Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii artistice pentru Festivalul de Arta Medievala Stefan cel Mare Suceava - perioada 17 23 august 2009 la Cetatea de Scaun


Anunt de participare numarul 83341/29.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Muzeal Bucovina
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare Nr.33, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720003, Romania, Punct(e) de contact: Asica Leizeriuc, Tel.0230 216439, Email: [email protected], Fax: 0230 522979, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BRM Terminal Suceava
Adresa postala: Str. Universitatii, nr. 15-17, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720229, Romania, Punct(e) de contact: camera 8, Tel.0230 521506, Fax: 0230 520099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii artistice pentru Festivalul de Arta Medievala Stefan cel Mare Suceava - perioada 17 23 august 2009 la Cetatea de Scaun
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii recreative, culturale si sportive
Locul principal de prestare: Cetatea de Scaun Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii artistice pentru Festivalul de Arta Medievala Stefan cel Mare Suceava - perioada 17 23 august 2009 la Cetatea de Scaun , COD CPV 92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. Lot DENUMIRE LOT Descriere Durata
1. Acrobatii cu caii cascadorii cu caii, demonstratii de lupte cu diverse arme, turnir 2 spectacole / 1 zi /2 zile.2. Spectacole cu foc lupte medievale cu foc, efecte pirotehnice 3 spectacole diferite /2 zi / 3 zile
3. Spectacol concurs intreceri cu diverse arme medievale 3 spectacole / 1 zi / 3 zile
4. interpretare evenimente istoricediferite povesti cu domnite , cavaleri, vrajitoare 3 spectacole /1 zi /3 zile.
5. Ateliere de dans medieval si lupte medievale scoli de lupte medievale 8 spectacole / 3 zile
6. Teatru de papusi povesti populare romanesti si straine 4 spectacole / 2 zi / 3 zile
7. Efecte specialetunuri. - permanent
8. Garda Cetatii animatori stradali, insotiri persoane, interactiune cu publicul - permanent
9 Concerte de muzica medievala muzica veche europeana 3 spectacole / 1 zi / 3 zile.
10. Commedia dellarte scenete specifice acestui gen 3 spectacole / 1 zi /3 zile
11. Spectacole pirotehnice cu teme medievale in fiecare zi sa fie alta tema 1 zi / 3 zile / 30 min fiecare.
12. Spectacole de teatruViforul si Apus de Soare de Barbu Stefanescu Dela Vrancea 1 ora 30 minute.13. Spectacol artistic de poezie Spectacol artistic de poezie cu actorii Eusebiu Stefanescu si Dorel Visan 90 100 minute/ 1zi.
Valoarea estimata fara TVA: 142, 747RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu este cazul
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere, acord de subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. in original;
Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original sau copie, emis, cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatease afla in incapacitate de plata.
Pentru persoane fizice romane: - autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (in copie)
Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) declaratie pe propria raspunderereferitoare la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru ducerea la indeplinire a contractului in original;b) Declaratie pe propria raspundere referitoare la personalul de specialitate de care dispune operatorul economic
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 1
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
14.08.2009
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.08.2009 10:00
Locul: BRM Terminal Suceava, str. Universitatii, Nr. 15-17, suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale Autoritatii Contractante, persoane imputernicite a operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2009 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer