Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de rebandajare la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7170, servicii de inlocuire discuri de frana la vagoane de dor


Anunt de participare (utilitati) numarul 149163/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 0732671661, In atentia: SEF SERVICIU ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Servicii derebandajare la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7170, servicii de inlocuire discuri de frana la vagoane de dormit seria 7170?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul societatii reparatoare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii derebandajare la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7170, servicii de inlocuire discuri de frana la vagoane de dormit seria 7170?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii derebandajare la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7131, servicii de inlocuire roti monobloc la vagoane de dormit seria 7170, servicii de inlocuire discuri de frana la vagoane de dormit seria 7170?.Conform Anexei C (Formulare)atasata la Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 417, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de partcipare: 8.358 LEI sau echivalentul calculat la cursul leu/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare, va fi constituita prin: - OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR - este obligatorie mentionarea obiectului procedurii pentru care se constituie. - scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, - virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie gar de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr;c)oferta sa fiind stab castigatoare, refuza sa semneze contr in per de valab a ofertei Restituirea Garantiei se face conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006, in baza cererii intocmite conform formularului M din sectiunea Formulare - transmisa autoritatii contractante in origunal sau copie. In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma aferenta. Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie. Cuantumul garantiei de buna executie a contractuluide achizitie publica: 5% fara TVA din pretul contractului. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari - retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular A din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular B din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model Formular 4 din Sectiunea Formulare;4.Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model Formular 9 din Sectiunea Formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC; Carmen POPESCU ? DIRECTOR ACHIZITII; Gabriel PROTOPOPU -DIRECTOR GENERAL ADJ MENTENANTA ; Liviu PESCARASU? DIRECTOR MATERIAL RULANT; Dan MIHALCEA ? Sef Serviciu Vehicule si Sisteme Speciale; Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Achizitii; Adriana PREDA ? Sef Proiect Serviciul Achizitii.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun ofertantura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, art 11, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul 10 din Sectiunea Formulare 1.Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in: original/copie legalizata notarial sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata.In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.2.Ofertantii persoane juridice romane vor prezenta Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata si vizata de AFER, in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii persoane juridice straine: Certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul contractului, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a ofertantului, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Se va depune in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012, insotit de confirmarea depunerii acestuia.
Modalitatea de indeplinire
Ofertanul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, insotit de confirmarea depunerii acestuia - in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform model Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform model formular C1 si anexa din sectiunea formulare
Lista continand SDV-urile, echipamentele si standurile de care dispune operatorul" - avizate metrologic si atestate AFER conform OMT 410/26.07.1999, specifice tipului de vagon (corespunzatoarecu dotarile vagonului) si serviciului ce urmeaza a fi prestat;
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in original lista cu standurile si echipamentele pe care le detine ofertantul
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model Formularul G din Sectiunea Formulare
Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care ofertantul le poate aplica in timpul indeplinirii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratia ofertantului in original
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent la prestatorul de servicii, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 05/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori SA, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, et. IV, Sala de consiliu, sect 1, Bucurest
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor Note: a)Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b)ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c)ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. - In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer