Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service armaturi BTG SE Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 143226/19.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Electrocentrale Isalnita, Tel. +40 351403758, In atentia: Aristica Marin, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr 101jud Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari, Tel. +40 351403758, In atentia: Aristica Marin, Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE IISALNITA
Adresa postala: Registratura SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service armaturi BTG SE Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita str. Mihai Viteazu nr.101, loc. Isalnita jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatia robinetelor de fabricatie BTG de pe circuitele tehnologice aferente blocului energetic nr. 8 Sucursala Electrocentrale Isalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50512000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a vanelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreaga cantitate aferenta caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 239, 161.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 2400 RONValabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/euro, se va face la cursul BNR, cu5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelorcomunicata in AP. In orice situatie dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari, pana la termenul limita de primire a ofertelor comunicat inAP.b) ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova - pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013.IMM constituie GP cuantum 50% din valoare.Daca CNSC respingePE FOND contestatie ofertant, autoritatea contractanta retine din GPsuma calculata conform art. 278ยน/OUG 34/2006. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestator are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusanu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza Prestatorul desprevarsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Isalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;
Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 13;
Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 12; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Balasoiu - Director SE Isalnita;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor- Director Tehnic;
Vergil Soare ? Director Achizitii
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari
Declaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator1) - completare Formular 14.
1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3)Autoritatea contractanta are obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatia prevazuta laart. 180 si dreptul de a descalifica operatorii economiciaflati in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar prestarede servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuirePentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din cel mult 3 ani.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
Cerinta minima: Media cifrei de afaceri pe ultimiitrei ani sa fie de minim 460.000lei.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale, in original;CompletareFormular 8. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii.Cerinta minima: Prestarea de servicii similare prin cel putin un contract saumax.3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 230.000lei, prin care s-a confirmat ca un serviciu similar (de reparare sau reconditionare robinete cu DN minim 250 din cadrul circuitelor de abur viu aferente cazanelor si turbinelor de abur energetice), in situ, la pozitia de montaj din instalatie, fara taierea sudurilor de montaj la conducte, cu masini mobile, specializate pentru strunjit, rectificat, lustruit, a fost prestat si dus la bun sfirsit de catre ofertant in ultimii trei ani.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de documente/certificate emise sau contrasemnate de beneficiar.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006.
Completare Formular 10.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic sub forma de proprietate, inchiriere, comodat etc. ptr. indeplinirea contractului de servicii.
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor utilaje specializate de prelucrare mecanica pentru:
- demontarea scaunelor ventilelor cu strung mobil;
- prelucrarea mecanica a suprafetelor de asezare a scaunului ventilelor in corpul ventilului la locul de montaj al robinetului;
- pentru rectificarea si slefuirea suprafetelor de etansare a robinetelor la locul de montaj al robinetului;
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 3 la Formularul 5. Capacitate tehnica/profesionala ofertant/candidat poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006.Completare Formular 10/11.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Localitatea Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj, parter, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 13:00
Locul: Sala de licitatii a SE Isalnita.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Se recomanda vizitarea obiectivului, amplasamentului, inainte de data depunerii ofertelor pentru vizualizarea conditiilor de lucru, estimarea starii tehniceactuale si eliminarea eventualelor neclaritati.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritarii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridical SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407633, Fax: +40 351403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2013 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer