Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICE SISTEM PROCONTROL UZINA ISALNITA


Anunt de participare (utilitati) numarul 147282/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita
Adresa postala: Str.MihaiViteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 351404417, In atentia: Diana Cucu, Email: [email protected], Fax: +40 351403602
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICE SISTEM PROCONTROL UZINA ISALNITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pachetul de servicii va fi compus in principal din servicii de mentenanta preventiva, conform anexei 1 la caietul de sarcini, cu efectuareaoperatiilor existente in procedurile de mentenanta specifice sistemului PROCONTROL P14.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si anexei la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 119, 509.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 2350 RON Valabilitate GP: minimum 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/valuta, se va face la cursul BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Dovada constituirii GP trebuie sa fieprezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor comunicata in AP Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura sedepune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari si Servicii, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. b)ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova ? pana cet tarziu la data si ora stabilite pentrudeschiderea ofertelor. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013. In cazul IMM cuantum garantiei de participareeste 50% din valoare. Cuantum garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA. Constituire garantie de buna executie: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma garantiei de buna executie. Achizitor instiinteaza Prestatorul despre varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. In cazul IMM, cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratii privind eligibilitatea art.180 - F5Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -F6Cerinta nr.3: Certificate de atestare fiscala emise de Ministerul Finantelor si taxe si impozite locale. Dincertificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011).
Cerinta nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura-F7Cerinta nr.5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -F11Cerinta nr.6 - Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG 34/2006-F12
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Dumitru Dumitrascu ? Director ;Veronica Nica ? Director Economic;Viorel Gherghina ? Director Tehnic;
Viorica-Elisabeta Mitricof ? DirectorAchizitii;
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii.Cerinta nr.7 - Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator.-F13 Cerinta nr. 1 Prezentare Certificat Constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant.Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul sau prezentaredocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico - financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, leu/valuta, pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 - Documentul va fi prezentat in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei ertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.
Cerinta minima: Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme prestarea de servicii similare, cu cele din caietul de sarcini;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 9 - in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificareapersonalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Prezentare CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
Cerinta minima: Documente din care sa rezulte ca operatorul economic are disponibil personal scolarizat pentru mentenanta la sisteme DCS-PROCONTROL P14 si care va fi folosit la executarea serviciului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 15 -in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 3Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate. Subcontractarea se va face conform art. 45 din OUG 34/2006 Se va completa (dupa caz) formularul 14, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si acordurile cu sbcontractantii cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de identificare ale subcontractantilor.
Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 14 - in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr. 1
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la Registratura autoritatii contractante din Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj, la data si ora indicate in solicitare.Elementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la Registratura autoritatii contractante din Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 11:00
Locul: Sala de licitatii a Suc Electrocentrale Isalnita, et. 3, str. Mihai Viteazu nr. 101, Isalnita, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul conform art. 11 alineatul (4) din HGR 925/2006de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 11- Fisa de informatii generale - formular8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la Registratura autoritatii contractante din Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj, la data si ora indicate in solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art.256^2 lit. b) din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita ?Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351403633, Email: [email protected], Fax: +40 251407602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer