Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - service stingatoare de incendiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 145127/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: BARIERA VALCII, NR.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Iovanescu Aristina, Tel. +40 0251599480, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
service stingatoare de incendiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SE Craiova II, Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5, 500RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2750.00 lei. Pentru acordul-cadru: nr. minim interventii: 127 , nr.maxim interventii :254
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru mentinerea in stare de functionare a stingatoarelor de incendiu cu CO2 si a celor presurizate permanent este necesara verificarea periodica si reincarcarea acestora dupa utilizare sau la expirarea substantelor stingatoare continute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Service stingatoare de incendiu pentru mentinerea in stare de functionare a stingatoarelor de incendiu cu CO2 si a celor presurizate permanent din cadrul S.E.Craiova II.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 100, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular 10), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO 73 BRDE 170S V875 6166 1700, BRD ? AgentiaBrazda lui Novac; CIF: 31454260;Nota: in cazul in care garantia de participare se constituie in alta valuta, cursul de referinta leu/alta valuta care se va avea in vedere pentru echivalenta, este cursul anuntat de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.c) Lichiditati depuse la casieria S.E.Craiova II. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 aliniatul (1) din HG 925/2006 modificat de HG 834/2010; conform art.90 aliniatul (3) din HG 925/2006 modificat de HG 1045/2011. Este de preferat ca aceasta garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: prezentare Formularul 12A in original;
Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: prezentare Formularul 12B in original;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta(conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010): prezentare Formularul 1 in original;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: prezentare Formularul 2 in original;
Nota:
Persoane cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II: Marian MOTOCU ? Director Sucursala Electrocentrale Craiova II; Constantin BUDOACE ? Director Economic; Viorel FILIP - Director Tehnic; Lucian SCARLATESCU ? Director Achizitii; Persoane juridice/fizice romane: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conformcu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Datele inscrise in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere o ofertelor.
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, daca in cadrul ofertei acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.Persoane juridice/fizice straine: Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.Firma prestatoare, inclusiv personalul angajat ce presteaza acest tip de servicii, trebuie sa fie autorizata de Centrul National pentru Securitate de Incendiu si Protectie Civila, conform OMI 252/2007. Procedurile de lucru ale firmei prestatoare vor fi avizate de Centrul National pentru Securitate de Incendiu si Protectie Civila.Se va prezenta autorizareain original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Firma prestatoare, inclusiv personalul angajat ce presteaza acest tip de servicii, trebuie sa fie autorizata ISCIR, conform prescriptiilor tehnice C-5/98 pentru verificarea si incarcarea stingatoarelor cu CO2.Se va prezenta autorizareain original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimi trei ani. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, lei/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular: Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Se va prezenta cel putin un contract care sa confirme prestarea de servicii similare a carui valoare minima sa fie cel putin 1400, 00 lei.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Pentru principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, se vor prezentadocumente in copie lizibila certificate conform cu originalul.Prezentare Formular 8, in original.
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are implementat un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.- documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Documentele se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP. Durata rundei electronice este de 1 zi lucratoare. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul / valoarea noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova II , Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj, eta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, dupa faza de licitatie electronica, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 251599480
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2013 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer