Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Scule


Anunt de participare (utilitati) numarul 147290/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, Email: [email protected], Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Scule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania APA Brasov S.A., str.Crisana nr.1-3
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Discuri diamantate, discuri abrazive, burghie, clesti, lopeti, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14522200-8 - Diamante industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scule
Valoarea estimata fara TVA: 303, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare, valabila 60 de zile de la data si ora limita de depunere a ofertelor: - lot.1 ? 1.710 lei;
- lot 2 ? 2.640 lei;
- lot.3 ?640 lei;
- lot.4 ? 1.080 lei.Plata garantiei se poate face si in alta valuta, avandu-se in vedere cursul BNRleu / valuta din data de publicarii anuntului de participare.- Se va constitui, in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006, actualizata, prin: a. Ordin de plata in contul Companiei APABrasov SA: RO81BRDE080SV05660200800;b. Virament bancar;c. Cash, la Casieria Centrala a CompanieiAPA Brasov S.A., str. Crisana nr.1-3, Program zilnic ora: 11-14;d. Scrisoare de Garantie Bancara;e. Printr-un instrument de garantare emis deo societate de asigurari;f. Prin fila CEC.- Dovada constituirii Garantiei de participare(in cazul Scrisorii de garantie bancara, instrumentului de garantare emis deo societate de asigurari sau filei CEC) se face prin transmiterea documentului de garantare in original laCompania APA Brasov S.A., str. Crisana nr. 1-3, Serviciul Relatii cu Publicul, pana la data limita de depunere a ofertei.- Documentul de garantare constituit prin oricare din modalitatile legale prezentate, va fi transmis obligatoriu si in SEAP.- I.M.M.-urile care vor achita jumatate din cuantumul garantiei de participare vor trebui sa faca dovada inscrierii in aceasta categorie de intreprinderi. Se constituie conf.art.90 din din H.G. nr. 925/2006, actualizata, intr-un cuantum procentual de 5% din valoarea contractului , fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea-Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.
In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.180 din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata). Declaratia va fi prezentata si de asociat .
Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.181 li.a, c1 si d din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata). Declaratia va fi prezentata si de asociat.
Nota: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. Persoane cu functie de decizie: Fatu Dorin-Director General; Popa Teodor-Director Economic; Balan Ilie -Director Tehnic; Sopterean Doru-Director Programe Externe; Cojocaru Gabriel, Sef Sectie Apa; Pintilie Adi-Sef Sectie Canal; Hurghis Dorin-Sef Serviciu Achizitii Publice; Mazilu Sorin- Sef Atelier Transport; Buga Ovidiu- Sef Atelier Miscare Apa; Derzsi Gyula-Sef Atelier Mecanic; Marincas Marcela-Sef Serv.Intern Prevenire Protectie; Matau Gabriela-Sef Laborator Apa Potabila; Cristian Ana-Sef Serviciu I.T.; Craciun Emil- Sef Serviciu Contoare; Dima Carmen- Sef Laborator Ape Uzate; Olariu Bogdan-Sef Serviciu Juridic, Patrimoniu, Actionariat;Vasile Acrivopol Ioana-Sef Serviciu Facturare Incasare; Postoaca Marian-Sef Uzina Apa; Nicolau Antoniu- Sef Serviciu Tehnic; Serban Adrian-Sef Atelier Electric; Teodorovici Gavril-Sef Statii Epurare; Sandru Liviu- Sef Sectoare Exterioare; Grusea Gheorghe-Sef Sector Rupea; Munteanu Mircea Radu-Sef Sector Sacele; Ganea Dan-Sef Productie; Stroie Ioan-SefBirou Proiectare; Pupaza Alin- Sef Sector Poiana Brasov.
Declaratia va fi prezentata de asociat, de subcontractant si de tertul sustinator daca este cazul.
-Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?. Certificatul va fi prezentatsi de asociat. -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluiprezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectulcontractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea Autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor va transmite certificatul constatator in original in vederea verificarii conformitatii documentului depus in SEAP.
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in traducere autorizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante ? pentru persoane juridice / fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Curs mediu BNR leu / euro:
2010 ?4, 2099lei / euro;
2011 ?4, 2379lei / euro;
2012 ?4, 5670lei / euro, daca cifra de afaceri este calculata in euro.
Pt. alta valuta se va comunica cursul BNR/alta valuta pt.fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare fisa
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Documente emise de organisme acreditate care certifica sistemul calitatii ofertantului ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte calificate pe primul loc care au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti oferte noi de pret prin intermediul SEAP. Ofertantii vor prezenta o noua oferta de pret in SEAP, contractul urmand a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic.Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aceasta aplicatie deschide ?i verifica orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului i aplicatiei cu care au fost semnate documentele.Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita ?i poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN. http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul pentru exercitarea caii de atac ? conform prevederilor art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: Str.Vlad Tepes nr.13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: [email protected], Fax: +40 268408632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer