Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SCOALA CU SASE SALI DE CLASA SI SPATII ANEXE


Anunt de participare numarul 18649/12.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Faurei
Adresa postala: Comuna Faurei, Judetul Neamt, Localitatea: Faurei, Cod postal: 617195, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gherghel, Tel.0233762006, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.primariafaurei.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SCOALA CU SASE SALI DE CLASA SI SPATII ANEXE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: sat BUdesti, comuna Faurei, judetul Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea unei scoli cu sase sali de studiu , cancelarie, grupuri sociale, precum si a tuturor utilitatilor necesare (centrala termica, instalatii sanitare, tamplarie etc)necesare bunei functionalitati a cladirii potrivit destinatiei sale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214210-5 - Scoala primara (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 1, 540, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 9180 Ron, garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului incheiat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu este solicitata legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT DE INREGISTRARE EMIS DE O.R.C., CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE O.R.C., EXPERIENTA SIMILARA, INFORMATII GENERALE (conform caietului de sarcini)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT ATESTARE FISCALA, BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 31.12.2006, CERTIFICAT FISCAL FISCAL DE LA CONSILIUL LOCAL (conform caietului de sarcini
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII 2 (DOI) ANI , MINIM 200.000 EURO
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nr. de angajati, Capacitatea profesionala a angajatilor, Dotarea tehnica a operatorului (masini , utilaje, unelte). (conform caietului de sarcini)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: plata se va face in numerar la caseria unitatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2007 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante: sat Faurei, comuna Faurei, judetul Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 4, Localitatea: bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234-520312, Fax: 0234-520312, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Solutionarea contestatiilor 10 zile de la trimiterea dosarului de catre autoritatea contractanta Deciziile Consiliului pot fi atacate cu plangere in termen de 10 zile de la comunicare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei Faurei
Adresa postala: sat Faurei, comuna Faurei, judetul Neamt, Localitatea: Faurei, Cod postal: 617195, Romania, Tel.0233-762006, Fax: 0233762005, Adresa internet (URL): www.primariafaurei.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2007 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer