Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii proiectare, respectiv realizare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, deviz martor, verificate tehnic de persoane autorizate precum si asistenta tehnica din partea proiectantulu


Anunt de participare numarul 119758/19.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Hunedoara
Adresa postala:  B-dul. Libertatii, Nr. 17, Localitatea:  Hunedoara, Cod postal:  331128, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MARIUS HADA, Tel. 0254.716.322, Email:  [email protected], Fax:  0254.716.087, Adresa internet (URL):  http: //www.primariahd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciiproiectare, respectiv realizare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, deviz martor, verificate tehnic de persoane autorizate precum si asistenta tehnica din partea proiectantuluipentru proiectul ?Reabilitarea sitului industrial Hunedoara si pregatirea sa pentru noi activitati?, depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea economica si sociala durabila a municipiului Hunedoara prin ecologizarea a 20 de hectare de teren din fostul Combinat Siderurgic si crearea unei Structuri de Sprijinire a Afacerilor, prin intermediul careia sa creasca volumul investitiilor realizate in economia Municipiului si, implicit, sa se creeze noi locuri de munca.Astfel prin ecologizarea celor 20 de hectare pe fosta platforma industriala a Combinatului Siderurgic, suprafata ecologizata va fi redata activitatilor economice si sociale. Refacerea acestui areal industrial favorizeaza nu numai protectia mediului, dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii, deoarece dispune de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71340000-3-Servicii integrate de inginerie (Rev.2)
90711000-4-Evaluare a impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
90732600-3-Masurare sau monitorizare a poluarii solului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciiproiectare, respectiv realizare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, deviz martor, verificate tehnic de persoane autorizate precum si asistenta tehnica din partea proiectantuluipentru proiectul ?Reabilitarea sitului industrial Hunedoara si pregatirea sa pentru noi activitati?, depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Valoarea estimata fara TVA: 935, 139RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 18702garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local prin Ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind eligibilitatea, valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice TeritorialeCertificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul localDovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original sau copii lizibile stampilate si semnate in conformitate cu originalul, valabile la data de deschiderea a ofertelor.
Declaratie privind calitatea de participantCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinuluinr. 314/2010Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competentaCertificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal/ Camera de Comert si Industrie. Documentul va fi prezentat in copie lizibila stampilata si semnata in conformitate cu originalul;
Cazierul judiciar al operatorului economic in original sau copie lizibila stampilata si semnata in conformitate cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2010 vizat si inregistratde organele competente, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilat si semnat de ofertant.Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana. Documentele solicitate trebuie sa fie inregistrate si vizate la autoritatea din tara respectiva.
Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri legalizate ale bilantului, in limba romana.
In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta referitoare la rezultatul financiar, trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
- prezentare Fisa de informatii generale conform Formular anexa din care sa rezulte cifra media anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai maresau egala cu 1.700.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime obligatorie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat cu succes/are in derulare in ultimii 3 ani calendaristici :
-unul sau mai multe contracte similare de inventariere situri contaminate avand o complexitate comparabila cu serviciile de proiectare solicitate-unul sau mai multe contracte de servicii de consultanta si asistenta tehnica care vizeaza managementul deseurilor periculoase.
-unul sau mai multe contracte de servicii proiectare care sa cuprinda pentru o lungime minima de 3 km fiecare dintre specialitatile: drumuri, infrastructura electrica, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, retele de alimentare cu gaz, retele de fibra optica, dintre care cel putin unul de tip parc industrial/structura de sprijinire aafacerilor care a vizat o suprafata de cel putin20 ha.
Pentru fiecare dintre contracte se vor prezenta documentele:
-fisa de experienta similara;
- copia contractului de servicii care demonstreaza experienta similara;
- recomandare sau proces verbal de predare-primire a documentatiilor- copia procesului-verbal de receptie la terminarea seviciilor.
Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, Pentru echipa propusa, va prezenta: 1) CV-urile personalului.
2) Documente care demonstreaza calificarea personalului
3) documente care atesta implicarea in proiecte/proiecte cu finantare europeana4 ) o declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru serviciile care urmeaza a fi prestateOfertantul trebuie sa dispuna de o echipa care sa indeplineasca urmatoarele cerintele minimeExpert cheie 1- Lider de echipa (TL)
Expert cheie 2- Inginer proiectant structuri
Expert cheie 3- Inginer specialitatea drumuri si poduriExpert cheie 4 - Inginer hidrotehnician
Expert cheie 5 - Inginer proiectant instalatii electrice
Expert cheie 6 - Inginer instalatii de fibra optica
Expert cheie 7 - Inginer proiectant instalatii sanitareExpert cheie 8 - Inginer proiectant instalatii de gaze naturale
Expert de mediu ? specialitatea tehnologii de decontaminar
Expert de mediu- specialitatea managementul deseurilorExpert de mediu - specialitatea evaluarea calitatii mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de proiectare
30%
Descriere: P2=Perioadamin./Perioada n*30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2011 11:00
Locul: Primaria municipiului Hunedoara, b-dul Libertatii nr.17
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
conform art.33(2) din H.G.nr.925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 - 3104641, Fax:  021 - 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf.art.256/2-10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal,
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Hunedoara -Birou Proiecte cu Finantare Internationala si Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Libertatii nr.17, Localitatea:  Hunedoara, Cod postal:  331128, Romania, Tel. 0254716322, Email:  [email protected], Fax:  0254716087, Adresa internet (URL):  www.primariahd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2011 09:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer