Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - service la instalatia de cantarire a vagoanelor cfr si bascula pod electronica vehicule rutiere


Anunt de participare (utilitati) numarul 143157/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
service la instalatia de cantarire a vagoanelor cfr si bascula pod electronica vehicule rutiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
service la instalatia de cantarire din mers a vagoanelor de cale ferata tip ICMV 02si bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR 1613
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Service-ulla instalatia de cantarire din mers pentru vagoane de cale feratatip ICMV 02 PH01 va consta din :
- verificari periodice metrologice: 1(una) verificare;se asigura obtinerea buletinului de verificare metrologica- inspectie periodica: 1(una) inspectie periodica care va costa in : verificare senzori inductivi, verificare doze tensometrice, verificarea ansamblurilor de montaj ale dozelor tensometrice, verificrea si reglarea dispozitivelor de limitare, verificarea platformelor de cantarire si a tuturor subansamblurilor metalice, verificarea cutiilor de jonctiune pentru dozele tensometrice, verificarea cablurilor de conexiune, verificarea indicatoarelor de greutate, verificarea sistemului de calcul (PC, monitor, tastatura, mouse), verificarea si adaptarea software-lui la eventualele noi cerinte de exploatare, verificarea imprimantei, verificarea UPS-ului si a alimentarii cu energie electrica, verificarea alimentarii cu energie, diagnosticare, reparare, calibrare, si inlocuirecomponete(daca este cazul)
2.Service-ul bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 va consta din :
-verificari periodice metrologice: 1(una) verificare -se asigura eliberare buletin de verificare metrologica- inspectii periodice: 1 (una ) inspectie periodica care va consta in: verificare senzori inductivi, verificare doze tensometrice, verificarea ansamblurilor de montaj ale dozelor tensometrice, verificrea si reglarea dispozitivelor de limitare, verificarea platformelor de cantarire si a tuturor subansamblurilor metalice, verificarea cutiilor de jonctiune pentru dozele tensometrice, verificarea cablurilor de conexiune, verificarea indicatoarelor de greutate, verificarea sistemului de calcul (PC, monitor, tastatura, mouse), verificarea si adaptarea software -lui la eventualele noi cerinte de exploatare, verificarea imprimantei, verificarea UPS-ului si a alimentarii cu energie electrica, verificarea alimentarii cu energie, diagnosticare, reparare, calibrare, inlocuirecomponente(daca este cazul)
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
360 lei, echivalent euro la curs BNR din data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile. Perioada valabilitategarantia participare : va fi cel putinputin egala cu perioada valabilitate oferta (60 zile) cu incepere de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar. de participare care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau ;
-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in cont RO74.RNCB.0134.0416.3801.1025 - deschis la BCR Craiova;b-Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? SC CEO SA ? Uzina Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.Ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 0 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea ? formular 5 (in original)
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 ? formular 6 (in original)
certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat si locale (Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: -ing. Viorel Gherghina ? Director Uzina; ec. Ion Tataru-Contabil Sef; ing. Amzolini Rujero-Inginer Sef Productie?Presedinte Comisie Evaluare; ing. Nicolae Grigorie ? sef Serv Comercial (in original)-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constatator trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitate corespondent , care se regasesc in codul CAEN). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta pentru conformitate cerificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
-Autorizatie de reparatori emisa de Biroul Roman de Metrologie Leala pentru mijloace de masurare ce face obiectul caietului de sarcini
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale privind operatorul economic; declaratiiprivind cifra globala pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
formular 9(original, alte documente in copie lizibila semnate si stampilate"conform cu originalul"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista cu prinipale servici prestate in ultimii 3 ani, continand valori , perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de serviciu de confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori client privat (cel putin un contract de servicii care sa confirme ca ofertantul a mai efectuat prestarea unui serviciu similar ce fac obiectul caietului de sarcini-declaratie privind utilajele, instalatiile; echipamente tehnice (dotare proprie, inchirieri sau alte forme de punere la dispozitie ) pe care le va folosi pentru prestarea serviciului si indeplinirea corespunzatoare a livrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini
-Declaratieprivind efectivul mediu anual alpersonalul angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de serviciu.
-Informatii privind personalul / organismul tehnic de specialitate de acre dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant
-Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
formulare 10;13;14;15;16(originale) celelalte documente in copie lizibila semnate si stampilate"conform cu originalul"
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
opie lizibila semnate si stampilate"conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2610/07.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.07.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2013 12:00
Locul: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr.101, loc Isalnita, jud Dolj , bloc administrativ etaj 6 sala l
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana autorizata din partea ofertantilor poate participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele vor fi in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentionea ?conform cu originalul? (semnate si stampilate) conform ordinului 509/2011, al presedintelui ANRMAP.Nota 1 : Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: declaratie privind calitatea de participant la procedura-form.7;certificat de participant la procedura cu oferta independenta-Form.8;fisa de informatii generale-form.9Nota 2 : Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret ?clasate pe primul loc?, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala ElectrocentraleCraiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer