Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii Municipiul Botosani"


Anunt de participare numarul 25813/30.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala: str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CIUBOTARIU, Tel.0231530143, In atentia: Maria Ciubotariu, Email: [email protected], Fax: 0231511712/0231531595
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii Municipiul Botosani"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- semaforizarea intersectiei largirea celor doua strazi in zona intersectiei, semnalizare si marcaje longitudinale si transversale, refacerea sistemului rutier si retelelor ce intersecteaza treseele reamenajate, studiu de trafic vizat de Politia Municipiului Botosani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
45316212-4-Instalare de semafoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
" Semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii Municipiul Botosani "
Valoarea estimata fara TVA: 865, 429RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se constituie garantie de participare in suma de 8000 lei. Garantia de buna executie va fi in suma de 7%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurile alocate pentru executia lucrarilor de semaforizare intersectie str. O.Onicescu-Str. Primaverii Municipiul Botosanisunt asigurate din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere- legalizata daca oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181, de eligibilitate, certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul local si contributiilor catre bugetul de stat.Persoane juridice/fizice romane-certificat constatator emis de O.R. C., copie actul consitutiv (contractul de societate sau statutul), copie certificatul de inregistrare.Persoane juridice /fizice straine-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in tarade rezidenta (tradus si legalizat).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilantul contabil pe ultimii 3 ani, declaratie privind C.A., lista subcontractanti(care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10%).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media C.A. pe ultimii 3 aniegala sau mai mare de 500000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, lista cu utilajele din dotare, lista cuprinzand personalul de specialitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea a minim un contract a carui obiect a fost executia unor lucrari similare in valoare de 200000leiPrezentarea unui Responsabil tehnic cu executia RTEatestat MLPAT, a unuiresponsabil CQ privindcontrolul calitatatii atestat MLPATsi a unui sef punct de lucru.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: se accepta OP sau numerar la casieria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 12:00
Locul: In sala de sedinte a Consiliului Local din str. Postei nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial de o singura persoana care va putea avea doar un insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected] , ,Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Municipiului Botosani
Adresa postala: Adresa postala: B-dul Mihai Eminescu , nr.60 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710212, Romania, Tel.0231-511017, Fax: 0231/512.915
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre operatorul economic despre actul pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei MunicipiuluiBotosani
Adresa postala: Adresa postala: str. Postei nr. 2 , ,Localitatea: Botosani , ,Cod postal: 710356 , ,Romania, Tel.0231-511712, Fax: 0231-531.595
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2007 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer