Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii curatenie, amenajare spatii verzi, dezinsectie, dezinfectie, deratizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 43097/13.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Chivu, Tel.0252/315848, Email: [email protected], Fax: 0252/323685, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii curatenie, amenajare spatii verzi, dezinsectie, dezinfectie, deratizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: raan si sucursale
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de servicii de curatenie, amenajare si intretinere spatii verzi, dezinsectie, dezinfectie si deratizare a sediilor raan si sucursale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74700000-6 - Servicii de curatenie (Rev.1)
74721000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.1)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile si tipurile de servicii sunt prezentate in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 708, 112RON
II.2.2) Optiuni
Da
posibilitate prelungiri 2009 si 2010 conf. art. 122 lit j OUG34/2006, val estimata 1888296 lei
2 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 10000 leigarantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declarati eligibilitate; declaratie art. 181/OUG34/2006; certif. constat. ORC; certificat ISO9001/2001;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra de afaceri medie in ultimii 3 ai 450000lei;certificate privind impozite si taxe locale si la buget;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
documente constatatoare privind indeplinirea clauzelor contractuale min.2; informatii privind personalul si dotarile cu utilaje si echipamente;lista subsatantelor utilizate; aviz sanitar pt. substantele utilizate; autorizatie sanitar-veterinara, experienta similara in ultimii 3 ani;lista lucratori autorizati DDD si autorizarile acestora
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: OP sau numerar la casieria RAAN, persoana de contact Gabriela Zaharia
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2008 12:00
Locul: RAAN-str. N. Iorga nr. 1, Drobeta Tr. Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
curtea de apel craiova
Adresa postala: str. n. titulescu nr. 4, Localitatea: craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/415601, Fax: 0251/415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
cons. nat. pt. solutionarea contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul contencios-juridic raan
Adresa postala: str. n. iorga nr. 1, Localitatea: dr. tr. severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252/326147, Fax: 0252/323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2008 21:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer