
Valoarea estimata fara TVA: 125, 915.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantumul de 2518 lei valabila 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare in valuta, echivalenta leu/alta valuta se va calcula la cursul BNR, cu 6 zile inainte de termenul limita al depunerii ofertelor. Garantia de participare se exprima in lei si va fi constituita conform prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare (Formularul 3). Se accepta constituirea garantiei de participare si prin plata in numerar la casieria autoritatii contractante, conform prevederilor legale. Gar de buna executie este de 5% din val contractului fara TVA si va fi constit in conformitate cu prevederile art 90 din HG nr. 925/2006 actualizata, prin deschiderea de prestator a unui cont de gar de buna exec la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul org fiscal competent, cu o depunere initiala de 0.5% din val ctr. fara TVA urmand a fi alimentat lunar prin retineri succesive din val fiec facturi, pana la constit integrala a garantiei de 5% din val contr fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contract.Se accepta constituirea garantiei de buna executie si prin instrument de garantare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modif si completarile ulterioare, (se va depune de catre ofertant / ofertant asociat / tert sustinator, dupa caz)conform model formular A din sectiunea formulare, in original;2.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, (se va depune de catre ofertant / ofertant asociat, dupa caz; tertul sustinator va depune declaratia numai pentru litera a, c1 si d). conform model formular B din sectiunea formulare, in original;3.Decl pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), din care sa rezulte ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor conform model formular B1 din sectiunea formulare, in original;4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular C din sectiunea formulare, in original5.Decl pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model formular D din sectiunea formulare, in original;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: STANA DAN ? DIRECTOR; ALDEA RODICA ? CONTABIL SEF; MOCANU CATALIN ? SEF DIVIZIE COMERCIAL;NANU CONSTANTIN ? SEF SERVICIU TEHNIC; PIRVU MARIA ? SEF SERVICIU JURIDIC;RADU ILEANA - SEF BIROU PATRIMONIU ACHIZITII;DASCALU NICUSOR-INGINER. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant);Aceasta declaratie va fi depusa si de tertul sustinator daca este cazul. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile / reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul trebuie sa detina : Autorizatie de Furnizor Feroviar i Agrement Tehnic Feroviar pentru serviciul de salubrizare spatii cu specific feroviar respectiv pentru serviciul de deservire si intretinere dormitoare pentru personal cladiri administrative si exploatare in conformitate cu prevederile OMT 290/2000 in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinoi. Documentele se vor depune in copie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantultrebuie sa prezinte bilant contabil la data de 31.12.2012; vizat si inregistrat de organele competente
Modalitatea de indeplinire
Bilant contabil - in copie
Informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original formularul F2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii efectuate se confirma prin prezentarea a cel putin unui , ,certificat/ document" conform preved art 188, alin 2, lit a din OUG34/06
Modalitatea de indeplinire
Conform model Formular C1 si Anexa din Sectiunea Formulare.Se va anexa cel putin un , ,certificat/ document" conform preved art 188, alin 2, lit a din OUG34/06
Declaratia pe proprie raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic sa declare ca poate dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice pentru indeplinirea contractului de servicii
Declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Cerificat ISO 9001/2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, in termen de valabilitate;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare : pretul ofertei fara TVA;Nr. runde electronice: 1 runda; durata rundei: 1 zi.Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile.Participare la etapa finala de LE : conf art 38(3), (4) din HG 925/2006 actualizata;conf art 42 din H1660/2006 actualizata; conf art 165 din OUG 34/2006 actualizata.Ofertantii declarati admisi au obligatia de a confirma in scris oferta financiara introdusa in SEAP, in cadrul ultimei runde, insotita de deviz, la autoritatea contractanta, in termen de 24 ore, prin fax la nr. 0251419540.Ofertantul declarat castigator are obligatia ca pana la la semnarea contractului sa depuna in original, oferta financiara insotita de deviz, la sediul autoritatii contractante.Nota: In cazul in care doua sau mai multe oferte, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit operatorului economic a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Nr. 3/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2013 11:00
Locul: Sediul STFC Craiova, bdul. Dacia, nr. 221, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Nota: a.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade . b. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii. c. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. -Limba de redactare a candidaturii si a propunerilor tehnice si financiare - Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. .Precizam ca STFC Craiova este sucursala a SNTFC ?CFR Calatori? SA, iar valoarea totala estimata a achizitiei reprezinta numai o parte a valorii prevazute in programul anual al achizitiilor publice pe total S.N.T.F.C. " CFR Calatori? SA care depaseste pe acest cod CPV pragul de 130000euro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al STFC Craiova
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: RO-200044, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer