Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII consultanta in dezvoltarea intreprinderilor pentru proiectul Investitie in viitor


Anunt de participare numarul 56898/26.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC Promo Bocovina Image S.R.L.
Adresa postala: Calea Obcinilor, nr.1, 2, 3, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720239, Romania, Punct(e) de contact: Nelu Todireanu, Tel.0766455555, Email: [email protected], Fax: 0330814172, Adresa internet (URL): www.promobucovinaimage.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SRL
Activitate (activitati)
Altele: Publicitate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII consultanta in dezvoltarea intreprinderilor pentru proiectul Investitie in viitor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare a doua planuri de afaceri si a doua proiecte de investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74141110-3 - Servicii de consultanta in dezvoltarea societatilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Doua planuri de afaceri si doua proiecte de investitii
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 000 si 25, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie 4% din valoarea contractului, in numerar in contul Promo Bucovina Image, inainte de semnarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Virament Bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoana Juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate Formular 12A, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formular 12B completat, Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul constatator emis cu maximum 30 de zile inainte de data licitatiei, Informatii generale: Formular nr. F1, Declaratia privind calitatea de participant la procedura: Formular nr. 12C, Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (Persoane juridice/fizice straine), Informatii despre personal - Formular 12I, Informatii privind capacitatea tehnica : formularul 12E completat si CV personal
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
competente atestate de manager de proiect conform cod COR 241919 reprezentand dovada absolvirii cursului de specializare manager proiect sau echivalent, minim 6 ani experienta in gestionarea proiectelor cu finantare din fonduri europene, experienta in coaching/training.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere:
2.
experienta specialistilor
30%
Descriere:
3.
numarul specialistilor
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
1luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2008 14:00
Locul: Suceava Calea Obcinilor nr.1, 2, 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Algeria, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2008 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer