Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Se vor achizitiona 10 buc midibuze in rate sau leasing, conform cerintelor caietului de sarcini


Anunt de participare (utilitati) numarul 148570/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: Fodre Gabriela, Tel. +40 259423245, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Se vor achizitiona 10 buc midibuze in rate sau leasing, conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
O combinatie intre acestea
Locul principal de livrare: Oradea, str. Atelierelor nr.12
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona 10 buc midibuze in rate sau leasing, conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10 bucati midibuze, conform cerintelor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare (IMM beneficiaza de reducere 50%)14.000 euro sau echivalent in lei la cursul BNR publicat cu 10 zile calendaristice anterior datei limita stabilita pt depunerea ofertelor. Se poate constitui prin virament bancar in contul cod IBAN: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 la BCR Oradea, CIF: RO63483 sau prin orice instrument de garantare cu respectarea conditiilor art.86 din HG 925/2006. Se va prezenta in original cel tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor. Achizitorul are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile art.87 din HG 925/2006 si art. 278^1 din OUG 34/2006. Va fi restituita conform art.88-HG nr. 925/2006. Valabilitate minima solicitata: 100zile de la termenul limita stabilita pt primirea ofertelor. In documentul de garantie (incl.OP/chit.) se va inscrie obiectul achizitiei. 5% din pretul contractului fara TVA (2.5% pt IMM). Se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive conform HG925/2006 art.90 (3).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii sau legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sunt cerinte care in caz de neindeplinire conduc la excluderea din competitie a ofertantului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006 si/sau art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 - conform Ordin ANRMAP 170/2012, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Persoanele fizice/juridice care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire conform Legii 279/2011, art.13.Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle insituatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) ? conform prevederile Legii 279/2011, art.19.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de carebeneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) - conform prevederile Legii 279/2011, art.20.Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente, conform formulare atasate: - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 314/2010- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Fiecare declaratie va cuprinde si numele persoanelornominalizate- Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea operatorului economic la prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie privind calitatea de participant la procedura.- Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetul local din care sa reiasa faptul sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 al ANRMAP. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul local sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul local, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractantesi/sau in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizareaprocedurii de atribuire: Nume Prenume FunctiaNr crt Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul Primariei Municipiului Oradea (Consiliul Local) Functia in cadrul Primariei Municipiului Oradea (Consiliul Local al Municipiului Oradea actionar unic al SC Oradea Transport Local SA)
1 Bolojan Ilie Gavril Primar
2 Malan MirceaViceprimar
3 Muresan Ovidiu Viceprimar si presedinte CMMAP
4 Unita LucianConsilier Local
5 Ritli Laszlo CsongorConsilier Local
6 Felea Adrian IoanConsilier Local
7 Negrean Daniel Dumitru Consilier Local
8 Bonchis Ioan Consilier Local
9 Vulcu Daniel Sorin Consilier Local
10 Dan Octavian Consilier Local
11 Mohan Aurel George Consilier Local si membru AGA
12 Campan Ioan Consilier Local
13 Lascu Tudor Sebastian Consilier Local
14 Debelka Boglarka Lilla Consilier Local
15 Dulca Camelia Mariana Consilier Local si membru AGA
16 Popa Dan Lucian Consilier Local
17 Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
18 Manea Mihai Consilier Local
19 Tau IoanConsilier Local si membru AGA
20 Pasztor Sandor Consilier Local
21 Huszar Istvan Eric Consilier Local
22 Delorean Ion Iulius Consilier Local
23 Szabo Jozsef Consilier Local si membru AGA
24 Sarkozi Zoltan Consilier Local
25 Corches Dorin Octavian Consilier Local
26 Ile Cristian Consilier Local si membru AGA
27 Coste Marina Adelina Consilier Local
28 Gal Sorin Calin Consilier Local
29 Gogoneata Emilia Membru CA
30 Miclaus Sorin Dan Membru CA
31 NicaRomeo - Emilian Membru CA
32 Pacurar Calin Membru CA
33 Urdea Florin Membru CA
34 Giurea Mina Membru C.M.M.A.P.
35 Andrica Liviu Membru C.M.M.A.P.
36 Bara Octavian Membru C.M.M.A.P.
37 Ioan Lezeu Membru C.M.M.A.P.
38 CsuziIstvan Director General si membru CA
39 Purge Ioan Director Economic
40 Pop Viorel-Mircea Director Tehnic si membru CA
41 Malita Mihaela Simona Consilier Juridic
42 Fodre Gabriela Sef birou achizitii
43 BAR MARIUS-DAN Expert achizitii publice
44 MOCANU GEORGETA-TANIA Sef birou tehnic
45 BOT FLORICA Functionar documentare
46 MARC NICOLAE Subinginer
47 TEODOROF CLAUDIU-RADU Sef birou contabilitate
48 SILADI LEONTIN-GICA Sef sectia nr.2
49 COTRAU VASILE-CALIN Inginer
50 BOICAN FLORIAN Sef atelierIn cazul in care comisia constata ca unul sau mai multi ofertanti au document/ documente lipsa la deschidere, si nu s-a prezentat declaratia conform cu prevederile art.11 alin (4) din HG 925/2006 actualizata, acesta va fi descalificat fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente. In cazul in care ofertantul depune declaratie initiala pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de calificare, documentele prezentate ulterior pot avea data de eliberare/ valabilitate ulterioara datei limita de depunere a ofertei.In caz de asociere, se solicita indeplinirea cerintelor pt fiecare asociat in parte. Certificat constatator privind obiectul de activitate sau echivalent in cazul persoanelor fizice/ juridice straine. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani. Completarea fisei de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012 - formularul nr.2. Cerinta minima este de 700.000 euro sau echivalent in alta valuta la cursul mediu stabilit de BNR pt fiecare an.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani. Completarea fisei de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012 - formularul nr.2.
Se vor anexa copii conforme ale documentelor din care confirma cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta principalele livrari din ultimii 3 ani.Document solicitat: Declaratie si lista privind principalele livrari in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Document solicitat: Declaratie si lista privind principalele livrari in ultimii 3 ani
Se vor prezenta documente prin care se confirma experienta similara, de exemplu: parti relevante din contracte la care se anexeaza certificate/ recomandari/ procese verbale de receptie/ alte documente constatatoareemise sau contrasemnate de catre beneficiar privind livrari similare. Cerinta minima privind experienta similara este de 700.000 euro exclusiv TVA sau echivalent in alta valuta, la cursul comunicat de BNR pt fiecare an in parte, care se calculeaza prin prezentarea a unuia sau cumularea valorii a maxim 3 livrari similare. La calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Prin experienta similara se intelege furnizarea de mijloace de transport in comun pe pneuri (de ex. autobuze, midibuze, autocare, etc)
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente prin care se confirma experienta similara, de exemplu: parti relevante din contracte la care se anexeaza certificate/ recomandari/ procese verbale de receptie/ alte documente constatatoareemise sau contrasemnate de catre beneficiar privind livrari similare. Cerinta minima privind experienta similara este de 700.000 euro exclusiv TVA sau echivalent in alta valuta, la cursul comunicat de BNR pt fiecare an in parte, care se calculeaza prin prezentarea a unuia sau cumularea valorii a maxim 3 livrari similare. La calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Prin experienta similara se intelege furnizarea de mijloace de transport in comun pe pneuri (de ex. autobuze, midibuze, autocare, etc)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform cu prev.art.161-169 din OUG 34/2006, intr-o singura runda de 1 zi. Aceasta nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la definitivarea si publicarea anuntului in SEAP si transmiterea invitatiilor electronice. In timpul derularii ofertantii (care trebuie sa fie inscrisi in SEAP) pot transmite oferte exclusiv in sensul imbunatatirii pretului ofertat in jos. Autoritatea contractanta va comunica numarul participantilor in runda finala de licitatie electronica, dar nu va publica preturile noi ofertate. Daca un ofertat nu-si modifica oferta in sensul imbunatatirii acesteia, este luata in considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, atunci in vederea atribuirii se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara prin care se poate sau mentine pretul sau reducerea pretului ofertat, original si electronic (e-mail sau CD), iar contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 09.05.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2014 12:00
Locul: Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita clarificari direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, privind veridicitatea si valabilitatea acestora.2.Comisia de evaluare va putea solicita oricand si oricui, in perioada de evaluare a ofertelor, orice documente / informatii considerate necesare legate de oferta.3. Informatii suplimentare privind faza electronica: - Informatii ref.la echipamentul electronic folisit se pot regasi pe SEAP la Cerinte tehnice minimale. Elementul reofertarii este pretul. Vor fi invitati la faza electronica doar ofertantii calificati.4. Se va prezenta, dupa caz, declaratie privind subcontractantii, lista acestora cu datele de identificare a acestora si acorduri de subcontractare in care se va specifica in mod concret partea de contract care ii revine subcontractantului si valoarea acesteia. In cazul in care exista resurse de care dispune subcontractantul si acestea urmeaza a se lua in calcul in vederea respectarii criteriilor si cerintelor minime, se solicita depunerea actelor doveditoare conform cerintelor de mai sus.5. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va depune documentatia de eligibilitate in dosare separate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^.2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC OTL SA
Adresa postala: str. Atelierelor nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer