Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare credit


Anunt de participare numarul 149158/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOLINTIN DEAL
Adresa postala: com. Bolintin Deal, str. Muncii, nr.18, Localitatea: Bolintin-Deal, Cod postal: 087015, Romania, Punct(e) de contact: EMILIAN BANICA, Tel. +40 246273074, Email: [email protected], Fax: +40 246273074, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut cu finantare rambursabila interna in vederea finantarii unei investitii de interes local, cu o maturitate de 10 de ani si perioada de tragere si gratie de 2 ani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut rambursabil intern in valoare de 10.000.000 lei pentru 10 ani.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
144 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui o garantie de participare in cuantum de 20.000 lei. Garantia de participare va fi constituita potrivit prevederilor art. 86 din HG 925/2006 actualizata, prin ordin de plata sau orice alt instrument de garnatare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca garantia se va constitui prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO19TREZ3225006XXX000801 deschis la Trez Bolintin Vale. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile), calculate de la termenul limita de primire al ofertelor. Perioada de valabilitate a garnatiei va fi prelungita in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul depune o contestatie la CNSC, iar acesta va respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma calculata potrivit art. 278 indice1 din OUG 34/2006 actualizata. Pentru operatorii care constituie garantia de participare in alta moneda decat lei, cursul de conversie va fi cel afisat de BNR la data publicarii anuntului. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie poate fi constituita prin instrument de garantare care devine anexa la contract si va fi valabila pe toata perioada de derulare a contractului. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006, actualizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 - Formularul 1;Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare definitiva pentru fraufa, coruptie, spalare de bani, activitati criminale;Modul de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul 2;
Conditie de calificare: Ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la bugetul local indiferent de cuantumul acestora va fi descalificat;
Modul de indeplinire: -Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal;Certificat eliberat de compartimentul impozite si taxe ale unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia ofertantul isi are sediul social care sa ateste ca acesta nu are datorii scadente la bugetul local la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor la bugetul de stat care sa ateste ca ofertantii nu au datorii scadente la bugetul de stat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original, copie legalizata sau copie conform originalului, iar persoanele juridice straine vor prezneta documentul in original sau in copie insotite de traducere autorizata;3. "Certificat de participare cu oferta independenta" - Formular 3
Conditie de calificare: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal;
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69 indice1 din OUG 34/2006 - Formularul 4;Modul de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal;
Personalul cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante raportat la conflictul de interese in sensul art. 69 indice1 sunt: Banica Emilian, Oprescu Costel, Nuta Costan Sorin; Bunea Ghe. Cristea; Bunea Marin; Calin Octavian; Cristache Cristea; Dumitrescu Marin; Ion Vasile; Mihalache Marin; Nae Marius Silica; Necula Doina; Obiala Mircea; Pirvanescu Jana; Rosca Ioana, Radu Marin, Safta Jan; 1. Ofertantii vor prezenta Certificat Constatator emis de ORC de le langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate si codurile CAEN specifice obiectul contractului. Persoanele juridice straine vor prezenta documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legilor tarii de rezidenta a operatorului economic si un Certificat de rezidenta fiscal sau o delcaratie valabila pentru anul calendaristic in curs;
2. Ofertantii vor prezenta Autorizatie de functionare emisa de catre BNR in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecavarea capitalului. In cazul persoanelor juridice straine, se vor prezenta autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul de origine. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 10:30
Locul: Sediul Primariei Bolindtin Deal, Str Muncii , nr 18 , comuna Bolintin Deal Jud Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul agentilor economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este limitativ. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in conditiile art. 256 indice2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer