Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service intretinere si reparatii tehnica de calcul SE Craiova-executiv si Uzinele Isalnita si Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 143089/13.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova, Str.Unirii 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 351403457, In atentia: Sorin Draghici, Email: [email protected], Fax: +40 351449550, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service intretinere si reparatii tehnica de calcul SE Craiova-executiv si Uzinele Isalnita si Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SE Craiova - str.Unirii, nr.147, Craiova
Uzina Craiova - str.Bariera Valcii, nr.195, Craiova
Uzina Isalnita - str.Mihai Viteazul, nr.101, Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service intretinere si reparatii tehnica de calcul SE Craiova-executiv si Uzinele Isalnita si Craiova, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50320000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
50324200-4-Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Service intretinere si reparatii tehnica de calcul SE Craiova-executiv si Uzinele Isalnita si Craiova, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 199, 127RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 2000 RON Valabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Original instrument garantare participare procedura se depune la sediu Achizitor, Serviciul Achizitii Produse et. V, pana la termen limita depunere oferta din anunt de participare (AP) si copie scanata SEAP. b) ordin plata confirmat banca, cont RO77RNCB0134041638010001 - BCR Suc Dolj, copie scanata SEAP si la sediu Achizitor, pana la termen limita depunere oferte, . IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge pe fond contestatia ofertant, autoritate contractanta retine din GP suma calculata conform art. 278^1 din OUG 34/2006 Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA. Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestator are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza Prestatorul despre varsaminte. In cazul in care ofertantul este IMM, garantia de buna executie se va constitui in valoare de 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 12;Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 11; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Balasoiu - Director SE Craiova;Veronica Nica - Director Economic;Sorin Alecu ? Director Dezvoltare
Vergil Soare ? Director Adj. ComercialAdriana Petria ? Sef Serviciu Achizitii ProduseDeclaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;
1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta in termen mai mare 3 zile lucratoare. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar prestarea serviciului solicitat prin prezenta documentatie de atribuirePentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale inclusivcifra de afaceri. Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic. Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, insotita de certificate/documente/contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschidere oferte in SEAP la data si ora mentionate in AP.Daca mai multe oferte aflate pe primul loc contin preturi egale, AC solicita clarificari prin SEAP pentru incarcare electronica de catre ofertanti de documente cu noi preturi. Comisia verifica documente calificare si propuneri tehnice depuse in SEAP. Daca AC solicita documente, vor fi transmise in SEAP, conform art. 19 (2), 17 (3) HG 1660/2006. Dupa finalizare evaluare calificare si tehnica, sistemul permite AC acces propuneri financiare ofertanti admisibili si clasament. Stabilire oferta castigatoare, conform art. 24 HG 1660/2006. Daca AC solicita prezentare documente (ex. Formular 2, Anexa 3 Formular 5), se transmit conform art. 17 (3) HG 1660/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SE Craiova
Adresa postala: Str.Unirii, nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403415, Fax: +40 351449550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2013 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer