Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii complexe de consultanta si proiectare pentru realizarea documentatiilor tehnico-economice si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila europeana, nationala si de la bugetul local in Orasul Ramnicul Sarat


Anunt de participare numarul 109802/20.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala:  Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea:  Ramnicu Sarat, Cod postal:  125300, Romania, Punct(e) de contact:  -, Tel. 0238561946, In atentia:  Viorel HOLBAN, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238561947, Adresa internet (URL):  www.primariermsarat.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii complexe de consultanta si proiectare pentru realizarea documentatiilor tehnico-economice si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila europeana, nationala si de la bugetul local in Orasul Ramnicul Sarat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante si/sau sediul prestatorului
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 20, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pregatirea dosarelor continand documentatia suport la cereri de finantare pentru accesarea de fonduri prin:
Axa prioritara 1.Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbanaAxa prioritara 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport2.1Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
Axa prioritara 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
Axa prioritara 4. Consolidarea mediului de afaceri regional si local4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si localaPOS DRU
- Axa Prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
- Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare
- Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii socialePOS DCA- Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
- Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice
POS MEDIU
- Axa prioritara 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?;
- Axa prioritara 3 ? ?Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin
- restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta
- energetica in localitatile cele mai afectate de poluare?;
- Axa prioritara 4 ? ?Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii?;
- Axa prioritara 5 ? ?Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc?;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79310000-0-Servicii de studii de piata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare si consultanta, faza Studiu de Fezabilitate, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, Proiect tehnic si Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea de avize, Asistenta tehnica pe parcursul desfasurarii lucrarilor, Documentatii de finantare, Consultanta in implementare pentru proiectefinantate din fonduri europene, nationale, judetene sau locale pentru urmatoarele tipuri de proiecte publice: -Extindere/Modernizare/Infiintare Drumuri, poduri si alei-Extindere/Modernizare/Infiintare constructii civile cu destinatie publica (unitati invatamant, unitati sanitare etc.)- Extindere/Modernizare/Infiintare Retele de Apa si Canalizare- Extindere/Modernizare/Infiintare Retele electrice, de iluminat si semaforizare- Extindere/Modernizare/Infiintare Retele de supraveghere video- Extindere/Modernizare/Infiintare Sisteme de monitorizare de tip GIS- Extindere/Modernizare/Infiintare Amenajari peisagistice si spatii verzi- Extindere/Modernizare/Infiintare Amenajari hidrotehnice- Extindere/Modernizare/Infiintare Energii neconventionale- Extindere/Modernizare/Infiintare Sisteme de gestiune a utilitatilor publice
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 20, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 100.000 lei; Garantia de buna executie - 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, buget national, FEDR/coeziune, FSE si FC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
decl priv eligibilitatea, decl priv calitatea de participant la proced, decl priv neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006, certificate care atesta indepl obligatiilor de plata catre bugetul consolidat si bugetul local, certificat constatator ORC, certificat de cazier fiscal, Cazier judiciar al societatii, Cazier judiciar al administratorului societatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile pozitive la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009.
completa Fisa de informatii generale
Prezentare lichiditate generala la 31.12.2009
Ofertantii sa aibe minim o asigurare de raspundere profesionala cu termen de valabilitate pana la cel putin la data de 30.04.2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra afaceri medie pe ultimii trei ani cel putin egala cu 10.000.000 leiPolita de asigurare de raspundere profesionala in valoare de minim 2.000.000 lei.Lichiditate aferenta bilantului la 31.12.2009 de minim 80%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;Ofertantul trebuie sa faca dovada atestarii de catre ANRE pentru proiectarea de retele electrice de tip B si C1A;Decl priv efectivele medii anuale privind personalul in ultimii 3 ani, Certificatul de implementare ISO 9001, ISO 18001 si ISO 14001 pentru servicii de proiectare si consultanta in accesarea fondurilor sau echivalent;Declaratia privind respect conditiile de munca; Declaratia privind subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara - Ofertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a 1 contract servicii de proiectare si consultanta cu finantare din fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii publice de minim 5000000 lei fara TVA, a 1 contract servicii de proiectare si consultanta cu finantare din fonduri nerambursabile pentru modernizarea/extinderea retelei de drumuri publice declarat eligibil si finantat pentru o valoare a investitiei de minim 5000000 lei fara TVA, a 1 contract servicii de proiectare si consultanta pentru modernizarearea/extinderea/construirea unei cladiri cu destinatie publica (primarie, piata, spital, scoala) declarat eligibil si finantat pentru o valoare a investitiei de minim 4000000 lei fara TVA, a 1 contract servicii de proiectare si consultanta cu finantare din fonduri nerambursabile pentru amenajari peisagistice urbane declarat eligibil si finantat pentru o valoare a investitiei de minim 2000000 lei fara TVA, a 1 contract servicii de proiectare si consultanta cu finantare din fonduri nerambursabile pentru modernizarea/extinderea sistemului de iluminat stradal declarat eligibil si finantat pentru o valoare a investitiei de minim 1500000 lei fara TVA. Echipa de proiect trebuie sa includa minim: 1 coordonator de proiect, 1 Proiectant drumuri, 1 inginer proiectant retele electrice, 1 expert contabil si/sau auditor financiar si/sau expert, 1 Manager Proiect implementare proiecte atestat CNFPA, 1 Arhitect peisagist.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
intentia de a accesa fonduri pt realizare proiecte - POR axele 1, 4.2, 5.2, 5.3, si POS Mediu Axa Prioritara 2 DMI 2, Elena deja deschise pentru accesare in sistem primul venit, primul servit
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
Cerintele minime de calificare antespecificate
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2010 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR/coeziune, FSE si FC, POR si POS Mediu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  B-dul N. Balcescu nr. 8, Buzau, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120640, Romania, Tel. 0238.717.960, Email:  [email protected], Fax:  0238.717.959, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal sau de la lipsa emiterii unui act.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ramnicu Sarat
Adresa postala:  Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea:  Rm Sarat, Cod postal:  125300, Romania, Tel. 0238/561946, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238/561947, Adresa internet (URL):  www.primariermsarat.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2010 21:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer