Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare a unui credit in valoare de 4.000.000 lei in vederea asigurarii finantarii unor obiective de interes public local


Anunt de participare numarul 127995/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL IERNUT
Adresa postala:  str.1 Decembrie 1918, Ienut, judetul Mures, Localitatea:  Iernut, Cod postal:  545100, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii, Tel. 0265-471410, In atentia:  Precup Calin, Email:  [email protected], Fax:  0265-471376, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare a unui credit in valoare de 4.000.000 lei in vederea asigurarii finantarii unor obiective de interes public local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Iernut, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.9
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 4.000.000 lei pentru perioada de 10 ani, in vederea asigurarii unor obiective de interes public local
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui credit de 4.000.000 lei pentru asigurarea finantarii unor obiective de interes public local.Valoarea estimata fara TVA (dobanzi, taxe, comisioane): intre 5.580.000 si 6.200.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 580, 000 si 6, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 10000 lei , garantie de buna executie a contractului este de 0, 1% din valoarea contractului , fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
DIN BUGETUL DE VENITURI AL AUTORITATII CONTRACTANTE PRIN VIRAMENT BANCAR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic completata in conformitate cu Formularul B din documentatia de atribuire insotita de: Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor locale(formulare tip eliberate de autoritatile competente) prezentate in original sau copie conform cu originalul.Declaratie prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta Formular C. Certificat unic de inregistrare emis de CCI(copie conform cu originalul).Autorizatie de functionare emisa de B.N.R.(copie conform cu originalul).Doc care dovedesc o forma de inregistrare ca pers. juridica in conf. cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident-copie conform cu originalul si traducere autorizata.Autorizatie de functionare eliberata de organismul de reglementare din tara in care candidatul este rezident-copie conform cu originalul si traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale-Formularul E din documentatia de atribuire privind cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani pentru care exista un exercitiu financiar incheiat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
nivel minim 7500000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii de acordare de credit din ultimii trei ani completata in conformitate cu Formularul D, continand valori, perioade de prestare beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau privati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 10
Toti candidatii care vor indeplini cerintele minime de calificare vor fi selectati pentru etapa a doua a procedurii
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2011 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2011 11:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai candidatilor si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatie se poate depune in termenul prevazut de art. 256/2, alin (1) , lit (a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul judiric al Primariei orasului Iernut
Adresa postala:  P-ta 1 Decembrie 1918, nr.9, Localitatea:  Iernut, Cod postal:  545100, Romania, Tel. 0265-471410, Email:  [email protected], Fax:  0265471376
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2011 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer