Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Abandonare in Adancime a Sondelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 149004/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: "Petrom City", strada Coralilor nr. 22, Sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Divizia R&M, PMDS-P, Project Coordination, Tel. +40 372849571, In atentia: Catalin-Vasile NICOLAE, Email: [email protected], Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de Abandonare in Adancime a Sondelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Amplasamente OMV Petrom in toate regiunile Romaniei.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 220, 000, 000 si 363, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: aproximativ 2 pe trimestru (respectiv 8 pe an). Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent / a celui mai mare contract subsecvent (RON, fara TVA): 6600000 / 57200000
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de abandonare in adancime a sondelor includ efectuarea activitatilor de abandonare in gaura de sonda cu ajutorul instalatiilor de interventie cu turla proprie si reparatii capitale, a echipamentului auxiliar si a echipajelor dedicate. Aceste activitati includ, fara a se limita la, urmatoarele: frezari si instrumentatii, innisipari, cimentari, spalari dopuri (nisip, parafina, depuneri, etc.), perforari tehnice, taieri si detubari coloane, montare coloane noi (daca este cazul), operatiuni speciale (servicii cu tubing flexibil, dopuri si packere, retinatoare de ciment, operatiuni cu sarma lustruita), investigatii geofizice, servicii in legatura cu fluidele de foraj, servicii de transport asociate abandonarii in adancime a sondelor (transportul de materiale, transportul de echipamente, transport de material tubular, transportul de fluide de foraj si transportul de depuneri din fluidele de foraj).Serviciile de abandonare in adancime a sondelor si serviciile asociate acestora vor fi prestate pentru Autoritatea Contractanta OMV Petrom pentru sondele localizate pe tot teritoriul Romaniei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76400000-7 - Servicii de pozitionare a echipamentelor de foraj (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
76000000-3-Servicii privind industria petrolului si a gazului (Rev.2)
76420000-3-Servicii de cimentare a puturilor (Rev.2)
90513700-3-Servicii de transport al namolului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul intregului acord cadru: min. 2000 / max. 3300 de sonde.Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: min. 60 / max. 520 de sonde.
Valoarea estimata fara TVA: intre 220, 000, 000 si 363, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Numai Candidatii care vor fi selectati vor prezenta o Garantie de Participare, impreuna cu Oferta. Garantia va fi constituita in moneda RON, in valoare de 1600000 RON.Garantia de Participare se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO26RZBR0000060008237747 deschis la Raiffeisen Bank S.A.) sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante OMV Petrom, in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conform art. 86 alin. 1, 2, 3, 4 si 6 din HG 925/2006.In cazul in care garantia este constituita in alta moneda decat RON (lei), sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a Ofertelor.Garantia de Participare va fi valabila 134 zile de la data limita pentru depunerea Ofertei. OMV Petrom are dreptul, in anumite cazuri, de a solicita o prelungire a perioadei de valabilitate a Garantiei de Participare conform prevederilor legale. In scopul implementarii acordului cadru cadru si a contractelor subsecvente, cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea Contractului Subsecvent respectiv, exclusiv TVA. Garantia de Buna Executie in cadrul Contractelor Subsecvente se constituie prin mecanismul agreat cu Ofertantul castigator astfel: - fie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- fie prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 90 alin (3) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale Autoritatii Contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care un candidat depune o candidatura, documentele enumerate mai jos vor fi prezentate ca modalitate de indeplinire a cerintelor.CERINTA nr. 1:
============
Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 din O.U.G. 34/2006 si poate fi exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 181 din O.U.G. 34/2006.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006;
2.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006;
3.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura;4.Cazierului judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.
Documentele specificate la punctele 1-3 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?.Declaratiile prin care candidatul demonstreaza ca nu se afla in situatiile ce determina/ce pot determina excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006 trebuie semnate de catre reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat prin documentele prezentate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.CERINTA nr. 2: ============
Certificarea participarii la procedura cu candidatura / oferta independenta.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a candidaturii?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu oferta independenta trebuie semnata de catre reprezentantul / reprezentantii legal(i) ai candidatului / ofertantului, asa cum este/sunt acest(i) reprezentant(i) identificat(i) in documentele prezentate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele asocierii si va fi semnata de catre persoana autorizata/imputernicita de catre toti membrii asocierii sa semneze candidatura / oferta.CERINTA nr. 3: ============
Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea candidatului in prevederile art. 69^1 (inexistenta conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006 conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a candidaturii?. Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul.Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.Reprezentantii autorizati ai OMV Petrom, respectiv persoanele cu functii de decizie care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura de achizitie sunt: Mariana GHEORGHE - Director General Executiv;
Andreas Peter MATJE - Director Financiar, Membru al Directoratului;Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing;
Gabriel SELISCHI - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie;
Cristian SECOSAN - Membru al Directoratului;Dan Ionel PAZARA ? Director Unitate de Afaceri ?Anexa P?, responsabil cu strategia proiectului;Ulrich WINTER ? Director Uniate de Afaceri ?Workover & Well intervention?;
Alina Gabriela POPA - Director Departament Financiar;
Doru MUSTATOIU - Director Departament Demolare, Abandonare si Decontaminare responsabil cu derularea procedurii de achizitie publica;
Ingrid Georgeta VASILE - Director Departament Achizitii Operationale, responsabil cu derularea procedurii de achizitie publica. CERINTA - Candidatul trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Demonstrarea acestei cerinte se face de catre candidat prin prezentarea de:
1. Certificat constatator (copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic ? dupa caz), sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor. Pentru ofertantul castigator clasat pe primul loc, se va solicita certificatul constatator in copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare membru trebuie sa transmita acest document.
2. Autorizatie pentru detinerea, folosirea si comercializarea materiilor explozive (conform art. 8 din Legea 126 / 1995 cu privire la reglementarea materiilor explozive) sau declaratie care sa ateste inceperea procedurii de autorizare sau alta autorizatie echivalenta emisa in tara de origine a candidatului, cu privire la emisiile explozive ale echipamentelor de perforare necesare pentru prestarea serviciilor tehnice de perforare pe durata abandonarii in adancime a sondelor. In cazul unei asocieri, autorizatia va fi prezentata cel putin de membrul care va executa serviciile respective.3. Autorizatie pentru depozitarea materiilor explozive (conform art. 9 din Legea 126 / 1995 cu privire la reglementarea materiilor explozive) sau declaratie care sa ateste inceperea procedurii de autorizare sau alta autorizatie echivalenta emisa in tara de origine a candidatului, cu privire la emisiile explozive ale echipamentelor de perforare necesare pentru prestarea serviciilor tehnice de perforare pe durata abandonarii in adancime a sondelor. In cazul unei asocieri, autorizatia va fi prezentata cel putin de membrul care va executa serviciile respective.
4. Autorizatie pentru transportul materiilor explozive (conform art. 14, 15 din Legea 126 / 1995 cu privire la reglementarea materiilor explozive) sau declaratie care sa ateste inceperea procedurii de autorizare sau alta autorizatie echivalenta emisa in tara de origine a candidatului, cu privire la emisiile explozive ale echipamentelor de perforare necesare pentru prestarea serviciilor tehnice de perforare pe durata abandonarii in adancime a sondelor. In cazul unei asocieri, autorizatia va fi prezentata cel putin de membrul care va executa serviciile respective.
5. Autorizatie conform Legii 111 / 1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare pentru detinerea de detonatoare explozive cu comanda electrica si alte detonatoare sau sisteme de initiere listate in regulamentul NGN-02 (Norme de garantii nucleare 02: lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, aprobate prin Hotararea G.R. nr 916 din 22 august 2002) al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) sau declaratie care sa ateste inceperea procedurii de autorizare sau alta autorizatie echivalenta emisa in tara de origine a candidatului, cu privire la amorsari / detonari necesare in emisiile explozive ale echipamentelor de perforare necesare pentru prestarea serviciilor tehnice de perforare pe durata abandonarii in adancime a sondelor. In cazul unei asocieri, autorizatia va fi prezentata de cel putin de membrul care va executa serviciile respective.
6. Licenta de transport, emisa de Autoritatea Rutiera Romana (ARR), conform Ordinul Ministerului Transportului 980/2011 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora sau declaratie care sa ateste inceperea procedurii de autorizare sau alta autorizatie echivalenta emisa in tara de origine a candidatului, cu privire la prestarea de servicii de transport de materiale, echipamente, material tubular si fluide necesare pentru prestarea serviciilor de abandonare in adancime a sondelor. In cazul unei asocieri, autorizatia va fi prezentata cel putin de membrul care va executa serviciile respective.In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul candidaturii, Autoritatea Contractanta OMV Petrom are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale documentelor solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
=============
Media cifrei de afaceri globale aferenta anilor 2010, 2011 si 2012 sa fie de cel putin (RON): 114400000Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.intDaca o asociere depune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumulare) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita prin cumularea resurselor financiare a tuturor membrilor asocierii.Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale tuturor documentelor solicitate. In cazul unei asocieri, fiecare membru trebuie sa transmita aceste documente.In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre un tert sustinator atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului sustinator prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie candidatului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de tertul sustinator trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- daca este cazul, sa precizeze care sunt resursele care pot fi puse la dispozitia candidatului, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii acordului cadru si contractelor subsecvente;
- daca este cazul si sustinerea vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare, (i) sa garanteze autoritatii contractante ca, in cazul in care contractorul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru, tertul sustinator va asigura indeplinirea completa si corecta a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa si (ii) sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.Din angajamentul ferm trebuie sa rezulte in mod clar ca Terta Parte raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva Tertului Sustinator.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a candidatului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c)1 si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de Transmitere a Candidaturii?.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea si depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri globale aferenta anilor 2010, 2011 si 2012 sau angajament ferm pentru sustinerea situatiei economice si financiare de catre Tertul Sustinator, acolo unde este aplicabil.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte.
Cerinta nr. 2
=============
Candidatul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii Acordului Cadru, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow pentru prestarea serviciilor pentru perioada precizata, in valoare de cel putin 28600000 (RON)In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei proceduri, ?perioada precizata? se refera la fluxul de numerar necesar in primele 3 luni de executie a primului contract subsecvent.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale documentelor prezentate.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http: //www.ecb.int).
Modalitatea de indeplinire
Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a candidatului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, candidatul este in masura in orice moment sa aiba acces neconditionat la resurse financiare, conform valorii descrise. Acest document trebuie sa contina in mod obligatoriu datele de contact ale persoanei care a semnat aceasta adresa/comunicare/document, dupa caz.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
=============
Candidatul trebuie sa demonstreze experienta similara, prin prezentarea unui numar maxim de 6 contracte / documente / procese verbale de receptie care sa confirme prestarea unor servicii similare celor descrise in Sectiunea B - Caietul de Sarcini, in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a candidaturilor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata (RON, fara TVA) de cel putin 57200000.Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale documentelor prezentate.Pentru contractele / documentele / procesele verbale de receptie exprimate in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http: //www.ecb.int).
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea experientei similare se realizeaza prin completarea si depunerea unei declaratii privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a candidaturilor.
Cerinta nr. 2
==============
Daca este cazul, candidatul va transmite informatii privind partea/partile din acordul cadru / contractele subsecvente pe care respectivul candidat are eventual intentia sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie cu privire la partea / partile din acordul cadru / contractele subsecvente pe care candidatul intentioneaza sa le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
=============
Candidatul trebuie sa demonstreze asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din Acordul Cadru pe care o realizeaza.Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale documentelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Cerinta nr. 2
=============
Candidatul trebuie sa demonstreze respectarea standardelor privind managementul mediului, in conformitate cu standardul ISO 14001:2005 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din Acordul Cadru pe care o realizeaza.Toti candidatii vor prezenta traduceri autorizate in limba romana / engleza ale documentelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin depunerea Certificatului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SWAS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
Altele
Orice Document trebuie redactat / tradus in limba RO si EN.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 09:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, strada Coralilor nr. 22, sector 1 Bucuresti -ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare si reprezentantii autorizati/mandadati ai Candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii cu privire la procedura de atribuire se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire, este disponibila in SEAP, utilizand interfata www.e-licitatie.ro.Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris la punctul de contact mentionat in prezenta fisa de date, precizand numarul de referinta al anuntului de participare si denumirea data proiectului de catre Autoritatea Contractanta.Referitor la selectarea candidatilor: Procesul de selectie: vor fi selectati primii sase (6) candidati calificati cu punctajul cel mai mare. In cazul unor punctaje egale, punctajul primit pentru criteriul experientei similare va fi decisiv. Orice punctaj obtinut in baza criteriilor de selectie de mai sus va fi calculat numai cu o zecimala.Calcularea punctajului aferent mediei cifrei de afaceri globale se face in felul urmator: Candidatului cu media cifrei de afaceri in domeniul contractului cea mai mare ii vor fi atribuite 100 de puncte. Pentru restul candidatilor, punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu valoare mediei cifrei lor de afacere globale.Calcularea punctajului aferent experientei similare se face in felul urmator: Candidatului cu cel mai mare volum al experientei similare ii vor fi atribuite 100 de puncte. Pentru restul candidatilor, punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu valoarea experientei lor similare.Calcularea punctajului final se face in felul urmator: Se calculeaza media aritmetica dintre punctajul aferent mediei cifrei de afaceri globale si punctajul aferent experientei similare pentru fiecare candidat in parte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX intitulat ?Solutionarea contestatiilor? din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer