Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service pentru echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact


Anunt de participare numarul 145843/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel. +40 3073029, Email: [email protected], Fax: +40 3073066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent Economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Service pentru echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 97, 205 si 972, 050RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se estimeaza a se face anual. Valoarea maxima a primului contract subsecvent este estimata la 486025 lei, reprezentand maxim 35 unitati radio de exterior si 15 unitati radio de interior.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatie a echipamentelor Dragon Wave Horizon Compact(unitati radio de exterior si unitati radio de interior)
Numarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 50 buc., din care 35 buc. unitati radio de exterior si 15 buc unitati radio de interior PE CONTRACT SUBSECVENT
Numarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 100 buc., din care 70 buc. unitati radio de exterior si 30 buc unitati radio de interior PE ACORD CADRU
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50333000-8 - Servicii de intretinere a echipamentului de radiocomunicatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 50 buc., din care 35 buc. unitati radio de exterior si 15 buc unitati radio de interior PE CONTRACT SUBSECVENT
Numarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 100 buc., din care 70 buc. unitati radio de exterior si 30 buc unitati radio de interior PE ACORD CADRU
Valoarea estimata fara TVA: intre 97, 205 si 972, 050RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 19.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare= 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire conform prevederilorart. 86 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 925/2006.In masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare, cuantumul calculat conform art.2781alin. (1) si (2)din OUG nr.34/2006 In cazul garantiei de participare depusa in valuta, echivalenta in lei se va face la cursul de schimb valutar BNR din data publicarii anuntului de participare.In cazul in care garantia de participare se constituie sub forma de scrisoare bancara de garantie, se va utiliza modelul din Formularul nr.10 din sectiunea Formulare si Modele. Cuantumul garantiei de buna executie = 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90, alin (1) si (2) din H.G. nr. 925/2006.Nu se accepta posibilitatea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive.In cazul in care garantia de buna executie se constituie sub forma de scrisoare bancara de garantie, se va utiliza modelul din Formularul nr.11 din sectiunea Formulare si Modele.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va face din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Se va prezenta Formularul nr.1, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator.II.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Se vor prezenta: Formularul nr.2, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator;
Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si datorii la bugetelelocale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele fiscale pot fi prezentate in una din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 In aceasta situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011Nota: Formularele nr. 1 si 2, solicitate la pct.I si II, se vor prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Incadrarea operatorului economic in una din situatiile prevazute la art. 181 si dupa caz, a tertului sustinator in situatiile prevazute la art.181, litera a), c1) si lit.d) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura.III.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 ? Se vaprezenta Formularul nr.3, din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator.IV. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? Se va prezentaFormularul nr.4 din sectiunea Formulare si Modele, completat corespunzator.Nota: Daca este cazul, declaratia se va prezenta si de catre tertul sustinator si de subcontractant.
Persoanele care au functii de decizie in cadrul S.N.Radiocomunicatii S.A. si care au legatura cu procedura de atribuire sau pot influenta procedura/continutul documentatiei de atribuire ?Service pentru echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact? sunt urmatoarele: Gabriel GRECU ?Director General
Adrian LUPU ? Director Executiv Economic
Eugen BRAD ? Director Executiv Tehnic
Marian DINCA ? Director Executiv Dezvoltare, Achizitii si AdministrativDana MARIAN ? Manager Departament Planificare Achizitii Operationale
Ligia MIHAIU ? Manager Departament Planificare Achizitii Operationale
Alin TERCHILA ? Manager Departament O&M Retele Comunicatii Electronice
Georgeta NEAGU ? Sef Serviciu Achizitii
Cristian POPESCU ? Sef Serviciu Retele Comunicatii Elctronice Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? Se va prezenta acest document in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil sau extrase de bilant (bilantul pentru anul 2012)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea ultimului bilant contabil sau extrase din acesta, in copie, depus si inregistrat la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani.
Certificate/documente, emise de o autoritate sau de catre clientul beneficiar - in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificarea sistemului calitatii conform standarduluiISO 9001sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista prezentata sa fie completata in conformitate cu Formularul nr.5 din sectiunea Formulare si Modele.Pentru confirmarea prestarii serviciilor se vor prezenta certificate/documente, emise de o autoritate sau de catre clientul beneficiar - in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?..Se solicita prezentarea unui certificat, emis de organisme de certificare independente, care sa ateste conformitatea cu standardul ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, certificatul va fi prezentat de toti membrii asociati, pentru partea de contractat pe care o are fiecare de realizat..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 13:00
Locul: Sos Oltenitei 103 Sector 4 Bucuresti Cladire Sediu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006, respectiv in termen de ?10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 09:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer