Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICE INSTALATII DE CLIMATIZARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 139366/04.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Verona Dalri, Tel. +40 0351403462, In atentia: Serviciului Achizitii - cod 8.3, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837 / +40 0351449551, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICE INSTALATII DE CLIMATIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul achizitorului Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Isalnita , jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in service la instalatiile de climatizare industriale si rezidentiale din cadrul Uzinei Isalnita .LOT 1 Service la instalatiile de climatizare industriale. Se vor efectua revizii tehnice lunare si semestrialeprecum si interventii accidentale.
LOT 2 Service la instalatiile de climatizare rezidentiale.Se vor efectua revizii periodice si interventii accidentale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile privind service la instalatiile de climatizare sunt cele solicitate in anexele caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 183, 215RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: pentru Lot 1=2000 lei si Lot 2=1000 lei;Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 1)virament bancar in cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova2) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezentain original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire .Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)Conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, saub)Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate3) Ordin de Plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.cont RO 08BRDE170SV50281981700 deschis laBRD ? Sucursala Craiova4) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractanteNota: Ofertantul pierde o parte din garantia de participare in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de acesta ca fiind nefondata .Cuantumul ce va fi retinut conform art. 278^1 alin a) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare este : Pentru lot 1 = 1178, 59 lei si Pentru lot 2 = 653, 56 lei Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus de prestator la Serviciul Achizitii al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractanteb) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale.In acest caz prestatorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statuluiconform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare)-Prezentare Formular 5 in original. Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 6 in original Se va prezenta de tertul sustinator numai lit. a), c1) si d) din 181 daca este cazul;Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7in original;Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta (prezentare formulare tip in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul);Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP-Prezentare Formular 10 in original;Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazuta la art.69ยน(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare-Declaratia privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante si anume: Viorel Tudor? Director; Mariana Iordan?Director Economic;Vergil Soare?Director Comercial; Viorel Gherghina?Director Uzina Craiova; Sef Serviciu Juridic?Daniela Patru-Prezentare Formular 11 in original Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul Cerinta nr. 1 ?pentru Persoane juridice/fizice romanePrezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul-Document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti unde isi au sediul emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC-Prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalulObs. In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Cerinta nr. 2-Persoane juridice /fizice strainePrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional(prezentare document in copie lizibila certificata conform cu originalul)Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru LOT 1 Documente care sa ateste ca ofertantul detine personal care a mai prestat service la instalatii de climatizare industriale
Pentru LOT 2 Documente care sa ateste ca ofertantul detine personal care a mai prestat service la instalatiile de climatizare rezidentiale
Ptr. Lot1 - Lista principalelor servicii de service la instalatii de climatizare industriale prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de parti relevante din contract si document constatator de la beneficiarul achizitiei.Pentru Lot 2 - Lista principalelor servicii de service la instalatii de climatizare rezidentiale prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de parti relevante din contract si document constatator de la beneficiarul achizitiei.
Pentru Lot 1 si Lot 2Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Pentru Lot 1 si Lot 2Informatii referitoare la studiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru prestatrea serviciului.
Pentru Lot 1 si Lot 2Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care poate dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de incheiere, fie a unui ?angajament?, fie a unui ?contract de inchiriere cu clauza suspensiva?) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare serviciu
Pentru Lot 1 si Lot 2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze precum si datele de recunoastere ale acestuia
Prezentare documente care sa ateste casistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din Craiova, str. Unirii nr. 147, jud. Dolj, etaj VI, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2012 14:00
Locul: SediulSucursalei Electrocentrale Craiova, Sala de Licitatii, etaj 3, str. Unirii, nr. 147
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.2). In cazul in care unii operatori economici uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) dinHGR 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formular A), au obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 alinb)din OUG nr.34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Sucursalei Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300, Email: [email protected], Fax: +40 0351448951
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer