Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Servicii de achizitie si procesare seismica 2D ? Moldova Sud si Muntenia??


Anunt de participare (utilitati) numarul 144154/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201948, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Servicii de achizitie si procesare seismica 2D ? Moldova Sud si Muntenia??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Perimetrul de lucru din Moldova Sud si Muntenia
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de achizitie si procesare seismica 2D in perimetrele Moldova Sud si Muntenia. Volumul total al serviciilor de achizitie este de 600 km profile seismice in perimetrele Moldova Sud si Muntenia, conform anexei nr.1 din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA :25.974.000 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul total al serviciilor de achizitie este de 600 km profile seismice in perimetrele Moldova Sud si Muntenia, conform anexei nr.1 din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 974, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :500.000 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, perioada egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: conform art.86 din H.G 925/2006( ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul Romgaz deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias).Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei ?i, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma de 10.157, 4 lei, in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este de 6 luni.Garantia de buna executie a contractului de prestari servicii se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea.
Se va completa Formularul nr.2 din Modele de Formulare.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din urmatoarele situatiile prevazute de art. sus mentionat. Se va completa Formularul nr.3 din Modele de Formulare.
Cerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. sus mentionat in conformitate cu Formularul nr.4 din Modele de Formulare.
Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Dl. Corin Emil Cindrea ? Director GeneralDna. Lucia Ionascu? Director Departament Economic
Dl. Lucian Birsan ? Director Departament Tehnic Achizitii
Dl. Horea Bodogae -Director Directia Achizitii
Dl. Laurentiu Ionescu ? Sef Serv.Cercetare-Evaluare Geologica
Dl. Mircea Moldovan ? Sef Serv.Supervizare Geologica
Dl. Cristian Papara - Serv.Cercetare-Evaluare Geologica
D-na Cecilia Bolchis ? Sef Serv.Licitatii
D-na Cristina Crisan ? Serv. Contabilitate
Cerinta nr.4?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie de tip ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr. 5 din Modele de Formulare.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind inregistrarea trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte. Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, sau:
Autorizatie de functionare.
Cerinta nr. 2
Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere valabila la data limita pentru depunere a ofertelor pentu operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.(daca este cazul)
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind inregistrarea trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 50.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul nr.6Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Bilantul contabil la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va prezenta documente/contracte/procese verbale de receptiecare sa confirme prestarea de servicii similare, a caror valoare insumata sa fie de minim 25.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul nr.7
Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Ofertantul va prezenta personalul de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul nr.8
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul 9.
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze;c) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.12(daca e cazul)
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008, sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008, sau echivalent, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice ? www.e-licitatie.ro) ca sa poata participa la etapa finala de licitatie electronica.Invitatiile de participare la faza finala de licitatie electronica vor fi trimise operatorilor economici care au avut oferte admisibile, prin intermediul SEAP, ulterior sedintei de deschidere a ofertelor si inainte cu doua zile lucratoare de data cand va avea loc licitatia electronica. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Imbunatatirea ofertelor la licitatie electronica se desfasoara intr-o singura runda. Durata unei runde este 1 (una)zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, P-ta CI Motas nr.4, Sala de licitatii (P14)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta?, insotit de ?Centralizator de preturi?, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36 alin. (2), literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA-Serviciul Licitatii
Adresa postala: Piata C.I.Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201940, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer