Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SALUPE CU CORP DE ALUMINIU CU MOTOR DE 180 CP


Anunt de participare numarul 147425/23.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, cladirea Autoritatii Navale Romane, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Ana Dudu, Tel. +40 372419810, In atentia: Sanda MANGRI, Email: [email protected], Fax: +40 241616229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SALUPE CU CORP DE ALUMINIU CU MOTOR DE 180 CP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Autoritatea Navala Romana,
Incinta Port.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salupe cu corp metalic aluminiu cu motor de 180 CP ( 2 buc) necesare pentru inspectii si control conform caiet de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34521100-6 - Vedete de supraveghere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Salupe cu corp metalic aluminiu cu motor de 180 CP - 2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 250, 806EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de20.000 lei.Modul de constituirea garantiei de participare: conform prevederilor art.86 alin (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Model Instrument de garantare-Formularul B.Pentru O.P.- cont RO79TREZ2315025XXX000533, Trezoreria Mun. Constanta, Autoritatea Navala Romana, CUI 11055818.Valabilitatea garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelorIn cazul in care moneda in care se costituie garantia de participare este alta decat leul atunci ofertantul va face conversia in lei a monedei respective la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare.In cazul in care operatorul economic beneficiaza de prevederile Legii 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentand pana la data limitade depunere a ofertelor, ?declaratia privind incadrarea in categoria IMM?, va beneficia de o reducere de 50% a garantiei de participare.Dovada constituirii garantiei de participare va fi depusa obligatoriu in SEAP in sectiunea ?Documente de calificare? pana la data limita pt.depunerea ofertelor si va fi prezentata si in ORIGINAL cu Scrisoare de inaintare( Formularul A) la sediul autoritatii contractante la Serviciul Investitii Achizitii Publice, etaj 9, cam 92, pana la data limita de depunere a ofertei.Daca ofertantul depune contestatie iar C.N.S.C respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta (ANR) va retine garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, in conf. cu prevederile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Prevederile alin. (1) art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica ?i in cazul in care contestatorul renun?a la cerere. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% (5%) din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 alin.1) din HG 925/2006, sauin baza art. 90 alin.3) din HG 925/2006 prin garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale cu deschiderea unui cont in trezorerie, cont deschis cu 1% din valoarera contractului fara TVA, restul de 9% (4%) se va retine din facturi in cont colateral. Se va transmite in original in maxim 10 zile de la semnarea contractului.In cazul in care contractantul beneficiaza de prevederile Legii 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va beneficia de o reducere de 50% a garantiei de buna executie.Perioada de garantie de buna executie este de 12 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie.Garantia de buna executie se va restitui dupa 14 zile de la data expirarii perioadei de garantie de buna executie. Garantia de buna executie se va pierde in cazul in care furnizorul nu finalizeaza contractul si in cazul in care furnizorul nu remediaza eventualele deficiente semnalate in perioada de garantie de12 luni, deficiente datorate defectelor ascunse de fabricatiesau proastei executii.Garantia de buna executie se constituie in Trezorerie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Se va prezenta completat, semnat si stampilat, Formularul 1
Cerinta nr.2 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va prezenta completat, semnat si stampilat, Formularul 2
Cerinta nr.3 - Declaratie privind pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Se va prezenta completat, semnat si stampilat in, Formularul 3Cerinta nr.4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Se va prezenta completat, semnat si stampilat, Formularul 4
Cerinta nr. 5. - Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine).Se va prezenta certificatul de atestare fiscala tip eliberat de autoritatea competenta.
Cerinta nr. 6. - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine).Se va prezenta certificatul de atestare fiscala tip eliberat de autoritatea competenta.
Cerinta nr. 7 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Se va prezenta completat, semnat si stampilatFormularul 5.Persoanele cu functie de decizie din cadrul A.N.R. implicate in procedura de achizitie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mihai Andrei- Director General, Liviu Cazan- Director General Adjunct, Serban Berescu- Director Directia Siguranta Navigatiei, Cristina Calintaru- Director Economic, Florin Oprea -DirectorCap. Sef de Port Giurgiu, Anghel Dumitru - Sef Serviciu Tehnic- Adminis. CZ Constanta, Sandica Mangri- Compariment Investitii Achizitii Publice, Felicia Nutu- Sef Serviciu Financiar Bugete Tarife, Mihai Dragusin- Sef Birou Tehnic- Administr.CZ Giurgiu, Anisoara Banita- Sef Birou Juridic, Ana Dudu- Compariment Investitii Achizitii Publice, Gilda Ursache- Sef Birou Contabilitate, Mihail Ioan- Sef Serviciu Certificare Tehnica Nave, Daniela Tabacaru- Biroul Juridic. Cerinta 1. - Atestarea formei de inregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
a)pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constatator - emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca operatorul economic are ca obiectprincipal sau secundar autorizat de activitate producerea salupelor.Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, la sediul Autoritatii Contractante inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, in original sau copie legalizata.
b) pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, anexandu-se documentele cu traducere in limba romana, documente valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta 2. ? Documente din care sa reiasa incadrarea in categoria IMM ( daca este cazul, Formularul C)In etapa evaluarii ofertelor, inainte decomunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, ofertantul clasat pe primul loc va transmite pentru pt.verificarea conformitatii cu cel depus in SEAP, documentulin original/copie legalizata.Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi prezentate in copie ?conform cu originalul? sau copie legalizata la notar, semnate de reprezentantul legal si trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Cand aceste documente sunt semnate de alta persoana, aceasta va prezenta o impututernicire (Formularul 15), prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite.
In cazul unei asocieri, documentele vor fi emise de fiecare operator economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii generale cu cifra de afaceri pe ultimii trei ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, pe ultimii 3 ani, de minim 376.209 Euro fara TVA.
Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat in lei cat si in euro.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru fiecare an in parte.Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.
Cerinta nr.2: Se vor depune copii dupa bilantul contabil la 31.12.2010, 2011, 2012, vizate si inregistrate de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa Formularul 6- informatii generle.2.Se vor depune copii dupa bilantul contabil la 31.12.2010, 2011, 2012, vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- Sa prezinte cel putin 1 contract similar(in ultimii 3 ani) in valoare de minim 250.806Euro fara TVA.Documente obligatorii:
1. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.2. Fisa de informatii privind experienta similara insotita certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE) pentru fiecare an in parte.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent pentru desfa?urarea activita?ii in domeniul obiectului contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul 8 si Anexa 1 (Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse similare obiectului contractului efectuate in ultimii3 ani, continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari)2. Anexa 2 la Formularul 8 (Fisa de informatii) la care vor atasa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent pentru desfa?urarea activita?ii in domeniul obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Pe parcursul verificarii documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari/completari ale documentelor prezentate de acestia ptr. demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute in documentatie, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini;2. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini) autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul.3. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta.4. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic A.N.R.
Adresa postala: Incinta Port Constanta nr.1, cladire ANR, etaj IX, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer