Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sapunuri, detergenti si alte materiale de igiena si curatenie


Anunt de participare numarul 50807/24.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Adresa postala: Str. Bistritei, nr.41, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Punct(e) de contact: Amelia Albulescu, Tel.0238724662, Email: [email protected], Fax: 0238721143
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sapunuri, detergenti si alte materiale de igiena si curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Structuri functionale ale D.G.A.S.P.C.Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Stilpu, Pogoanele, Smeeni si Beceni.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de sapunuri, detergenti si alte materiale de igiena si curatenie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24513000-3 - Produse de curatat (Rev.1)
21221100-9-Hartie igienica (Rev.1)
24250000-1-Dezinfectanti (Rev.1)
24520000-5-Parfumuri si produse de toaleta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ANTICALCAR PTR. MASINA AUTOMATA - 1342 CUT ; APARATE RAS - 4482 BUC ; BURETI BAIE - 378 BUC ; CLORURA DE VAR - 2050 KG ; ODORIZANT CAMERA ( SPRAY) - 864 BUC ; DETARTRANT - 2815 BUC ; DETERGENT RUFE AUTOMAT - 13200 KG; DETERGENT RUFE MANUAL - 5003 KG ; DETERGENT VASE LICHID - 5128 BUC ; DEZINFECTANT SOLID EFERVESCENT - 458 CUT ; HARTIE IGIENICA - 40220 BUC ; INALBITOR RUFE - 5032 BUC ; INSECTICID UNIVERSAL TIP SPARY - 1996 BUC ; LOTIUNE DUPA RAS - 96 BUC ; PERIUTE DINTI - 3057 BUC ; PASTA DE DINTI - 10924 BUC ; PASTA DE RAS - 1000 BUC ; PRAF DE CURATAT SUPRAFETE - 2385 BUC ; ODORIZANT SOLID WC - 2768 BUC ; SAMPON - 6774 BUC ; SAPUN DE TOALETA - 19940 BUC ; SAPUN LICHID - 1648 BUC ; SOLUTIE CURATAT MOBILA - 883 BUC ; SOLUTIE CURATAT COVOARE - 1265 BUC ; SOLUTIE CURATAT GEAMURI - 1433 BUC ; SOLUTIE CURATAT SUPRAFETE - 5543 BUC .
Valoarea estimata fara TVA: 360, 944RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar. particip.: 1.810RON pt. IMM si 3.620RON pt. ceilalti op. econ.Gar. buna exec.: 2, 5% din pretul contr. , fara TVA, pt. IMM, si 5% pt. ceilalti op. econ.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul D.G.A.S.P.C. Buzau. Plata cu O.P. prin Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea grupului de operatori economici. Se solicita legalizarea asocierii daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Documente care dovedesc situatia personala a ofertantului (eligibilitatea ):
1.1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea;
1.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006;
1.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
1.4. -Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat (la data de 30.03.2008), eliberat de D.G.F.P. Administratia Finantelor Publice ( in original ) ;
-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ( pentru anul 2007 ) eliberat de primarie ( in original ).
2. Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
2.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (in original);
2.2. Certificatde inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (copie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceri globala operatorul economic va completa formularul Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti prezentarea a cel putin unei recomandari ( inregistrata, datata, semnata si stampilata ) cu privire la calitatea produselor similare livrate si a moduluide indeplinire a obligatiilor contractuale ;2. Autorizare de livrare din partea producatorului (in cazul operatorilor economici care nu sunt producatori), pentru fiecare produs din cadrul Anexei la Formularul de oferta.
3. Documente emise de organisme acreditate : - autorizatie sanitara de functionare emisa de Ministerul Sanatatii si al Familiei - Directia de Sanatate Publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani;2.Declaratie referitoare la echipamentele tehnice;3. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;4. Prezentarea de mostre pentru toata gama de produse prevazuta in anexa la formularul de oferta, insotite de certificate de calitate/declaratii de conformitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casieria D.G.A.S.P.C. Buzau sau cu O.P. in contul RO90TREZ16624680220XXXXX deschis la Trezoreria Buzau.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2008 12:00
Locul: Sediul D.G.A.S.P.C. Buzau, Str. Bistritei nr. 41.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii si/sau persoanele imputernicite din partea operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala: Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120251, Romania, Tel.0238/717959
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si Contencios al D.G.A.S.P.C. Buzau
Adresa postala: Buzau, Str. Bistritei nr. 41, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Tel.0238/711052, Fax: 0238/721143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 16:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer