Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI


Anunt de participare numarul 94325/15.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN SALAJ
Adresa postala: STR. SIMION BARNUTIU NR. 67, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450129, Romania, Punct(e) de contact: LORENA HODIS, Tel.0260616920, Email: [email protected], Fax: 0260661066, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 21 luni
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: NU
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 17.03.2010 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar. de participare: 5000, 00lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI DE LA CJAS SALAJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA IN VEDEREA INCHEIERII ACORDULUI - CADRU CONFORM LEGISLATIEI PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE: OUG NR. 34/2006, OUG NR. 94/2007, OUG NR. 19/2009, OUG NR. 72/2009
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind eligibilitatea art. 180 CONFORM OUG NR. 34/2006
2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 CONFORM OUG NR. 34/2006
3. Certificat de atestare fiscala bugetul de stat
4. Certificat de atestare impozite si taxe locale
5. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului
6. Certificat de inregistrare(CUI)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si informnatii privind cifra de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Autorizatia de mediu, emisa de organismele teritoriale de mediu de pe raza pe care ofertantul si / sau subcontractantii acestuia isi desfasoara activitatea pentru toate etapele de procesare a deseurilor
2. Autorizatie sanitara emisa de Directia de Sanatate Publica teritoriala de pe raza pe care ofertantul isi desfasoara activitatea3. Autorizatie sanitara / referat tehnic de functionare pentru vehiculele(minim 4) care transporta deseurile periculoase
4. Certificate de atestare profesionala pentru soferi (ADR), coordonator de transport si consilier de siguranta conform OMT nr. 82/1992
5. Formularul pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase conform HG nr. 1061/2008
6. Dovada detinerii in posesie a unui spatiu temporar de depozitare a deseurilor autorizat conform legii
7. Lista principalelor prestatii similare din ultimii 3 ani
8. Experienta similara
9. Recomandare - minim 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2010 10:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AUTORIZATI AI FIRMELOR PARTICIPANTE - CU IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021-3323564, Fax: 021-3323564
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
Adresa postala: STR. SIMION BARNUTIU NR. 67, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450118, Romania, Tel.0260-616920, Fax: 0260-661066
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2010 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer