Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SCULE SI APARATE PENTRU MASURATORI SONDE


Anunt de participare (utilitati) numarul 147231/15.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Victor Bleahu, Tel. +40 269805208, In atentia: Victor Bleahu, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SCULE SI APARATE PENTRU MASURATORI SONDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Medias, str.Aurel Vlaicu, nr.41, jud.Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sculele si aparatele care fac obiectul acestei achizitii sunt destinate efectuarii de masurari in sonde cu gaura tubata cu ajutorul echipamentelor de masurare pe cablu sau pe sarma.
Infunctie de informatia urmarita, din sculele si aparatele adecvate se realizeaza un ansamblu de adancime care se lanseaza in gaura tubata.In cazul echipamentelor de masurare pe cablu, datele masurate sunttransmise instantaneu la sistemul de achizitie date de la suprafata prin intermediul cablului.
In cazul echipamentelor pe sarma, aparatele de masura se scot la suprafata si informatia stocata in memoria aparatelor este descarcata pe un calculator si valorificata prin valori sau grafice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43121400-1 - Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 - Centrori cu brate - 4 buc
Valoare estimata pentru LOT 1 ? 242.400 lei
LOT 2 - Densimetru (FDI) (SX ends) - 1 buc.
Valoare estimata pentru LOT 2 ? 330.000 lei
LOT 3 - Multifinger 70 mm-40 degete(MIT 027) (SX ends) - 1 buc
Valoare estimata pentru LOT 3 ? 990.000 lei
LOT 4 - Dispozitiv ptr rotire scule (PSJ-008) (SX ends) - 2 bucValoare estimata pentru LOT 4 ? 98.000 lei
LOT 5 - Sticla prindere cablu (SX ends) - 2 buc
Valoare estimata pentru LOT 5 ? 9.000 lei
LOT 6 - Role cabluG2 17? - 2 buc
Valoare estimata pentru LOT 6 ? 44.000 lei
LOT 7 - Debitmetrupentru tubing (ILS 021)(in line spiner) - 1 buc
Valoare estimata pentru LOT 7 ? 165.000 lei
LOT 8 - Printer color - 1 buc.
Valoare estimata pentru LOT 8 ? 80.000 lei
LOT 9 - Aparat telemetrie (XTU-002) (SX ends) - 1 buc.
Valoare estimata pentru LOT 9 ? 204.000 lei
LOT 10 - Articulatie cu nuca(PKJ-013) (SX ends) - 3 buc.
Valoare estimata pentru LOT 10 ? 75.000 lei
LOT 11 - Inclinometru(PIA-004) (SX ends) - 1 buc.
Valoare estimata pentru LOT 11 ? 130.000 lei
LOT 12 - Greutati (SBAR) (SX ends) ( scurte ) - 4 buc
Valoare estimata pentru LOT 12 ? 70.000 lei
LOT 13 - Lubricatoare - 2 seturi (1 set = 4 buc)Valoare estimata pentru LOT 13 ?94.000lei
LOT 14 - Stobita - 1 buc
Valoare estimata pentru LOT 14 ? 33.000 lei
LOT 15 - Prevenitoare de eruptie - 2 buc
Valoare estimata pentru LOT 15 ?301.000 lei
LOT 16 - Aparate electronice cu memorie - 24 buc
Valoare estimata pentru LOT 16 ?1.200.000lei
LOT 17 ? Geala mecanica tip foarfeca cu cuplaj - 34 buc
Valoare estimata pentru LOT 17 ?152.700lei
LOT18- Cuplaj rapid cep-mufa -60 buc
Valoare estimata pentru LOT 18 ?240.000lei
LOT19 ? Sticla de prindere - 35 buc
Valoare estimata pentru LOT 19 ? 157.500 lei
LOT20 ? Model cu plumb - 14 buc
Valoare estimata pentru LOT 20 ? 40.600 lei
LOT 21 ? Lest cu cuplaj rapid- 48 buc
Valoare estimata pentru LOT 21 ? 210.000 lei
LOT 22 ? Role ghidaj sarma - 14 buc
Valoare estimata pentru LOT 22 ?98.000lei
LOT 23 ? Depanator cablu si sarma - 1 buc
Valoare estimata pentru LOT 23 ? 200.000 lei
LOT 24 ? Flansa de legatura - 1 buc
Valoare estimata pentru LOT 24 ? 22.300lei
Valoarea estimata fara TVA: 5, 186, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
300 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: LOT 1?4840lei, LOT 2?6600lei, LOT 3?19800lei, LOT 4?1960lei, LOT 5-180lei, LOT 6?880lei, LOT 7?3300lei, LOT 8-1600lei, LOT 9?4000lei, LOT 10?1500lei, LOT 11-2600lei, LOT 12?1400lei, LOT 13?1800lei, LOT 14-660lei, LOT 15-6000lei, LOT 16?24000lei, LOT 17?3050lei, LOT 18?4800lei, LOT 19?3150lei, LOT 20?810lei, LOT 21?4200 lei, LOT 22?1960lei, LOT 23?4000lei, LOT 24-440lei.Per.de valabilitate.: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Mod. de constituire: in conf.cu regl.art.86, din H.G.925/2006.Echiv. unei GP constituita in alta moneda decat, leul se va calcula la cursul lei/alta valutacomunicat de B.N.R. pt.data publicarii Anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin instr.de garantare emis in cond.legii de catre o soc.bancara sau de catre o soc.de asig., se va putea utiliza Form. 11, sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditiile resp.prev.art.86 alin.(2)?(4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transf. va fi efectuat in contul RO14RNCB02310195 68860001 al AC, deschis la BCR, Suc.Medias.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantie / instr.de garantare se prezinta in original.In orice situatia, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pt.deschiderea.ofertelor.Of. care nu sunt insotite de GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabil.solicitata in doc.de participare vor fi respinse.In cazul of. care se regasesc in categ.IMM conf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru dep.of.)GP se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc. de atribuire.In cazul dep.de oferte in asoc., GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea, fara TVA, a contractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006.Modalitatea de restituire: in cel mult 15 zile de la plata facturii finale, daca nu au fost ridicate panala aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse : surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal
(Completare Formular nr.12A ).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora); Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, astfel incat sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunerere a ofertelor.Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.12B)
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociatasociat, tertul sustinator (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat .
Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? .Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completareFormular13 B).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).
Declaratie privind conflictul de interese(art.69^1)
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 13A)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Virgil Marius Metea, Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;
Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
Sorin Gheorghiu , Directortehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluare
Angela Melinescu, Sef Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
Victor Bleahu, Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
Ioan Jampa, Sef Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;
Ioan Manciu, Atelier Operatii Speciale, membru comisia de evaluare;
Valentin Zamfirache, Serviciul Costurilor, Preturi siTarife, membru comisie de evaluare
Aurica Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;
Ioana Finta, consilier juridic, Biroul juridic Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi realela data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: Autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuireofertantului clasat pe primul loc pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita stabilita pentru depunereaofertelor acesta a prezentatdocumenulin copie lizibila ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Nu este solicitat indeplinirea unui prag valoric pentru indicatorul financiar ?cifra medie de afaceri globala in ultimii 3ani?. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul V.4 cuprins in Sectiunea III .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind sustinerea ferma.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitiaofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea formularului 18 cuprins in Sectiunea III.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionate.
Informatii privind asocierea.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere..
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 14 C.
Lista principalelor livrari produsesimilare prin cumularea valorilor a mai multor contracte finalizate in ultimii 3 ani celor din prezenta procedura: 242.000 lei pentru Lotul 1; 330.000 lei pentru Lotul 2; 990.000 lei pentru Lotul 3; 98.000 lei pentru Lotul 4;9.000 lei pentru Lotul 5; 44.000 lei pentru Lot 6; 165.000 lei pentru Lot 7; 80.000 lei pentru Lot 8; 204.000 lei pentru Lot 9; 75.000 lei pentru Lot 10; 130.000 lei pentru Lot 11; 70.000 lei pentru Lot 12; 94.000 lei pentru Lot 13; 33.000 lei pentru Lot 14; 301.000 lei pentru Lot 15; 1.200.000 lei pentru Lot 16 ; 152.700 lei pentru Lot 17; 240.000 lei pentru Lot 18 ; 157.500 lei pentru Lot 19 ; 40.600 lei pentru Lot 20 ; 210.000 lei pentru Lot 21; 98.000 lei pentru Lot 22 ; 200.000 lei pentru Lot 23; 22.300 lei pentru Lot 24.Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documenteemise sau contrasemnate de o autoritatesau de catre clientul privat beneficiar. Livrarile de produsese confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia , demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr- o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 12 Dcuprins in Sectiunea III. ? completat cu valori pentru fiecare lot in parte.
Certificat API spec Q1( sau echivalentul ISO 9001:2008).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantulva prezenta Certificatul conform cu cerintele standarduluiAPI spec Q1, sau echivalentul ISO 9001:2008, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Certificat ISO 9001:2008 care confirma sistemul de management al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantulva prezenta Certificatul conform cu cerintele standardului SR ENISO 9001:2008, sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa ev.initiala integrala a of. LE se va org.prin intermediul SEAP , intr-o singura runda, in termen de 2 zile lucr.dupa data la care au fost trimise inv.Durata unei runde este de 1 (una) zi. Pt. a putea participa la LE op.ec., trebuie sa detina certif.dig.la op.SEAP.(www.e-licitatie.ro).Refuzul unui op.ec. de a se inreg.in SEAP in scopul particip.la etapa finala de LE=cu retragerea of..Obiectul proc.repetitiv de ofertare , se refera numai la pretul total al produselor ofertate. Dupa incheierea rundei de LE, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita AC Formularul de oferta nr. 10Asi centralizatorul de preturi 10A1 completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de LE la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul AC in cel mult doua zile lucratoare de la ultima runda de licitatie, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau conventional al ofertantului sau de o persoana imputernicita expres; in cazul in care formularele vor fi semnate de catre reprezentantul conventional sau o alta persoana imputernicita in acest sens se va anexa si imputernicirea formulata in acest sens. LE se finalizeaza la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. La momentul finalizarii LE, sistemul informatic va pune la dispozitia AC clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 10:00
Locul: Sediul SIRCOSS - Str. Soseaua Sibiului, nr. 5., Medias, jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Incazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa faza de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: str. Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805156, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer