Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?SERVICII DE ASIGURARE A IMOBILELOR SI A BUNURILOR DIN DOTARE?


Anunt de participare (utilitati) numarul 102719/23.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala:  Soseaua Sibiului Nr.5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551592, Romania, Punct(e) de contact:  Hajni Crisan, Tel. 0269805131, Email:  [email protected], Fax:  0269830283, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?SERVICIIDEASIGURAREAIMOBILELORSIA BUNURILORDINDOTARE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Conform caiet sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?SERVICII DE ASIGURARE A IMOBILELOR SI A BUNURILOR DIN DOTARE?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66513200-1 - Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?SERVICIIDEASIGURAREAIMOBILELORSIA BUNURILORDINDOTARE? codCPV 66513200-1, pentru urmatoarele repere: 1. ?Asigurarea imobilului din Tg Mures, str. Libertatii nr.110 Asi a bunurilor din dotare?;2.?Asigurarea imobilului din comunaHoria, sat Horia str.Lunciinr 29 ( limitrofa Municipiul Roman)siabunurilor din dotare?3?Asigurarea imobilului din Ploiesti , str. Targovistei nr.8 A siabunurilor din dotare?4.?Asigurarea imobiluluidinMedias , str. Gariinr. 7, si a bunurilor din dotare? 5. ?Asigurareaimobilului din Craiova, str.Teilor nr.116 sia bunurilor din dotare? 6.?Asigurareabunurilor din dotare existente la sediu SIRCOSS , Medias , str Sibiului nr. 5 ; 7?Asigurareaimobilului din Medias, str Lucian Blaga nr.9?8. ? Asigurarea imobilului din Medias , str. Aurel Vlaicu nr.41, si a bunurilor din dotare?
Valoarea estimata fara TVA: 16, 286RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare solicitata :200 lei;Garantia de buna executie: nu e cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 OUG 34/2006/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, fara datorii, valabil la data deschiderii; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent); Declaratie pe propria raspundere, pentru persoane /juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele fiscale mentionate anterior valabila la data deschiderii. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului (sau echivalent)eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data de deschiderii ofertelor, original sau copie legalizata /altele echivalente pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Declaratie pe propria raspundere valabila la data deschiderii pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri / declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Conform cu documentatia de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii;Recomandare (cel putin o recomandare); Declaratie privind cerintele de protectia mediului si protectia muncii ? Conform cu documentatia de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.07.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.07.2010 12:00
Locul: Medias, Soseaua Sibiului nr. 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SIBIU
Adresa postala:  B-dul Victoriei nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269217724, Fax:  0269217702
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a oricarui act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - S.I.R.C.O.S.S
Adresa postala:  Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  5510129, Romania, Tel. 0269805131, Email:  [email protected], Fax:  0269830283, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2010 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer