Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII ASIGURARE VOLUNTARA (PRIVATA) DE SANATATE PENTRU ANGAJATII SC ELECTRICA FURNIZARE SA SI SUCURSALELE SALE


Anunt de participare (utilitati) numarul 148911/18.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare , nr. 1A , Partial PARTER , Et. 1 si 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: DRAGOS STOICA, Tel. +40 372442020, Email: [email protected], Fax: +40 0212304477, Adresa internet (URL): www.electricafurnizare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII ASIGURARE VOLUNTARA(PRIVATA) DE SANATATE PENTRU ANGAJATII SC ELECTRICA FURNIZARE SA SI SUCURSALELE SALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: BUCURESTI, PLOIESTI, BRASOV, CLUJ-NAPOCA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 468, 750 si 928, 500EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1 contract subsecvent /an, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 309.500, 00 euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII ASIGURARE VOLUNTARA(PRIVATA) DE SANATATE PENTRU ANGAJATII SC ELECTRICA FURNIZARE SA SI SUCURSALELE SALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66512210-7 - Servicii de asigurare voluntara de sanatate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII ASIGURARE VOLUNTARA(PRIVATA) DE SANATATE PENTRU ANGAJATII SC ELECTRICA FURNIZARE SA SI SUCURSALELE SALE:
-valoare minima acord cadru = 468.750, 00 euro pentru un numar minim de 625 angajati;
-valoare maxima acord cadru =928.500, 00 euro pentru un numar maxim de 1238 angajati;
-valoare minima contract subsecvent = 156.250, 00 euro pentru un numar minim de 625 angajati;
-valoare maxima contract subsecvent = 309.500, 00 euro pentruun numar maxim de 1238 angajati.
Se vor incheia 3 contracte subsecvente, 1 contract subsecvent/an
Valoarea estimata fara TVA: intre 468, 750 si 928, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
G.P. de 82.000, 00RON ( 41.000, 00 RON pt IMM 50%)calculate la cursul de schimb mediu lunar pe luna noiembrie 2013, 1 euro=4, 4448 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. G.P. se constituie prin: 1.Instrument de garantare(scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. 2. Ofertantul trebuie sa constituie G.P.pe o perioada de valab. de 90 zile incepind cu data limita de depunere a ofertelor. 3.G.P se poate constitui si prin virament bancar cu O.P. Contul in care se poate depune garantia de participare este: cod IBAN RO64INGB0001008197998910 deschis la ING BANK NV Suc. BUCURESTI ( UTILITATI- SURSE PROPRII). 4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor depuse.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit;c)se va retine contestatarului in cazul in care CNSC respinge ca nefondata contestatia ofertantului sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, cf. art.278ยน alin (1) lit. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma retinuta din garantia de participare va fi de 7.906, 99 Lei?. Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. (IMM beneficiaza , conform legislatiei in vigoare , de 50% reducere din suma mentionata ) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii : - 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de derulare a contractului , asa cum este prevazut in documentatia de atribuire - Formular 11 din Sectiunea FORMULARE 2.prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 si art. 181 din ordonantaDeclaratii privind situatia personala a operatorului economic completate in conformitate cu Formularul 12A si Formularul 12B din Sectiunea Formulare. ? in original;Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG 34/2006Declaratie privind situatia personala a operatorului economic completata in conformitate cu Formularul 12D din Sectiunea Formulare. ? in original;Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este DIR. GENERAL - Mircea PATRASCOIU, DIR ECONOMIC - Cristina PANA, DIR. COMERCIAL - Mihai BEU, Sef Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Dragos STOICA, SEF SERV. JURIDIC - Oana PIRVULETE, Disciplina Contractuala - Alexandra Raluca GRECU, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Elena Camelia NAGHI, consilier juridic - Ionut Claudiu ANGHEL, consilier juridic-Andrei Alexandru MIREA, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - VASILE Nicolae, Serv. Dezv. Invest. Achizitii Publice - Stela Carmen RADOVICI, Sef Serv. Intern de Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta - George TOMESCU, Serv. Intern de Prevenire si Protectie, Situatii de Urgenta - Carmina BOGHICI, Sef Serviciu Financiar- Dna Dana ANDREIAS.Cerinta nr. 3Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Formular 12J din Sectiunea Formulare ? in original;Cerinta nr. 4Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si bugetul local1. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei ? in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.2. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei - eliberat de Primaria locala? in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.Cerinta nr.5Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 12C ? Sectiunea Formulare) - in originalNota 1: Pentru a fi valabile, certificatele de atestare fiscala trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.Nota 2: Ofertantul are dreptul sa depuna initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal , prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata. In cazul in care se opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia , ca la solicitarea autoritatii contractante , sa prezinte certificatele fiscale , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, in original/copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? cf. Ordin ANRMAP 509/2011 (doar ofertantului castigator i se va solicita pentru confirmare depunerea certificatelor in original/copie legalizata) ? In acest caz se va complecta Formularul B1 din sectiunea Formulare.Nota 3: Ofertele depuse de agentii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute de art.9 alin.1 din ordinul 509/2011-in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor , aprobate de organelle competente in domeniu. Cerinta nr. 1Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul va prezenta Certificat constatator, in original, copie legalizata sau in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?Conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca inform sunt valabile/reale la data limita de dep. a ofertelor)Nota: Ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator in original / copie legalizata daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.Persoane juridice/fizice straine .Cerinta nr.2Documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica ori apartenenta profesionalaOfertantul va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident.
Cerinta nr.3
Ofertantii vor prezenta decizia de autorizare emisa de C.S.A. pentru practicarea acestui tip de asigurare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Declaratie cifra de afaceri globala (2011, 2012, 2013) Nivel specific minim necesar: media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani, (2011, 2012, 2013).Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 619.000, 00 euro (309.500, 00 euro pt IMM)Conversia leu-alta moneda se va face prin raportare la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. pentru: 2011, 2012, 2013. Daca ofertantii isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantilor respectivi resursele financiare invocate
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B2, din sectiunea Formulare .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara-Formular 12F, ANEXA 12F si Formular F 12.1.Ofertantul va prezenta o declaratie privind lista principalelor prestari servicii similare din ultimii 3 ani, cu valori, durata ctr., beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista contractelor similare, ofertantul va face dovada prestarii la nivelul a minim un contract, maxim 3 contracte de servicii similare contractului ce urmeaza a fi atribuit a caror valoare cumulata sa fie de minim 309.500, 00 euro; In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic cf art 188(2)lit.a OUG 34/2006. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual euro/alta moneda comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 F cu Anexa la formularul 12F si formularul F 12.1 , din sectiunea Formulare
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul ) In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza : a.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total contract de achizitii. b.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, c.datele de recunoastere ale subcontractantilor, d.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract, daca sunt prezentate documente in acest sens conform art.11 alin.7 din HG925/2006 Subcontractantii vor pune la dispozitie lista resurselor materiale si umane. Informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf Art 6 si Anexa 2 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturile se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la data depunerii ofertelor. . In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta pers., atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajemnt ferm al pers. resp, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofert. a resurselor tehnice si profesionale invocate.Pers. care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in sit. Prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1) si d)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12 G Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei
? Ofertantii vor face dovada ca dispun de :
- unitati spitalicesti,
- prestatori de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, - clinici stomatologice,
care isi desfasoara activitatea conform normelor legale in domeniu si a caror acoperire regionala sa fie in localitatile : Bucuresti, Targoviste, Ploiesti, Buzau, Focsani, Braila, Galati, Brasov, Sfantu- Gheorghe, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Sibiu, Targu Mures, Cluj Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Zalau si Bistrita.Se accepta de asemenea o declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului din care sa rezulte indeplinirea cerintei.?Ofertantii vor face dovada din care sa rezulte ca ofertantul poate asigura acoperirea integrala a furnizorilor de servicii medicale necesare desfasurarii contractului in acest sens.
De asemenea se accepta o declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al asiguratorului din care sa rezulte indeplinirea cerintei.
Modalitatea de indeplinire
declaratii pe proprie raspundere
Certificare ISO 9001 Certificarea sistemelor de management al calitatii sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor dar se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea
Modalitatea de indeplinire
ISO 9001 sau echivalent se va prezenta, in copie (lizibila)
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
58%
Descriere: Componenta financiara
2.
punctaj tehnic
42%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 42
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EF_17/13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 12:00
Locul: SC ELECTRICA FURNIZARE SA, SOS STEFAN CEL MARE, NR. 1A, BUCURESTI -SDIAP-ETAJ 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DIRECTORII SOCIETATIILOR PARTICIPANTE SAU IMPUTERNICITII LEGALI AI ACESTORA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numarul minim de operatori economicipreconizat este 3.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificarevor fi selectati/preselectati.Daca, in urma evaluarii ofertelor, se constata punctaje egale pentru ofertele aflate pe primul loc, modalitatea de departajare va fi pretul. In cazul in care preturile ofertelor sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret ce va fi prezentata in plic inchis, la sediul acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
umarul
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ELECTRICA FURNIZARE SA- SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Sos. Stefan Cel Mare nr.1 A, Parter partial, etajul1, 2 si 3 partial, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 372442001, Email: [email protected], Fax: +40 212304488
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer