Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii financiare de acordare a unui credit bancar


Anunt de participare numarul 149149/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
Adresa postala: REGELE CAROL I, NR. 2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 245211078, In atentia: Ionel Goglea, Email: [email protected], Fax: +40 211078, Adresa internet (URL): http: //www.valahia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciifinanciare de acordare a unui credit bancar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Universitatea Valahia din Targoviste, Bvd. Regele Carol I, nr. 2
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciifinanciare de acordare a unui credit bancarin valoare de 5.000.000, 00 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciifinanciare de acordare a unui credit bancarin valoare de 5.000.000, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 425, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20.000, 00 leiPerioada de valabilitate a garantiei: cel putin 90 zile de la data limita de primire a candidaturilor.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar in contul RO57TREZ2715005XXX000225, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante. Candidatii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie gar de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr;c)oferta sa fiind stab castigatoare, refuza sa semneze contr in per de valab a oferteiIn masura in care CNSC respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Echivalenta pentru o garantie depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturilor cu 5 zile.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie: 1% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire: in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 5 zile de la semnarea contractului. Se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011. Candidatii cu statut de IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 1).Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (F 2).
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
3. Certificate de atestare fiscala, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, precum si la plata impozitelor si taxelor locale. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul.
Nota 1: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 (F 3).
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare raportata la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor(F 4);
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul mai sus mentionat pentru fiecare din membrii asocierii;
Nota 2: In cazul in care Candidatul va subcontracta o parte din contractul respectiv, subcontractantul/tii vor prezenta documentul mai sus mentionat;
Nota 3: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica / profesionala a ofertantului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator), aceasta este obligata sa prezinte documentul mai sus mentionat;Nota 4: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi insotite de traducerea in limba romana semnate de catre o persoana autorizata.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Calin D. OROS; Gabriela TEODORESCU;Laura Monica GORGHIU; Ioan Corneliu SALISTEANU; Iulian Nicolae UDROIU; Nicoleta MANEA;Ion CUCUI; Ion STEGAROIU; Constantin PEHOIU; Stefania IORDACHE;Livia MOCANU;Henri George COANDA; Vasile BRATU; Cristinel MORTICI; Marian VILCIU; Luiza ZLAT; Ionel GOGLEA; Aurora DIACONEASA;Elvir POPESCU; Mihaela CARUNTU; Ana Cristina VATAU; Simona CONSTANTIN;
Nota: Prevederile art. 11 alin. 4, 5 si 6 din H.G. nr. 925/2006, referitoare la demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare/selectie prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, prin prezentarea de catre candidati a uneideclaratii pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, NU SUNT APLICABILE IN PROCEDURA DE NEGOCIERE
Candidatul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Pentru persoanele juridice romane1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original / copie legalizata / copie lizibila conforma cu originalul, informatiile cuprinse in acesta trebuind sa fie actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, din care sa reiasa ca Candidatul are corespondent in codul CAEN principal sausecundar activitati care fac obiectul contractului.
Pentru persoanele juridice straine
2.Persoanele juridice / fizice straine, in calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile in tara de origine, in original sau copie certificata conform cu originalul insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3.Autorizatie de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romanieiin conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului / autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2014 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP, anexata anuntului de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, precum si cele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. In situatia in care se constata ca ofertele finale clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii candidaturilor, caz in care contractul va fi atribuit Candidatului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Candidatii din categoria IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere cu 50% a nivelului minim al cifrei de afaceri precum si al garantiei de participare solicitate prin documentatia de atribuire. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, candidatii incadrati in categoria IMM vor depune o data cu oferta obligatoriu documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular anexa 1a). Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri si a garantiei de participare.Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul minim de agenti economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere.Note: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b)candidatul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c)candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Limba de redactare a ofertei si a propunerilor tehnice si financiare - RomanaToate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Valahia din Targoviste
Adresa postala: Str. Moldovei nr. 5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania, Tel. +40 245211078, Email: [email protected], Fax: +40 245211078
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer