Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SEIFURI DE CASIERIE CU DESCHIDERE TEMPORIZATA?


Anunt de participare (utilitati) numarul 148040/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, parter partial, Et.1, 2 si 3 partial, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: DRAGOS STOICA, Tel. +40 372442020, In atentia: CAMELIA NAGHI, Email: [email protected], Fax: +40 372778528, Adresa internet (URL): www.electricafurnizare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AGENT ECONOMIC
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?SEIFURI DE CASIERIE CU DESCHIDERE TEMPORIZATA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. Electrica Furnizare S.ABUCURESTI
S.F.E.E TRANSILVANIA NORD - CLUJ
S.F.E.E TRANSILVANIA SUD - BRASOV
S.F.E.E MUNTENIA NORD - PLOIESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie seifuri de casierie cu deschidere temporizata -214 bucati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44421300-0 - Seifuri pentru bani (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea necesara este de 214 buc. din care:
- 75 buc. pentru S.F.E.E TRANSILVANIA SUD ? BRASOV, - 50 buc. pentru S.F.E.E TRANSILVANIA NORD ? CLUJ, - 89 buc. pentru S.F.E.E MUNTENIA NORD ? PLOIESTI.
Valoarea estimata fara TVA: 703, 099.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
G.P. de 13.000 RON (6.500 RON pt IMM 50%)sau echivalent in valuta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. G.P. se constituie prin: 1.Instrument de garantare(scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. 2. Ofertantul trebuie sa constituie G.P.pe o perioada de valab. de 90 zile incepind cu data limita de depunere a ofertelor. 3.G.P se poate constitui si prin virament bancar cu O.P. Contul in care se poate depune garantia de participare este: cod IBAN RO64INGB0001008197998910 deschis la ING BANK NV Suc. BUCURESTI ( UTILITATI- SURSE PROPRII). 4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor depuse.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit;c)fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului;d)se va retine contestatarului in cazul in care CNSC respinge ca nefondata contestatia ofertantului sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, cf. art.278ยน alin (1) lit. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma retinuta din garantia de participare va fi de 4.483, 09Lei?. Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. (IMM beneficiaza , conform legislatiei in vigoare , de 50% reducere din suma mentionata ) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii : - 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de derulare a contractului , asa cum este prevazut in documentatia de atribuire - Formular 11 din Sectiunea FORMULARE 2.prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 si art. 181 din ordonantaDeclaratii privind situatia personala a operatorului economic completate in conformitate cu Formularul 12A si Formularul 12B din Sectiunea Formulare. ? in original;Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG 34/2006Declaratie privind situatia personala a operatorului economic completata in conformitate cu Formularul 12D din Sectiunea Formulare. ? in original;Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este DIR. GENERAL - Mircea PATRASCOIU, DIR ECONOMIC - Cristina PANA, DIR. COMERCIAL - Mihai BEU, Sef Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Dragos STOICA, SEF SERV. JURIDIC - Oana PIRVULETE, Disciplina Contractuala - Alexandra Raluca GRECU, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Elena Camelia NAGHI, consilier juridic - Ionut Claudiu ANGHEL, consilier juridic-Andrei Alexandru MIREA, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - VASILE Nicolae, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Stela Carmen RADOVICI, Sef Serv.Patrimoniu Administrativ U.C.C - Cristian IonescuCerinta nr. 3Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Formular 12J din Sectiunea Formulare ? in original;Cerinta nr. 4Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetul local1. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat din care sa reiasa caofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei ? in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.2. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei - eliberat de Primaria locala? in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.Cerinta nr.5Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 12C ? Sectiunea Formulare) - in originalNota 1: Pentru a fi valabile, certificatele de atestare fiscala trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.Nota 2: Ofertantul are dreptul sa depuna initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal , prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata. In cazul in care se opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia , ca la solicitarea autoritatii contractante , sa prezinte certificatele fiscale , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, in original/copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? cf. Ordin ANRMAP 509/2011 (doar ofertantului castigator i se va solicita pentru confirmare depunerea certificatelor in original/copie legalizata) ? In acest caz se va complecta Formularul B1 din sectiunea Formulare.Nota 3: Ofertele depuse de agentii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute de art.9 alin.1 din ordinul 509/2011-in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor , aprobate de organelle competente in domeniu. Cerinta nr. 1Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul va prezenta Certificat constatator, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca inform sunt valabile/reale la data limita de dep. a ofertelor)Nota: Ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original / copie legalizata daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.Persoane juridice/fizice straine .
Cerinta nr.2Documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica ori apartenenta profesionalaOfertantul va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Declaratie cifra de afaceri globala (2010, 2011, 2012) Nivel specific minim necesar: media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, (2010, 2011, 2012).Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 703.099, 16 RON (351.549, 58 RON pt IMM)Conversia leu-alta moneda se va face prin raportare la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru: 2010, 2011, 2012. Daca ofertantii isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantilor respectivi resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B2, din sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara-Formular 12F, ANEXA 12F si Formular F 12.1.Ofertantul va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, cu valori, durata ctr., beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista contractelor similare, ofertantul va face dovada livrarii la nivelul a minim uncontract, maxim 3 contracte de furnizare produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit a caror valoare cumulata sa fie de minim 703.099, 16 lei; In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic cf art 188(1)lit.a OUG 34/2006. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 F cu Anexa la formularul 12F si formularul F 12.1 , din sectiunea Formulare
In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la data depunerii ofertelor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta pers., atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajemnt ferm al pers. resp, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofert. a resurselor tehnice si profesionale invocate.Pers. care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in sit. Prevazuta la art.180 , art.181 lit a), c1) si d) si art. 69.1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul F 21 si a propriul dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F 21 se va specifica liderul asociatiei
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii(conform art. 188, alin 1, lit.c)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul F6 din sectiunea Formulare
Certificare ISO 9001:2008 Certificarea sistemelor de management al calitatii sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor dar se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea
Modalitatea de indeplinire
Certificatul care atesta implementarea sistemului: ISO 9001 sau echivalent se va prezenta, in copie (lizibila)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile la prima etapa a procedurii. a) elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare : pretul; b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului-Nu; c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile-la momentul publicariilicitatiei electronice: Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da ; d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice-licitatia electronica se va finaliza dupa desfas. rundei nr. 1 a licitatiei electronice. - Nr.de runde ale licitatiei electr.: 1 (una) - Licitatia electr. va incepe: la 2 (doua) zile lucratoare de la transm. invitatiei -Durata unei runde: 1 (una) zi - Pauza intre runde : nu; e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire in special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte-Daca, in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei licitatiei electr., se constata existenta unei egalitati de preturi pentru ofertele aflate pe primul loc, autoritatea contract. va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis, la sediul acesteia.; f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii-operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EF_15/13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.12.2013 11:00
Locul: SC ELECTRICA FURNIZARE SA, SOS STEFAN CEL MARE, NR. 1A, BUCURESTI -SDIAP-ETAJ 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DIRECTORII SOCIETATIILOR PARTICIPANTE SAU IMPUTERNICITII LEGALI AI ACESTORA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca, in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei licitatiei electronice, se constata existenta unei egalitati de preturi pentru ofertele aflate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis, la sediul acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa postala: sos. Stefan Cel Mare nr. 1 A, parter partial, etaj 1, 2 si 3, sectorul 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0115465, Romania, Tel. +40 0372442001, Email: [email protected], Fax: +40 0212304477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer