Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii cadastrale privind intocmirea documentatiilor cadastrale


Anunt de participare numarul 86775/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Monica Mihaela Mihai, Tel.0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii cadastrale privind intocmirea documentatiilor cadastrale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii cadastrale privind intocmirea documentatiilor cadastrale : expertize cadastrale, actualizare documentatii cadastrale in vederea actualizarii planului parcelar, planuri de situatie, planuri tehnico-edilitare tematice si complexe etc .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii cadastrale privind intocmirea documentatiilor cadastrale : expertize cadastrale, actualizare documentatii cadastrale in vederea actualizarii planului parcelar, planuri de situatie, planuri tehnico-edilitare tematice si complexe, apartinand Primariei Municipiului Iasi, in cadrul Proiectului Cadastrului General potrivit Legii nr. 7 / 1996 republicate.Suprafata totala pentru care trebuie intocmita documentatie cadastrala, pentru anul 2009 :70 ha, Numar de elemente de retea: 1.500, Lungimea medie a retelelor: 1.000 m/lucrare.
Valoarea estimata fara TVA: 170, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :3.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (formularul 12A din Sectiunea Formulare)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (formularul 12B din Sectiunea Formulare)
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formularul 12C din Sectiunea Formulare)
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Autorizatie de functionare / altele echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare bilanturi contabile la 31 decembrie 2006, 2007 si 2008 si conturile de profit si pierdere (in copie), vizate si inregistrate de organele competente
Fisa de Informatii generale (Formularul IG din Sectiunea Formulare) - din care sa reiasa realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe anii 2006, 2007 si 2008 de minim 150.000 RON.
Experienta similara: minim un contract similar in valoare de minim 10.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Pentru persoanele juridice
Dovada ca operatorul economic are angajati minim doi specialisti in domeniu (se va face dovada cu carti de munca si CV-uri). Se va prezenta minim CV-ul unui specialist autorizat categoria B si C / D, conform Ordinului nr.538/2001 precum si contractul de munca al acestuia inregistrat (dovada ca acesta este angajatul operatorului economic cu carte de munca / contract individual de munca );
Atestare profesionala: Operatorul economic va prezenta autorizatie minim clasa a II a, conform Ordinului nr.538/2001, emisa de minim 3 ani pentru experienta in domeniu .Dotari tehnice: conform cerintelor specificate in Fisa de date a achizitiei .
b) Pentru persoanele fizice autorizate
Minim categoria B, C; Se va prezenta CV-ul din care sa rezulte lucrari similare realizate in ultimii 2 ani, insotite de minim 3( trei ) recomandari .
Dotari tehnice: conform cerintelor specificate in Fisa de date a achizitiei.
c) Asociere intre persoane fizice autorizate si /sau persoane juridice
Conditiile specificate la punctele a) si b) plus contractul de asociere din care sa rezulte reprezentantul asocierii
Alte cerinte :
d) Expertul tehnic cadastral persoana fizica autorizata (PFA) trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii: - sa fie cetatean roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene cu drept de libera practica in Romania
- este atestat cu Certificat de Atestare emis de ANCPI (fost ONCGC) in categoria B, C.
e) Expertul tehnic cadastral persoana juridica autorizata trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii: - este atestata cu Certificat de Atestare emis de ANCPI (sau ONCGC) in categoria a III a de lucrari.
Toate atestatele/certificatele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2009 11:00
Locul: Primaria Municipiului Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 034008, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. A Panu, nr. 12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232260600, Adresa internet (URL): www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta a actului ce urmeaza a fi contestat .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel.0232258190, Email: [email protected], Fax: 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer