Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service instalatii taprogge circuit apa racire


Anunt de participare (utilitati) numarul 141851/05.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: UZINA ISALNITA, str Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service instalatii taprogge circuit apa racire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
service la instalatiile de de filtrare si de curatire taprogge
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50511100-1 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor de lichid (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Serviciude verificare periodica la instalatia de filtrare : verificarea sistemului de antrenare al rotorului; inspectarea si verificarea stadiului, starii elementelor de filtrare; verificarea elementelor mobile si a etansarilor la rotorul de spalare contracurent; verificarea actionarii vanei de evacuare a apei de spalare; verificarea elementelor de siguranta si etansare; verificarea tabloului de comanda si programatorului SIMATIC S7-300; verificarea sistemului de masurare ? P; inlocuire piese de schimb si de uzura.
-Serviciu de verificare periodica la instalatia de curatire: verificarea generala a sistemului de recirculare a bilelor; verificarea etenseitatii sistemului; verificarea si reglarea pozitiilor inchis si deschis ale sitei de recuperare a bilelor; revizia actionarii sitei de recuperare a bilelor; revizia si reglarea sistemului de masurare ? P; revizia agregatului de recirculare a bilelor; revizia ecluzei de recuparare a bilelor si a actionarilor; revizia instalatiei electrice si a programatorului SIMATIC S7-300; inlocuire piese de schimb si de uzura
Valoarea estimata fara TVA: 98, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1960 lei, echivalent euro curs BNR din data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile.Perioada de valabilitate garantie participare: va fi cel putin egala cu perioada valabilitate a ofertei(60 zile);cu incepere de la data limita depunere a ofertelor.Forma constituire garantie participare care va fi acceptata: -prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si ptr perioada prevazuta in documentatie atribuire -NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrument garantare trebuie sa prevada daca plata garantie se va executa: -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contract garantat sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii oferte.Acestia vor fi depusi in contul RO74.RNCB.0134.0416.3801.1025-deschis la BCR Craiova;
-Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante?SC CEO SA?Uzina Isalnita.Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate oferta, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA ? Uzina Isalnita;c-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.-ofertant care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantum ce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 980, 00 lei % din valoarea contractului fara TVA.-modul de constituire a garantie buna executie: -Instrument garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada convenita a contractului;
-Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului (conf Hot.1045/2011) un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoare contract fara TVA;
-Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a garantiei de buna executie opteaza;
-Ofertantii I.M.M, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantum garantie buna executie a contractului de serviciu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea conf art.180? formular 5 (in original)
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 ? formular 6 (in original)
certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat si locale (Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: -ing. Viorel Gherghina ? Director Uzina; ec. Ion Tataru-Contabil Sef; ing. Amzolini Rujero-Inginer Sef Productie? Presedinte Comisie Evaluare; ing. Nicolae Grigorie -Sef Serv Comercial(in original)-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constatator trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitate corespondent , care se regasesc in codul CAEN). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta pentru conformitate cerificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FInformatii generale privind operatorul economic; informatii privind cifra medie de afaceri, prezentare cifra globala in ultimii 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursulmediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
formular 9 (original)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestarile de sevici se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari anteriori.Un contract de servicii din ultimii 3 ani care sa atste ca ofertantul a mai prestat un service la instalatii de filtrare si curatire in timpul functionarii cu bile a condensatoarelor turbinelor energetice cu abur; declaratie privind echipamente tehnice (dotare proprie, inchirieri sau alte forme de punere la dispozitie ) pe care le va folosi pentru prestarea serviciului si indeplinirea corespunzatoare a serviciului;Declaratie privind efectivul mediu si personalul angajat in ultimii 3 ani-informatii privind subcontractanti (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
formulare 10;13;14;15;16 (original) certificate/documente etc.(copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul")
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul")
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
823/22.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2013 12:00
Locul: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr.101, loc Isalnita, jud Dolj , bloc administrativ etaj 6 sala l
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana autorizata are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele vor fi in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentionea ?conform cu originalul? (semnate si stampilate) conform ordinului 509/2011, al presedinte ANRMAP.Nota 1: Ptr demonstrarea indeplinirii criterile calificare ofertant are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, mod concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerinte calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: -declaratie privind calitatea de participant la procedura-Form 7;certificat participant la procedura cu oferta independenta-Form 8;fisa de informatii generale-Form 9;Nota 2 : Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret ?clasate pe primul loc?, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art 256.2 lit b, de catre un constatator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala ElectrocentraleCraiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2013 13:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer