Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service si piese de schimb pentru autoturismele din parcul auto PMB


Anunt de participare numarul 145943/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +40 213055530, In atentia: Silvia BARBULESCU - director executiv, Dragos DIMITRIU - sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Service si piese de schimb pentru autoturismele din parcul auto PMB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service si piese de schimb pentru autoturismele din parcul auto PMB
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului aferent anului 2013, va fi de 164.890, 32 lei fara TVA, cu posibilitatea de prelungire in temeiul art. 6, din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea contractului aferent anului 2014 va fi de 120.967, 74 lei fara TVA, astfel intreaga valoare estimata a contractului pe intreaga perioada, respectiv anul 2013 si 4 luni anul 2014, va fi de 285.858, 06 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 164, 890.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. -Instrument de garantare - emis de o societate bancara sau societate de asigurari se va completaFormularul nr.9 din Sectiunea Formulare(care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie) sau OP, fila CEC. Contul in care se depune: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117. Cuantumul garantiei este de 3.297 Lei. Valabilitate 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la pct. a), b), c) din Formular 9 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.10 din Sectiunea Formulare(cuantumul garantiei fiind redus la 50%. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categ IMM se va analiza daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM. NOTA: Echivalenta Leu/alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 7% din pretul contractului, fara T.V.A. Se constituie conform art. 90 din H.G.nr. 925/2006 cu mod si compl. ulterioare. Modul de restituire conf. art. 92, alin (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare. NOTA: Se va prezenta Formularul nr.16 din Sectiunea Formulare(cu optiunea privind la Modul de constituire a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local; Mod de plata: conf.art 17 din mod de contract, parte a Documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006, completata in coformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente)2.Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)3.Cazier fiscal pentru operatorul economic, eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)4.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente)5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura prezentare Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)6.Certificat de participare cu oferta independenta prezentare Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.7.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitata cu Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare.(Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire conf. art 69^1 din OUG 34/2006 sunt: Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului Bucuresti, Mircea Octavian Constantinescu - Director General - Directia Generala EconomicaIon Florea - director executiv -Directia Financiar ContabilitateDaniela Mincu Director General Directia Generala AchizitiiSilvia Barbulescu - Director Executiv - Directia Proceduri AchizitieAdrian Iordache - Director - Directia JuridicToni Marius Bratu- sef serviciu - Serviciul Suport Tehnico Administrativ
Nicolae Soare - Sef birou - Serviciul Suport Tehnico Administrativ
Dumitru Tindechie - Referent- Serviciul Suport Tehnico Administrativ8.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: - Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana . Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente) Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantii trebuie sa depuna Autorizatie tehnica de functionare ca unitate reparatoare eliberata de RAR pentru toate autovehiculele din Anexa II, aceasta autorizatie trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelorcare si sa cuprindalucrari de reparare si reglare functionala a vehiculelor, inlocuiri sasiuri si/sau caroserii, reconditionare produse, operatii de acoperire anticoroziva conform conditiilor minimale si tehnologice adecvate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara: Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea a cel mult trei contracte, care sa confirme prestarea de servicii similare cu obiectul supus procedurii de achizitie publica (Service si piese de schimb pentru autoturisme), realizate in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, cu o valoare cumulata egala sau mai mare de 164.890, 32 lei fara TVA. Se vor prezenta documente suport (copii ale contractelor sau parti din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei similare/ proces verbal receptie/ documente de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar / recomandari de la beneficiari) in copie lizibila, cu mentiunea: ?conform cu originalul?, care sa cuprinda datele de identificare ale contractului, beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada de derulare, modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale. Nota 1: Pentru contractele prezentate in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Nota 2: - Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite in traducerea in limba romana, autorizata/ legalizata. - Daca din documentele anexate rezulta ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.
Ofertantii trebuie sa prezinte lista cu unitatile service situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si sa faca dovada dotarii tehnice conforme cu cerintele de la punctual 3.2 din Caietul de sarcini.Prestatorul trebuie sa aiba o dotare minimala, care sa contina cel putin urmatoarele: - stand verificare geometrie auto;
-stand verificare noxe-verificat metrologic;
-stand verificare sistem franare - verificat metrologic;
- stand si soft defectoscopie(adaptat tipului de automobil pentru care depune oferta);
-cuptor pentru uscarea proceselor de vopsitorie;
- stand autorizat pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice
Informatii privind subcontractantii-Ofertantul trebuie sa completeze o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, insotita si de acordurile de subcontractare. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate pentru care sunt atestati/autorizati.
Informatii privind asocierea - In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere. Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. - Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm (Formularul nr. 14) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare.
Ofertantii trebuie sa depuna lista cu personalul calificat si specializat ( ingineri cu specilizare auto ) precum si documente care sa ateste ca personalul care lucreaza in sectiile mecanica, electrica , vopsitorie, tinichigerie este personal calificat.
Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Informatiile trebuie sa acopere produsele ce urmeaza a fi furnizate prin achizitie publica.Nota: In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene
Ofertantii trebuie sa prezinte documente emise de organisme independente, nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de protectie a mediului a firmelor ofertante, respectiv ISO 14001:2005 sau alte certificate echivalente privind producerea si/sau comercializarea de carburant auto, valabile la data limita de depunere a ofertelor;Nota: In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr.6. din sectiunea FormulareSe va prezenta lista cu unitatile service situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si sa faca dovada dotarii tehnice conforme cu cerintele de la punctual 3.2 din Caietul de sarciniSe va prezenta Formularul nr. 7 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul nr. 8 din sectiunea FormulareSe va completa Formularul nr. 1, Formularul nr.5, Formularul nr. 14 si Formularul nr.15 din sectiunea Formulare-SR EN ISO 9001:2008 sau echivalentISO 14001:2005 sau alte certificate echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Bucuresti - Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: -In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi medii egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante, vor depune o noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia? ReofertarePropunere Financiara?Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoarede la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei.Noua propunere financiara nu va influenta in nici un caz propunerea tehnica, aceasta ramanad neschimbata.-Durata contractului este de la data inregistrarii in Registrul Unic de contracte al PMB pana la data de 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire in temeiul art.6, din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 30.04.2014.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, ETAJ 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 14:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer