Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii hoteliere si de restaurant, precum si servicii de inchiriere sali de conferinta necesare organizarii activitatilor de formare profesionala incluse in cadrul proiectelor finantate in cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de coo


Anunt de participare numarul 149069/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Adresa postala: CALEA PLEVNEI NR 141B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Punct(e) de contact: MARIN POPA, Tel. +40 0213116953, Email: [email protected], Fax: +40 0213116953, Adresa internet (URL): www.csm1909.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciihoteliere si de restaurant, precum siservicii de inchiriere salide conferinta necesare organizarii activitatilor de formare profesionala incluse in cadrul proiectelor finantate in cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de cooperare Elvetiano - Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: BUCURESTI , CALEA PLEVNEI NR.141 B
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciihoteliere si de restaurant, precum siservicii de inchiriere salide conferinta necesare organizarii activitatilor de formare profesionala incluse in cadrul proiectelor finantate in cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de cooperare Elvetiano - Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse: - ?Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?;
- ?Imbunatatirea capacitatii de formare profesionala pentru judecatoriisi procurorii romani in domeniul luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii economice si financiare?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 142, 021RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare :11.420 lei . Forme de constituire acceptate: conform art.86 din H.G. nr.925/2006. Contul in care se poate constitui este RO21TREZ7005005XXX000950 deschis la ATCPMB . Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor . Forma de constituire a garantiei de participare agreata este sub forma de scrisoare de garantie bancara . Ofertantii I.M.M. vor depunere pana la termenul de depunere a ofertelor, declaratia pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul legal al I.M.M., in conformitate cu modelul prevazut in anexele nr. 1-2 ale Legii nr.346/2004. pt. a beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare, conform art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila conform art.86, alin.2 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile ulterioare. Restituirea garantiei de participare se face in conditiile art. 88 din H.G. nr.925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare astfel: -in oricare din situatiile prevazute de art. 87, alin. 1 din H.G. 925/2006 ofertantul pierzand suma constituita; -in situatia prevazuta de art.278^1, alin.1 din OUG nr.34/2006 ATENTIE! Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare, ce va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita a depunerii ofertelor , in cuantumul si in una din formele acceptate , conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Data echivalenta este data publicarii in SEAP a invitatiei de participare pentru leu-alta valuta la cursul BNR. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA. 2) Modalitati de constituire a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu prevederile art.90 alin(1)-(2)din HG nr.925/2006 - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract sau prin depunerea la caseria unitatii a unor sume in numerar. Instrumentul de garantare va fi valabil pe perioada de derulare a contractului si va fi prezentat in original in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. In cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza formularul tipizat echivalent folosit de banca. Autoritatea contract are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cf art.91 din HG 925/2006. Autoritatea contract are oblig de a elibera/restitui garantia de buna executie cf art.92 alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse .Proiecte romano-elvetiene : ?Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 12C;?Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69 ind 1 din OUG nr. 34/2- formular 10 a ;
?Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2 ( Declaratia privind eligibilitatea ) - formular 10 b;?Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - - formular 10 c;Declaratie din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69 ind 1 se va completa in nume personal (daca este cazul) , de subcontractant si de tertul sustinator(daca este cazul).
Declaratie din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, art. 181 din OUG nr. 34/2006 se va completa in nume personal (daca este cazul) si de tertul sustinator care nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire , conform prevederilor art.181 lit.a)c1si d) din OUG 34/2006.(daca este cazul).Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: 1.Judecator Adrian Bordea- Presedinte CSM ;2Judecator Roza Marcu ? Secretar General ;3.Procuror Alexandru Daniel Ionescu - Secretar General Adjunct ;4.Economist Rodica Zaharia Motoc -Director Directia Economica si Administrativ ;5.Consilier juridic Radu Razvan Florin -director DAERIP6Procuror Andreea Cristina MINA -Director adj. DLDC;7.Inginer Anca Gheorghiu - Sef serviciu Administrativ si Aprovizionare8Eonomist Stana Capata ?Sef serviciu Salarizare si Buget9.Consilier Marius DUMITRU ? Sef Birou Informatica10.Procuror Alin Domenic GEORGESCU -Coordonator Comp Achizitii Publice ;11.Consilier juridic asimilat magistratilor Marius TUDOR - DAERIP ;12.Consilier juridic asimilat magistratilor Livia FloricA SCRIECIU-CAP ;13.Economist Elena Catalina CONSTANTIN ?consilier DEA ;14. Expert , personaljuridic asimilat magistratilor Alexandra TANASIE15. Expert , personal juridic asimilat magistratilor Nadia ROMAN
16.Inginer Marin POPA ? Consilier CAP .
? Certificat eliberat de autoritatea competenta din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la bugetul consolidat general la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul;? Certificat eliberat de autoritatea competenta din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la bugetul local la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul;Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata , ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin (4) din HG. nr.925 /2006 . Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau local vor fi respinse, cu exceptia celor care prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu( art.9 alin(1) din Ordin ANRMAP nr.509/2011 ).Pentru persoanele fizice/juridice straine ? operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la asigurarile sociale in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta si/sau documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca ti-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul insotite de traducere autorizata.?Certificat de participare cu oferta independenta, conform ordin ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta; Persoane juridice romane: ?Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic . Informatiile cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie reale , actuale la data limita de depunere a ofertelor . Operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare va prezenta certificatul constatator emis de ONRC in original.Persoane fizice romane:
?Autorizare de functionare/alte echivalente pentru a dovedi apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului;Persoane fizice/juridice straine: ?Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita Fisa de informatii generale -Cifra de afaceri globala pe ultimi 3 ani
Se solicita Bilant contabil la 31.12.2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formular B2Se va prezenta Bilantul contabil aferent anului 2012 in original/copie legalizata/ xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul vizat de Directia Generala a Finantelor Publice;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Declaratie privind lista principalelor prestari de serviciisimilare cu obiectul contractului din ultimii 3 ani. Prezentarea a cel putin unu , maxim doua contracte , la nivelul caror sa fi furnizat produse similare a caror valoare fara TVA cumulata sa fie egala sau mai mare decat 1.142.021 lei.
Standarde de calitate - Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante ? conform ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; formular 12 E.Se vor prezenta in original/copie legalizata/ xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel inalt al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura in 1 runda. Runda va incepe dupa 2 zile lucratoare de la data la care au fost transmise invitatiile. Durata rundei: 1 zi.Elem. de reofertare-pretul.Vor vedea cea mai buna oferta, punctajul, cea mai buna oferta pe fiecare criteriu si numarul de participanti inscrisi.Nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
197/15210/1154/2010 din 20.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de cooperare Elvetiano - Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse: -?Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi?;
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII -Directia de Legislatie , Documentaresi Contencios
Adresa postala: Calea Plevnei nr.141B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel. +40 0213116957, Email: [email protected], Fax: +40 0213116957, Adresa internet (URL): http: //www.csm1909.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer