Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SCULE PENTRU OPERARE CU INSTALATIA DE TUBING FLEXIBIL ??


Anunt de participare (utilitati) numarul 147707/04.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Hajni CRISAN, Tel. +40 269805131, In atentia: Serviciul Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?SCULE PENTRU OPERARE CU INSTALATIA DE TUBING FLEXIBIL??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 41
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? SCULE PENTRU OPERARE CU INSTALATIA DE TUBING FLEXIBIL?
Sculele si echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt destinate operarii cu instalatia de tubing flexibil pentru operatii speciale la sondede gaz metan
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43121400-1 - Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexa caiet sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 217, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
300 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este Lot 1:2.000 lei, Lot 2:450 lei; Lot 3:250 lei; Lot 4:200lei, Lot 5:900 lei; Lot 6:400 lei; Per.de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod. de constituire: in conf.cu regl.art.86, din H.G.925/2006. Echiv. unei GP constituita in alta moneda decat in lei, se va calcula la cursul lei/alta valuta comunicat de B.N.R. pt.data publicarii Anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin instr.de garantare emis in cond.legii de catre o soc.bancara sau de catre o soc.de asigurari, conform prevederilor art.86 alin.(2)?(4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transf. va fi efectuat in contul RO14RNCB02310195 68860001 al AC, deschis la BCR, Suc.Medias.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantie / instr.de garantare se prezinta in originalcel mai tarziu la data si ora stabilita pt.deschiderea.ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabil.solicitata in doc.de participare vor fi respinse.In cazul of. care se regasesc in categ.IMM conf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru dep.of.)GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc. de atribuire.In cazul dep.de oferte in asoc., GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantia de buna executieva fi 7% din valoarea contractului , fara TVA. Modalitatea de constituire este conf. cu prev. art. 90, alin.(1).din H.G.925/2006. Autoritatea contractanta are oblig. de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului , daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare Formular nr.12A ).Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora); Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, astfel incat sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunerere a ofertelor.Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.12B )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat asociat, tertul sustinator (dupa caz).Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat .Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? .Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completare Formular 13 B).Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).Declaratie privind conflictul de interese (art.69^1)Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 13A)Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Virgil Marius Metea, Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S. Medias;Sorin Gheorghiu , Director tehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluareAngela Melinescu, Sef Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;Hajnalka CRISAN, Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;Ioan Jampa, Sef Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;Silvia COANTA, Serviciul ContabilitateAurica Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;Corina GANEA, consilier juridic, Biroul juridic Certificat constatator emis de ONRC (sau echivalent in cazul pers. juridice/fizice straine) inf. care le contine sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de ONRC(de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social, principal sau secundar)informatii care le contine sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator. Obiectul contractului trebuie sa aiba coresp. in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Se vor prezenta in original, copie legalizata. sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu orig.?. Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitar a activitatii profesionale conform cu legislatia aplicabila acestora. Se vor prezenta in original, copie legal.sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.Precizari: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, in functie de partea din contract pe care o realizeaza.c.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinerea financiar si/sau tehnico-profesionala de catre tert/terti sustinator, acestia din urma nu pot prezenta certificate constatator in favoarea ofertantului.d.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante of. clasat pe primul loc va prezenta Certificatul Constatator ONRC in original/copie legalizata.Declaratie pe proprie raspundere de la operatorul economic inreg. ca I.M.M.?uri- DACA ESTE CAZUL .Of. incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru crit. legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Pt. a se dovedi statutul de IMM este obligat sa prezinte declaratie pe propria raspundere conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarile si completarile Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categ.(IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevederilor la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate care nu face parte din categ. IMM - urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind cifra de afaceri, care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax, cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani, raportata la cursul mediu BNR pt. fiecare an etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis. Precizari: a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta fisa de informatii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari produse similare, finalizate in ultimii 3 ani . Ofertantul va face dovada furnizarii de produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, a caror valoare cumulata sa fie cel putin de: 100.000 lei pentru Lotul 1; 24.300 lei pentru Lotul 2; 13.600 lei pentru Lotul 3; 11.200 lei pentru Lot 4; 46.800 lei pentru Lot 5; 22.000 lei pentru Lot 6. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia , demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr- o declaratie a operatorului economic. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 D cuprins in Sectiunea III. ? completat cu valori pentru fiecare lot in parte.
Inf. privind Asocierea - DACA ESTE CAZUL.Mai multi op.ec. au dreptul de a se asocia cu scopul de a dep. of. comuna. In acest caz se va prez. obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma rasp. solidara pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii dinAsociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si prof. se considera in ansamblu numai in cazul unei asocieri (unui grup de operatori economici care depun oferta comuna). Exceptie fac urmat. criterii de calificare si selectie care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia pers. a candidatului/ ofertantului Sectiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. In acest caz prezentarea documentelor este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii in parte.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai jos la informatii privind angajamentul ferm.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14 C.
Inf. privind Angajamentul ferm - DACA ESTE CAZUL. In cazul in care pentru indepl. contractului of. isi demonst. capacit. tehnica si prof. invocand sust. unei alte persoane (indif. de natura rel.jurid. existente intre of./candidat si pers. respectiva), atunci acesta are oblig. de a dovedi sust. de care beneficiaza, de regula, prin prez. unui angajament ferm al pers. respective, in orig., prin care aceasta conf. faptul ca va pune la disp. of. res. tehnice si prof. invocate. In acest caz pers. care asig. sust. tehnica si prof. nu trebuie sa se afle in sit. care det. excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta: decl. pe proprie rasp. privind neincadrarea in disp. art. 180 din OUG 34/2006 ;decl. pe propr. rasp. privind neincadrarea in prev. art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.; decl. pe propr. rasp. privind neincadr. in prev. art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate
Modalitatea de indeplinire
Formularul 18 cuprins in Sectiunea III).
Certificat ISO 9001:2008, sau echivalent, care confirma sistemul de management al calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Certificatul conform cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Certificat API spec Q1 sau echivalent( sau echivalentul ISO 9001:2008).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Certificatul conform cu cerintele standardului API spec Q1, sau echivalentul ISO 9001:2008 , in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa evaluarea initiala integrala a ofertelor. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda , in termen de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro). Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of.Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se referala pretul total fara TVA, pentru fiecare lot ofertat.Dupa incheierea rundei de LE, op.ec. care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularulde oferta nr. 10A si centralizatorul de preturi 10A1 completate coresp. in functie de val. ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul Autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.02.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2013 10:00
Locul: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - S.I.R.C.O.S.S. MEDIAS - Sos. Sibiului nr. 5, Medias, Jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membriicomisiei de evaluare, precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc dupa licitatia electronica au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Birou Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805154, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2013 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer