Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de controlul calitatii serviciilor de aerofotografiere si realizare de ortofotoplanuri color in format digital pentru o suprafata de aprox. 238.384 kmp


Anunt de participare numarul 109711/19.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala:  Bd. Carol I nr. 17, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030161, Romania, Punct(e) de contact:  Cristina Gavrila, Tel. 021 3054976, In atentia:  Cristina Gavrila, Email:  [email protected], Fax:  021 3150305, Adresa internet (URL):  www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciidecontrolul calitatii serviciilor de aerofotografiere si realizare de ortofotoplanuri color in format digital pentru o suprafata de aprox. 238.384 kmp
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi realizate la sediile sau punctele de lucru ale prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 374, 263EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor atribui minim 3 si maxim 6 contracte subsecvente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii in conformitate cu cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini, in functie de necesitatile autoritatii contractante si in functie de bugetul alocat pentru prestarea acestor servicii. Suprafatamaxima estimata pentru intreaga perioada de derulare a acordului-cadru de trei ani, , este de 238.384 kmp.Autoritatea contractanta estimeaza ca pentru primul contract subsecvent vor fi solicitate servicii de controlul calitatii serviciilor de aerofotogrammetrie pentru suprafata de 48.326 kmp.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)
71355100-2-Servicii de fotogrammetrie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor realiza servicii in conformitate cu cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini, in functie de necesitatile autoritatii contractante si in functie de bugetul alocat pentru prestarea acestor servicii. Suprafata minima pentru care se vor executa aceste servicii este de 48.326 kmp si suprafata maxima este de 238.384 kmp
Valoarea estimata fara TVA: 374, 263EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de particip: 15.970lei(3.943 euro), Gar de buna executie: 10% din val fara TVA a fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul autoritatii contractante pe toata perioada de derulare a acordului-cadru- Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie, cu posibilitatea subcontractarii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate 2.Declaratie privind neincadrarera in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34 / 2006 3.Certificate fiscale, valabile la data deschiderii ofertelor, eliberate de Compartimentul Impozite si Taxe Locale si de catre organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local si bugetul consolidat si indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. 4.Certificat constatator din care sa rezulte obiectul de activitate.5.Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular F04-Informatii generale din sectiunea formulare. 2. Bilant la 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente(copie stampilata, semnata si cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Experienta similaraOfertantii trebuie sa faca dovada ca au inceput si finalizat, in ultimii 3 ani, cel putin 1 contract care a avut ca obiect prestarea de servicii de aerofotografierea sau servicii de controlul calitatii serviciilor de aerofotografiere
2.Resurse umane. Ofertantul trebuie sa prezinte personalul de specialitate calificat in domeniu, Formularul F12 din Sectiunea III. Se solicita prezentarea CV-ului pentru categoriile de personal nominalizate.
3. Resurse tehnice- se solicita ca ofertantii sa dispuna de echipamente tehnice specifice.
4.Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale.5.Certificarea sistemului calitatii6.Informatii privind subcontractantii.Se solicita lista cuprinzand subcontractantii, insotita de acordurile de subcontractare(daca este cazul), formular D.
7. Informatii privind asociatii- Se va prezenta lista asociatilor. Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie, cu posibilitatea subcontractarii?.Se solicita indeplinirea cerintelor minime de calificare atat de catre liderul asociatiei cat si de catre ceilalti asociati.Cerintele privind Capacitatea tehnica trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Valoarea fara TVA a contractului prezentat ca experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare decat 400.000 lei sau 93.750 Euro.2.Resurse umane: Manager de proiect- 1persoana., Specialisti control calitate-1persoana, Operatori control calitate-10 persoane, Operatori masuratori terestre-8 persoane. 3. Resurse tehnice: echipamente de restitutie (cu licente soft si hard) pentru verificarea imaginii, aerotriangulatiei, ortofotoplanurilor - 5buc, receptoare GPS pentru masurarea punctelor folosite la aerotriangulatie- 4 buc.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va finaliza cu o etapa de licitatie electronica intr-o singura runda.Atribuirea fiecarui contract subsecvent se va face de fiecare data prin etapa finala de licitatie electronica in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7059/11.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2010 12:00
Locul: Sediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si acte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire impreuna cu caietul de sarcini sunt atasate la prezentul anunt si se pot descarca de la adresa www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021/3195180, Email:  [email protected], Fax:  021/3195180, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal conform art. 256^2, alin. (1), lit. a) si alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala:  BD. CAROL I, NR. 17, SECT. 2 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030161, Romania, Tel. 021/3054976, Email:  [email protected], Fax:  021/3050305, Adresa internet (URL):  www.apia.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2010 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer