Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata Campania anului 2013 si campania anului 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.898.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GAUSS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142323/10.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138182
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213054976/ +40 213054875, In atentia: Elena Deaconu, Cristina Gavrila, Alexandru Stancu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii decontrol prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata Campania anului 2013 si campania anului 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare:
Serviciile vor fi prestate la sediul/punctele de lucru ale prestatorului si in zone situate pe intreg teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita prestarea de servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru Campania anului 2013 si campania anului 2014In scopul verificarii corectitudinii solicitarilor de plata si in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene nr. 1122/2009 si nr. 73/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in calitate de autoritate contractanta, trebuie sa realizeze controlul prin teledetectie astfel: Pentru campania anului 2013 pentru un numar minim de 60.000 fermieri si un numar maxim de 70.000 de fermieriIar pentru campania 2014 se mentin valorile privind numarul maxim si minim de fermieri controlatiPentru intreaga perioada a acordului cadru Serviciile constau in controlul prin teledetectie a unui numar estimat maxim de 140.000 de dosare, cuo suprafata totala de 23.520 kmp/campanie/an si in prelucrarea de imagini satelitare in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, impartite in doua loturi.Controlul si verificarea corectitudinii solicitarilor de plata se vor face in conformitate cu prevederile Regulamentelor Comisiei Europene nr. 1122/2009 si nr. 73/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu Documentele de lucru JRCreferitoare la Specificatiiletehnice comune pentru controlul prin teledetectie a suprafetelor cererilor de plata pe suprafata precum si cele care se refera la bunele practici si control al calitatii pentru ortorectificarea imaginilor.Achizitia se va derula pe doua loturi, dupa cum urmeaza: Lotul 1 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 63.000 de dosare si un numar maxim de 76.000, situate in 15 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de 12.600 kmp. Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Sibiu, Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Hunedoara.Lotul 2 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 57.000 de dosare si un numar maxim de 64.000, situate in 13 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de. 10.920 kmp Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Bucuresti, Ilfov, Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Covasna , Harghita, Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71630000-3 - Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
77100000-1-Servicii pentru agricultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 898, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
564/26.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S048-078317din04.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103 Denumirea: Serviciidecontrol prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata - campania anului 2013 si
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAUSS S.R.L.
Adresa postala: TIMISOARA, STR.PARIS NR.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300003, Romania, Tel. 0256294711, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256293125, Adresa internet (URL): www.gauss.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3777200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3762000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 104 Denumirea: Serviciidecontrol prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata - campania anului 2013 si
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAUSS S.R.L.
Adresa postala: TIMISOARA, STR.PARIS NR.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300003, Romania, Tel. 0256294711, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256293125, Adresa internet (URL): www.gauss.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3180800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3136000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi clarificariprin intermediul SEAP, respectiv se va solicita reofertarea pretului, prin incarcarea in SEAP a unui document care sa contina o noua propunere financiara imbunatatita.2. Acordul-cadru se incheie cu un numar de trei operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente se realizeze prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari aiacordului-cadru. Reluarea competitiei se va concretiza prinreofertarea preturilor si eventual a conditiilor tehnice de realizare a serviciilor respective, numai in sensul imbunatatirii acestora.In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a) fie de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru;b) fie de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.3. Ofertantii declarati castigatorivor prezenta dupa primirea comunicarilor oferta financiara in original . Oferta financiara va fi prezentata conform formularului F8 care va fi insotit de o anexa in care este prevazut pretul defalcat pe fiecare tip de serviciu4. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).5. Daca este cazul ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.6.Alte informatii privind acordul-cadru: -acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre autoritatea contractanta si operatorul economic, al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod specialin ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.-Acordul-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acordului-cadru se vor atribui contracte subsecvente sau comenzi care constituie temei legal pentru plata, in functie de necesitatile autoritatii contractante. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului-cadru, conditionat de existenta creditelor bugetare aprobate.-Contractele subsecvente se vor atribui numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare din acordul-cadru.-Operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent/comanda si care nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria culpa, va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213054975/+40 213054976, Email: [email protected], Fax: +40 213150305/+40 213054835, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer