Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service sistem detectie si avertizare incendiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 141721/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: UZINA ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service sistem detectie si avertizare incendiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
service la sistemul de detectie si avertizare incendiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Service-ul va consta in: -Inspectia si constatarea preventiva a starii tehnice a sistemului de detectie si avertizare incendiu, repararea si configurarea/reconfigurarea acestuia (verificarea functionarii sistemelor de detectie, semnalizare si avertizare incendiu, verificareafiecarei centrale si aducerea la starea de functionare normala; verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu; readucerea sistemului de detectie si avertizare incendiu la starea normala de functionare)-Lucrari periodice de service si mentenanta (lucrari lunare de service si mentenanta la sistemul de detectie si avertizare incendiu; lucrari trimestriale de service si mentenanta la sistemului de detectie si avertizare incendiu)-Interventii/reparatii accidentale
Valoarea estimata fara TVA: 68, 325RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1366, 50 lei, echivalent euro la curs BNR di data anterioara limita depunere oferte cu 5 zile. Perioada valabilitategarantia participare : va fi cel putinputin egala cu perioada valabilitate oferta (60 zile) cu incepere de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a gar. de participare care va fi acceptata: a-prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditi legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.NOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau ;
-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;a-OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Acestia vor fi depusi in cont RO74.RNCB.0134.0416.3801.1025 - deschis la BCR Craiova;b-Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? SC CEO SA ? Uzina Isalnita;Ptr.ofertantii I.M.M garantia participare va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa ca IMM, in conf. cu cond. art.3 din Legea 346/2004. Ofertantii beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul gar. de participare. Ofertantul pierde garantia de participare daca: a-isi retrage oferta in perioada de valabilitate oferta;b-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie buna executie in perioada valabilitate oferta, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SC CEO SA ? Uzina Isalnita;c-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada valabilitate oferta.Ofertantul care va depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa, cuantumulce va fi retinut conform art. 278?1/OUG 34/2006 este de 683, 25 lei 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socc bancara ori de o soc. de asigurari;b-Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obigatia de a deschide la Trezorerie a Statului(conf.HG 1045/2011) un cont disponibil distinc la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre econtractant in contul deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din valoarea contractului fara TVA;c-Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a gar. de buna executie opteaza;d-Ofertantii I.M.M-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si complet.ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul gar. de buna executie a contractului de furnizare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea ? formular 5 (in original)
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 ? formular 6 (in original)
certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat si locale (Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-conf art.9 din ordinul ANRMAP 509/2011) (copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?)-declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7 (in original)-certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? formular 8 (in original)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ (Persoanele cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul autoritatii contractante si anume: -ing. Viorel Gherghina ? Director Uzina; ec. Ion Tataru-Contabil Sef; ing. Amzolini Rujero-Inginer Sef Productie? resedinte Comisie Evaluare; ing. Nicolae Grigorie-Sef Serv Comercial (in original)-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (din certificatul constatator trebuie sa reiese ca ofertantul are in obiectul sau de activitate corespondent , care se regasesc in codul CAEN). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezinta pentru conformitate cerificatul constatator in original sau copie legalizata (daca acesta a fost trimis in copie semnat si stampilat ?conform cu originalul?)
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalAutorizatie emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centru National pentru securitatea la Incendiu si Protectie Civila pentru executarea de lucrari de verificare, intretinere si reparatii la sistemul de detectie si avertizare incendii, in conformitate cu prevederile legii 307/2006 si Ordinului nr. 87/2010 a Ministerului Administratiei si Internelor. (copie lizibila semnate si stampilate "conform cu originalul")
Autorizatie (atestat) eliberat de ANRE care sa confirme ca ofertantul detine atestat de tip Be-executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0, 4 kV, conform Ordinului nr. 24/2007 ANRE (copie lizibila semnate si stampilate "conform cu originalul")
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale privind operatorul economic; informatii privind cifra medie de afaceri, prezentare cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala
Modalitatea de indeplinire
formular 9(original); Conversia lei-euro se va face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte sau curs site http: //ec.europa.eu.budget
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista prinipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani pentru servicii similare continand valori, perioada de prestare, beneficiari. Cel putn o recomandare de servicii prestate similare din partea altor beneficiari. Declaratie privind echipamente tehnice (dotare proprie, inchirieri sau alte forme de punere la dispozitie ) pe care le va folosi pentru prestarea serviciului si indeplinirea corespunzatoare a serviciului; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.;Declaratie subcontractanti (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
formular 10; 13; 14; 15; 16 (original) recomandari, documente constatoare etc in copie lizibila semnate si stampilate "conform cu originalul"
Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul are certificarea sistemului calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
copie lizibila semnat si stampilat "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare si durata de 1 zi, iar pasul de licitatie va fi de 0, 01%.-licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta) ? DA;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta : - NU-licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: - NU-ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi : NUParticipantii calificati vor fi anuntati in SEAP si prin faxPentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
8705/14.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2013 12:00
Locul: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr.101, loc Isalnita, jud Dolj , bloc administrativ etaj 6 sala l
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice peroana autorizata are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In PAAP 2013 serviciul se regaseste la pozitia 1694 val.70.000le (val totala CPV 50413200 -5 fiind de aprox. 206933, 04 Euro) .Documente vor fi in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentionea ?conform cu originalul? (semnate si stampilate) conform ordinului 509/2011, al presedinte ANRMAP.Nota 1: Ptr demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertant are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentant legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, , cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. de mai sus, ofertantul are obligatia de a preznta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primesc din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertant beneficiaza de dreptul de a prezenta formularul 11, acesta va fi insotit de: -declaratie privind calitate participant la procedura-Form.7;certificat participant la procedura cu oferta independenta-Form.8;
-fisa de informatii generale-Form.9; Nota 2: Mod departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriu de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret ?clasate pe primul loc?, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propuneri financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii l acunostinta in conditiile legii despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC Complexul Energetic Oltenia SA ? Sucursala ElectrocentraleCraiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 08:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer