Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Semnalizare verticala dinamica pe arterele din municipiul Bucuresti aflate in administrarea Administratiei Strazilor


Anunt de participare numarul 146111/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Adresa postala: Domnita Ancuta , nr. 1 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010941, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Tiganus, Tel. +40 213138170, Email: [email protected], Fax: +40 213138170, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Semnalizare verticala dinamica pe arterele din municipiul Bucuresti aflate in administrarea Administratiei Strazilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 21, 368, 598RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite: anual, in functie de alocatia bugetara.Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 17.517.164, 10 fara diverse si neprevazute.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de"Semnalizare verticala dinamica pe arterele din municipiul Bucuresti aflate in administrarea Administratiei Strazilor" conform caietului de sarcini, constand inproiectarea si executarea lucrarilor pentru realizarea de sisteme de management a pasajelor si sisteme de informare urbana.
Se va elabora un Proiect Tehnic care va contine detaliile tehnice complete privind executia si amplasarea componentelor Sistemului de informare publica urbana si management al pasajelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
35710000-4-Sisteme de comanda, de control, de comunicatii si computerizate (Rev.2)
45211350-7-Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
45316210-0-Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt prevazute in Anexa A -Caietul de Sarcini.
Cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent ce se preconizeaza a fi atribuit pe perioada derularii acordului cadru sunt prevazute in Anexa B- Caietul de Sarcini.
Valoarea estimata maxima a acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit este de20.410.886, 00 lei, fara TVA(fara cheltuieli diverse si neprevazute);
In cadrul devizului general la Cap. 5-alte cheltuieli, la pct.3 este prevazuta pozitia Cheltuieli diverse si neprevazute cu o valoare de 957.712 lei fara TVA, reprezentand aproximativ 4, 69% din valoarea estimata maxima a acordului-cadru.
Valoarea estimata maxima este de 21.368.598 lei fara TVA (cu cheltuieli diverse si neprevazute incluse).
Valoarea estimata fara TVA: 21, 368, 598RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 350.000 leiPentru garantia de participare constituita in alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.- Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelorForma de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Contul de garantii al ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI - RO18TREZ7015006XXX000213Trezoreria Sector 1;
- Ofertantii care vor constitui garantia de participare conform art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004vor face dovada ca sunt o astfel de intreprindere.- In cazul unei asocieri, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii, altfel garantia se va considera nula.- Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art.87, alin.(1) din HG nr.925/2006 si de art.278^1, (1) din OUG. nr.34/2006.- Dovada constituirii garantiei de participare este obligatorie la deschiderea ofertelor si se va prezenta in afara plicului sigilat care contine oferta.- Returnarea garantiei de participare se va face in baza unei solicitari scrise adresate Serviciului Achizitii Publicein termenul legal. 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.Garantie de buna executie se poate constitui in conformitate cu prevederile art.90 alin.1 din HG 925/2006, sau daca partile convin, conform prevederilor art.90 alin 3 din HG 925/2006, asa cum a fost modificat prin dispozitiile HG nr.1045/2011.Perioada de valabilitate a acesteia este egala cu durata contractului.Pentru I.M.M, garantia de buna executie va fi admisa in cuantum de 50% fata de suma fixa solicitata.Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarileSe va respecta Formularul nr.15.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006 - Formular nr. 1- Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
2.Certificat de cazier judiciar al societatii, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
3.Cazier fiscal al societatii, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
4.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, - Formular nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 3 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)
6.Certificat de participare cu oferta independenta - Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare. (In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere)
7.Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art.691 din OUG 34/2006 ? Formular nr. 5 din Sectiunea Formulare. Sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Director Gen.-Alina Roman
- Director Adj.-Mirela Ionita
- Director Adj. ?Anghelescu Augustin
- Sef Serv.Achizitii-Raluca Tiganus
- Sef Serv.Juridic Contencios ? Elena Obreja
- Sef Serv.Circulatie- Vasilica NicolaeIn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document.
8. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
Persoanele juridice romane vor prezenta:
a) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.
Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana.In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici. Cerinta nr.1-Certificat constatator emis de ONRC-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea de contract pe care o realizeaza.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc 1 se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea de contract pe care o realizeaza.Cerinta 2. Ofertantul va face dovada detinerii atestarii ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie) tip B, pentru proiectare si executie bransamente electrice. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul sau subcontractantul care realizeaza activitatile de proiectare si executie bransamente electrice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani , sa fie de minim 35.000.000 lei;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (Formularul 6);
- Convertirea in RON si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON. Anul 2011:1 euro = 4, 2379 RON; 2012:1 euro=4, 4560Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei sau Banca Centrala Europeana.In cazul unei asocieri, toti membrii asocierii vor prezenta acest formular.In cazul unei asocieri, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Documente justificative (copie bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente/raport de audit/raportul cenzorilor sau echivalent).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia si Lista privind utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru.
Ofertantul trebuie sa detina (printr-un contract de cumparare, inchiriere, leasing, etc) la data limita de depunere a ofertelor, utilaje si echipamente care sa functioneze si sa fie permanent la dispozitia sa, la intreaga capacitate, si care sa fie folosite in cadrul ac-cadru.Lista min. a tipurilor de utilaje, cf. necesitatilor acestui acord-cadrueste: 1. Autoutilitara;
2. Auto-macara;
3. Masina de taiat asfalt;4. Masini de interventie
5. Platforma autoridicatoare;
6. Aparat de etichetat industrial;7. Grup electrogen;
8. Trusa sudura fibra optica;
9. Aparat de masura pentru fibra optica (OTDR).
10. Declaratie privind detinerea software/program dedicat pentru microsimularea scenariilor de management al traficului in zonele urbane si a impactului semnalizarii dinamice.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca executarea, in ultimii 5 ani (anterior la data limita de depunere a ofertelor) de contracte de lucrari de o natura similara.Ofertantii vor prezenta cel putin un contract sau maxim 3 contracte de natura similara a caror valori cumulate sa fie de cel putin 17.500.000 Lei fara TVA, care sa includa: - Proiectarea si executarea unui sistem de management al traficului care a integrat cel putin un sistem detectie a starii carosabilului si predictie a conditiilor meteo, un sistem informare privind traficul rutier si un sistem de supraveghere video conectat prin fibra optica la un centru de control.- Proiectarea si executarea unui sistem de informare cu Panouri de informare cu mesaje variabile;
- Servicii de management pentru o retea de panouri de informare in zone rezidentiale.
Lista cu personalul angajat de ofertant / de care ofertantul poate dispune in derularea acordului cadru.
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Ofertantul sa aloce pt. realizarea proiectului o echipa cu cel putin urm. experti cheie in domeniul ce face obiectul ac-cadru:
Responsabil de proiect: min.o persoana- cerinte min.:
- Dipl. de studii ? min. studii superioare;
- Experienta dovedita in calitate de Responsabil de Proiect pt realiz. a min. 1 proiect;
- Certificare pt Managementul de proiecte (PMP sau echivalent).Arhitect de Sistem: ? min. o pers.- cerinte min.:
- Absolvent de studii superioare finaliz. cu dipl. de licenta;
- Experienta specifica in calitate de Arhitect de Sistem pt. realiz. a min. 1 proiect;
- Certificare profesionala in domeniul arhitecturilor enterprise (TOGAF sau echiv.);
- Certificare profesionala pv.managementul serviciilor IT (Information Technology Infrastructure Library ? ITIL sau echiv.);
- Certificare profesionala pv.controlul si/sau managementului riscurilor in sistemele informatice.- Cunoasterea aprofundata a unei metodologii recunoscute national/ internat. de auditare, control si evaluare a securitatii sist. informatice - se vor pezenta certificari recunoscute national si/sau internat. in domeniile specificate.
Proiectant: - min. o persoana -cerinte:
- Absolvent studii superioare finaliz. cu dipl. de licenta;
- Experienta generala: - min.5 ani exp. profesionala;
- Experienta specific in calitatea de Proiectant pt. realiz. a min.un sistem de management al traficului carea integrat cel putin un sistem informare conditii meteo si un sistem informare pv. traficul rutier;
- Doc. care sa demonstreze certificarea din partea unui producator software dedicat pt. simularea traficului rutier.Ing. instalatii electrice: min. o persoana- cerinte min:
- Dipl. universitara in inginerie;
- Atestat ANRE, min. II A plus II B;
Expert comunicatii: min. o persoana- cerinte min.:
- Absolvent de studii superioare finaliz. cu dipl. de licenta;
- Experienta generala: min. 5 ani exp. profesionala- Experienta specifica in calitate de Expert sisteme de comunicatii pt.realizarea a min. 1 sistem de comunicatii de complexitate similara;
- Competente avansate pv. proiectarea sistemelor de comunicatii complexe (certificare CISCO CCDA sau echiv.)- Competente avansate pv. implementarea si integrarea infrastructurilor de comunicatii IP complexe (certificare CISCO CCIP sau echiv.).- Competente avansate pv. planificarea, implementarea si mentenanta sistemelor de comunicatii WAN (certificare CISCO CCNP sau echiv.).
Expert sisteme de supraveghere video: min. o persoana- cerinte min.:
- Dipl. universitara in inginerie;
- Dipl./certificat recunoscut de Min. Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pt. ocupatia ing. sisteme de securitate;(ARTS sau echiv.);
- Doc. care sa demonstreze ca op.ec. poate pune la dispozitie personal abilitat si calificat in instalarea, punerea in functiune, service in garantie a echip. utilizat in realizarea obiectului ac.-cadru.
Expert Instalare instalatii de semaforizare: min. 1 persoana- cerinte min.:
- Exp. specifica: min. 2 ani exp. in instalare (inclusiv realiz.
de bransamente electrice) de echip. de semaforizare;
- Dipl. de studii/calificare/atestare in domeniul electric (meseria de electrician);
- Doc. care sa demonstreze ca operatorul ec. poate pune la dispozitie pers. abilitat si calificat in instalarea, punerea in functiune, service in garantie a echipamentului utilizat in realiz. obiectului ac-cadru.
Echipa de service-intretinere: min. 5 pers.-cerinte min.:
- Dipl. de studii medii;
- Documente care sa demonstreze ca operatorul economic poate pune la dispozitie personal abilitat si calificat pentru service in garantie a echipamentului utilizat in realizarea obiectului acordului-cadru.Responsabil tehnic cu controlul calitatii (CQ): o pers.- cerinte min:
- Dipl. de studii
- Decizia/disp.de numire in functia de resp.tehnic cu controlul calitatii sau angajament de participare a pers. care va indeplini functia de responsabil CQ.
Informatii privind subcontractantiiInformatii despre subcontractanti Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. In cazul in care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci auutoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantiii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Informatii despre asociati (daca este cazul) Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului in cazul in careofertacomuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii
Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului de catre o alta persoana
Respectarea standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria
14001/echivalent pentru activitatile care fac obiectul acordului cadru.
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii in domeniul activitatilor care fac obiectul acordului cadru.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si prezentarea Formularului 26-se prezinta documente din care sa reiasa forma de detinere (contract de vanzare-cumparare/facturi fiscale, contract de furnizare/factura proforma, contract de leasing valabil la data depunerii ofertelor, contract de inchiriere valabil la data limita de depunere a ofertelor sau alte documente doveditoare);Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala, inclusiv indeplinirea cerintelor minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita verificarea existentei si functionalitatii dotarilor.Se vor completa Fise de experienta similara conform Formular 8 pentru fiecare contract si se va prezenta din partea beneficiarilor cel putin un document prin care se certifica buna executie conform cerintelor.Pentru conversia leu/valuta, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.Nota: 1. Documentele emise in alte limbi decat cea romana, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.2. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se va lua in considerare valoarea lucrarilor executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata (ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor).Completarea si prezentarea Formularului 23.Completarea si prezentarea Formularului 9.Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, pentru personalul / organismul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii, se vor prezenta urmatoarele documente: - CV aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte ? conform model din Sectiunea Formulare- Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al pregatirii si competentelor/calificarilor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire: diplome, atestate, certificari, autorizari.- Declaratie de disponibilitate aferenta participarii expertului propus la realizarea proiectului conform Formular 25. Declaratiile de disponibilitate se vor prezenta in original.Avand in vedere faptul ca CV-ul expertilor cheie propusi de catre Ofertant va fi luat in considerare ca parte a procesului de evaluare a ofertelor, expertii nominalizati nu vor putea fi schimbati pe intreaga perioada a derularii proiectului, cu exceptia situatiei in care persoana nominalizata inceteaza sa mai fie angajat al organizatiei Ofertantului sau din motive medicale nu isi mai poate indeplini cu succes indatoririle. In aceasta situatie, Ofertantul va nominaliza un inlocuitor care va avea cel putin aceleasi calificari cu cele ale persoanei pe care o va inlocui. Nominalizarea unui expert va fi supusa aprobarii Beneficiarului, care va trebui sa avizeze pozitiv aceasta noua nominalizare.Prezentare Formular 10 ? Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractantiPrezentare Formularul nr. 11 - Acord de asociereOferta comuna trebuie sa cuprinda un Acord de asociere (in original), in conformitate cu Formularul nr. 11, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului. In contractul de asociere se vor mentiona dupa caz urmatoarele: - responabilii desemnati sa reprezinte asocierea. Un asociat poate sa fie nominalizat ca si Conducator (lider al asocierii);
- responsabilii pentru executia contractului;
- responsabilii pentru efectuarea platilor;
- ca toti asociatii din Asociere vor ramane in Asociere pe intreaga durata a contractului.Fiecare nominalizare de reprezentare va fi confirmata prin depunerea scrisorilor de imputernicire (in original), semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract.Capacitatea economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.186 alin.(1), (2) si (3) , respectiv art. 190 alin.(1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui ter? trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea: - Angajament ferm tert sustinator, completat conform Formularului 18 si/sau 19 din Sectiunea IV;
- Declaratie tert sustinator referitoare la resursele tehnice, completat conformFormularului 19Adin Sectiunea IV;
- Declaratie tert sustinator referitoare la resursele profesionale, completat conform Formularului 19Bdin Sectiunea IV;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1)si d) din articolul 181; si- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006. Se nominalizeaza persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.prezentarea certificatului care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria 14001/documentului echivalent, in copie.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document individual pentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.prezentarea certificatului care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria9001/documentului echivalent, in copie.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document individual pentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa-si imbunatateasca oferta de pret. Licitatia electronica va incepe dupa cel putin doua zile lucratoare de la data la care a fost transmisa invitatia si va fi organizata intr-o singura runda cu durata de o zi. In termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.In cazul depunerii unei oferte comune, este necesar ca Liderul asocierii sa fie inregistrat in Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice ? SEAPElementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa-si imbunatateasca oferta de pret. Licitatia electronica va incepe dupa cel putin doua zile lucratoare de la data la care a fost transmisa invitatia si va fi organizata intr-o singura runda cu durata de o zi. In termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.In cazul depunerii unei oferte comune, este necesar ca Liderul asocierii sa fie inregistrat in Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice ? SEAPElementul ofertei care face obiectul procesului repetitive de ofertare este pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2013 10:00
Locul: Administratia Strazilor-Sala de Consiliu-str.Domnita Ancuta nr.1, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Dacape locul 1 (unu) se claseaza doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul celmai scazut.Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat in lei si nu se va actualiza pe toata perioada de derulare a acordului cadru.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Strazilor- Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010941, Romania, Tel. +40 213138170, Fax: +40 213138170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 18:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer