Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service instalatie Ovation statie slam dens Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 145362/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, Tel. +40 253335045, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, nr.101, Localitatea: Craiova, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 251404817, In atentia: Eugenia Albeanu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251404823
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Adresa postala: Registratura SE Isalnita, Str. Mihai Viteazu, nr.101, Localitatea: Craiova, Cod postal: 207340, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service instalatie Ovation statie slam dens Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SE Isalnita, Str. Mihai Viteazu nr.101 , Localitatea: Isalnita , Jud Dolj;Cod postal: 207340 , Romania
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de asistenta tehnica tip service pentru instalatia de automatizare slam dens, aferenta blocurilor energetice nr. 7 si 8
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acest pachet de servicii va fi compus in principal de asistenta tehnica (telefonica-permanent si de urgenta in situatia unei defectiuni) si servicii de mentenanta preventiva
Valoarea estimata fara TVA: 60, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 1.200 RON Valabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/euro, se va face la cursul BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor comunicata in AP Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari si Servicii, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. b) ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova ? pana cet tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013. In cazul IMM cuantum garan?iei de participare este 50% din valoare. Cuantum garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA. Constituire garantie de buna executie: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma garantiei de buna executie. Achizitor instiinteaza Prestatorul despre varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. In cazul IMM, cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Isalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 11;Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 15; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Balasoiu - Director SE Craiova;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor - Director Tehnic;Vergil Soare ? Director AchizitiiDiana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si ServiciiDeclaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5;Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator ? completare Formular 141) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitarea autoritatii contractante2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3) Autoritatea contractanta are obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatia prevazuta la art. 180 si dreptul de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuirePentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din cel mult 3 ani. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, leu/euro, pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale; Completare Formular 8.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Cerinta minima: Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme prestarea de servicii similare, cu cele din caietul de sarcini, copie conform cu originalul;
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5. Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana respectiva care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 111 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 180/181 a), c1), d1) OUG 34/2006. Completare Formular 10, 11.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Prezentare CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, copie conform cu originalul.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 13
Informa?ii privind standardele de asigurare a calitatii Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din loc. Isalnita , str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj, parter, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 10:00
Locul: Sala de licitatii etaj 3 de la SE ISALNITA , Str Mihai Viteazu nr .101, Isalnita, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
? Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 5), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 - Fisa de informatii generale - formular 8 ? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 5 are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta. Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Localitatea: Craiova, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251404419, Fax: +40 251407602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 07:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer