Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service contori de trafic ISAF si ISAF modernizati cu MCSD din dotarea DRDP Iasi


Anunt de participare numarul 22417/05.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Tehnic, Tel.0232.21.44.30, In atentia: ing. Constantin Zbarnea, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232.21.44.30, In atentia: Iulian Catalin Dimache, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.21.44.30, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Service contori de trafic ISAF si ISAF modernizati cu MCSD din dotarea DRDP Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SDN din cadrul DRDP Iasi: Bacau, Birlad, Botosani, C-lung Mold., Focsani, Galati, Iasi, Piatra Neamt si Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service la reteaua de contori de trafic rutier cu detectie electromagnetica din dotarea DRDP Iasi - intretinerea si reparatii contori de trafic ISAF si ISAF modernizati cu MCSD
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Service la reteaua de contori de trafic rutier cu detectie electromagnetica din dotarea DRDP Iasi - intretinerea si reparatii contori de trafic ISAF si ISAF modernizati cu MCSD
Valoarea estimata fara TVA: intre 50, 000 si 68, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar lucrari similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 1.000 RON, sub forma de scrisoare de garantie bancara in original, cash sau virament cu OP in contul DRDP Iasi RO35RNCB0175008094080001-BCR Iasi
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat - art.44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Certificate constatatoare pentru plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si bugetul local la data de 31.07.2007-copie legalizata;3.Copie legalizata dupa certificatul de inregistrare unic emis de ORC, copie legalizata dupa actul constitutiv (contractul de societate sau statutul);4.certificatul de inregistrare fiscala eliberat de ANAF-DGFP;5.Documente din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilanturi contabile la 31.12.2004, 31.12.2005 si 31.12.2006;2.Fisa de informatii generale;3.Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani;4.Balanta contabila la data de 31.07.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 80.000 lei din contracte de service reparare si intretinere a aparatelor de masurare, testare si control
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la dotarile de natura tehnica si personal de specialitate pentru indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a unui contract de natura si complexitate similara serviciilor ce fac obiectul contractului in valoare de minim 16.500 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.08.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria DRDP Iasi sau virament cu OP in contul DRDP Iasi RO35RNCB0175008094080001-BCR Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 04.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2007 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi - str. Gh. Asachi, nr.19, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie numita prin ordin al Ministrului Transporturilor, observatori si max. 2 persoane din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania, Tel.0232.21.78.08
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str, Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. - S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232.21.44.30, Email: [email protected], Fax: 0232.21.44.32, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2007 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer