Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service specializat celule SF6 statii electrice 6 kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 149064/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-412, In atentia: Pupazan Aura, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Service specializat celule SF6 statii electrice 6 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului: S. CEO S.A. ? S.E. Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va avea ca obiect achizitia unor servicii de asistenta tehnica specializata, servicii care pot garanta eliminarea rapida si operativa a unor avarii majore in alimentarea cu 6 kV a consumatorilor proprii, pentru functionarea sigura si continua si fara evenimente a blocului ROV 3, ROV 6 si a Concasarii nr. 1 de la S.E. Rovonari.Service-ul specializat celule SF6 statii electrice 6 kV asigura pe langa asistenta tehnica, si servicii de mentenanta preventiva, piese de schimb pentru mentinerea in functiune a echipamentelor, respectiv: - Servicii de asistenta tehnica de urgenta; - Servicii de mentenanta preventiva; - Inlocuirepiesedeschimb.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total ?Service specializat celule SF6 statii electrice 6 kV?, conform Caiet de Sarcini nr. 1314 / TH / 12.12.2013.
- Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 35.000, 00 lei.
Se va depune oferta completa.
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in lei, in cuantum de 700, 00 lei (sau in valuta); Echivalentul in valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: (5 zile inainte de data limita adepunerii ofertelor)Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art.86. De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSucursala Electrocentrale Rovinari, a unui ordin de plata sau fila CEC (cont IBAN RO18 RZBR 0000 0600 1467 7139, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu), cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse, in conformitate cu art. 86(6) din HG nr. 925 / 2006. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004. Garantia de Buna Executie = 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art.90 si Ordinul 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. .Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1 ( se va completa si de asociat/tert sustinator, daca este cazul).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.2. .Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2( se va completa si de asociat/tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul tertului sustinator declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 se refera doar la lit. a), c1) si d), conform art. 186 alin.(2) si art. 190 alin. (2) din OUG nr.34/2006.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
1. Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular nr. 3 (se va completa si decatreasociat/subcontractant /tert sustinator, daca este cazul).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaPersoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director S.E. Rovinari ?Pisc Ion
-Director Economic ? Vilceanu Mirela
-Director Achizitii ? Chirca Delia-Persoanele care semneaza/aproba documenteleemise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Chirca Iosif, Bratuianu Preda, Dumitrescu Filimon, Pasareanu Flavia, Varga Francisco, Bujor Cristina, Teiu Sorin, Pupazan Adela, Ciurel Nicoleta, Pupazan Aura .4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formularul nr. 4 (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare: 1. Pentru Persoane Juridice Romane
a)Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat;
b) Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatiiDin certificate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele pot fi prezentate in original, sau in copie legalizata, sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care procedura de emitere a certificatelor cerute nu permite confirmarea situatieidatoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011.
3.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1. Persoane juridice /fizice romane - Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Persoane juridice /fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr . 509/2011, art. 5 alin (3).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afacrei globale pe ultimii trei ani sa fie de minim 60.000, 00 lei.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.
Pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual lei / valuta al BNR, conform site-ului curs-valutar-bnr.ro: 2013; 2012; 2011.
Ofertantul ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor), conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii cifrei de afaceri
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 -Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare;
Modalitatea de indeplinire
. Se vor completa Formularele nr. 6.a) si 6.b).
Cerinta nr. 2 ? Demonstrarea experientei similare
Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca, in ultimii 3 ani, a derulat si / sau finalizat (in conformitate cu art. 13 din Ordinul 509 / 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie), contracte privind prestarea de servicii similare, a caror valoare insumata, sa fie cel putin egala cu 30.000, 00 lei .Lista contractelor va fi insotita de ?certificate/documente? conform art. 188,
alin.(2), litera a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data limita de depunere a ofertei.
Pentru acestea ofertantii vor prezenta certificate/documente care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractual pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate. In documentele prezentate trebuie sa fie mentionata valoarea totala a contractului multianual si valoarea serviciilor prestate pentru care se emite documentul
Pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual lei / valuta al BNR, conform site-ului curs-valutar-bnr.ro: 2013; 2012; 2011
Modalitatea de indeplinire
2. Se vor completa Formularele nr.7.a) si 7.b)
Cerinta nr. 3 - Declaratie care contine informatii privind dotarile spacifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.
Declaratia va fiinsotita de lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, mijloace de transport, echipamente tehnice, alte mijloace fixe (se vor completa toate coloanele din lista).
Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/etc, va prezenta un contract / precontract de inchiriere/ angajament.
In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul 8 resursele tehnice ale subcontractantilor /asociatilor, care vor fi folosite la prestarea serviciului, asigurand identificarea lor
Modalitatea de indeplinire
3. Se va completa Formularul nr. 8
Cerinta nr. 4 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, corespunzatoare formularului 9.a.Ofertantul va prezentapersonal specializat pentru prestarea serviciului, corespunzator Formularului 9.b.
Pentru personalul cheie si fiecarespecialist tehnic mentionat in lista, se vor prezenta: - Curriculum vitae- Actul de studii (diploma studii superioare/medii)- Dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectivaAutorizatiile/atestarile sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in Formularele nr.9.a si 9.b., resursele umane ale ubcontractantilor/asociatilor asigurand identificarea lor.
Modalitatea de indeplinire
4. Se vor completa Formularele nr.9.a) si 9.b)
Cerinta nr. 1 - Certificare ISO ? Sistemul de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR - EN ISO 9001/editia 2008, sau echivalent .In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificarea ISO va fi valabilala data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
1. Prezentarea unui document (in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul) emis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului calitatii.
Cerinta nr.2. ? Certificare ISO -Sistemul de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent.
In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificarea ISO va fi valabilala data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
2. Prezentarea unui document (in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul) emis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 10:00
Locul: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OPERATORILOR ECONOMICI PARTICIPANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul persoanei sustinatoare trebuie sa fie ferm si sa confirme faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare si/sau resursele tehnice si profesionale invocate, in conformitate cu Legea nr. 193 / 2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006.3. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti, pana la stabilirea ofertei castigatoare4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 , 181 lit. a, c1 si d si art.691 din OUG 34/2006 in vigoare.6.In cazul subcontractarii unor parti a contractului, ofertantul va preciza informatii detaliate privind resursele umane si tehnice pentru partea de implicare a subcontractantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256² din OUG nr.34/2006- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 07:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer