Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SELECTARE CONSULTANT PENTRU : "REALIZAREA DOCUMENTATIILOR DE FINANTARE IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE"


Anunt de participare numarul 43736/18.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL PALTINIS
Adresa postala: LOCALITATEA PALTINIS, COMUNA PALTINIS, JUDETUL BOTOSANI, Localitatea: Paltinis, Cod postal: 717295, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA PALTINIS, Tel.0231622103, In atentia: D-LUI COSTEL ROMANESCU, Email: [email protected], Fax: 0231622322
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SELECTARE CONSULTANT PENTRU : "REALIZAREA DOCUMENTATIILOR DE FINANTARE IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Primaria Paltinis
Localitatea Paltinis
Comuna Paltinis
Judetul Botosani
cod 717295
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REALIZAREA DOCUMENTATIILOR DE FINANTARE IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73220000-0 - Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 124, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie va fi de minim 5% si se va aplica prin retineri succesive si proportionale din facturile ce se vor deconta lunar sau periodic.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PLATA SE FACE DIN FONDURI STRUCTURALE DUPA FINANTAREA PROIECTULUI LA TERMENELE SI CUANTUMURILE PREVAZUTE DE LEGISLATIA ROMANEASCA SI EUROPEANA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, certificate care sa ateste implementarea unui sistem de management al calitatii conform normelor ISO 9001, autorizatie de functionare / Societatea va trebui sa dovedeasca ca are in obiectul sau de activitate asigurarea serviciilor de consultanta (obiectul principal de activitate conform certificatului de inregistrare sa fiecod CAEN 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- formular infomatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestatii in ultimii 3ani. Se solicita completarea Formularului C2, cu anexa si a formularului privind experienta anterioara
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria Primariei Paltinis, judetul Botosani
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2008 12:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Paltinis, judetul Botosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii firmei care prezinta o imputernicire din partea conducatorului societatii respective
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun la secretariatul Primariei Paltinis in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006 reactualizata, de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer