Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ACORDARE CREDIT IN VALOARE DE 3.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI DE INTERES LOCAL ?MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAND, COMUNA BAND, JUDETUL MURES?


Anunt de participare numarul 131838/03.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Band
Adresa postala: Com.Band, Sat Band, Str. Pacii, Nr 18, Jud Mures, Localitatea: Band, Cod postal: 547065, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Todoran, Tel. 0265/428403, Email: [email protected], Fax: 0265/428403, Adresa internet (URL): www.comunaband.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ACORDARE CREDIT IN VALOARE DE 3.000.000 LEI IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI DE INTERES LOCAL ?MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAND, COMUNA BAND, JUDETUL MURES?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Band, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca obiect achizitia serviciilor de acordare a unui credit bancar in valoare de 3.000.000 lei, pentru finantarea investitiei de interes local ?Modernizare strazi in localitatea Band?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta isi propune achizitionarea serviciilor financiare de acordare a unui credit bancar in valoare de 3.000.000 lei pentru finantarea investitiei de interes local ?Modernizare strazi in localitatea Band, comuna Band, judetul Mures?.
Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat constituie informatie de interes public si, in consecinta, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 041, 428.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare(45.621, 43 lei). Garantie de buna executie 10% din val. contractului semnat cu ofertantul castigator (5% pt. IMM-uri)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Toate cheltuielile aferente creditului(dobanda, comisioane, taxe si rambursarea creditului) vor fi finantate din Bugetul Local(venituri proprii conform art. 62, alin.(1) din Legea nr.273/2006).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contractul cu ofertantul declarat castigator se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil emis deComisia de autorizare a imprumuturilor locale din cadrul Directiei de Trezorerie si Datorie Publica ? Ministerul Finantelor Publice.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa si prezenta: (1)Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006;(2)Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006;(3)Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69(1) (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006;(4)Certificatul de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta;(5)Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui care
face obiectul prezentei proceduri;(6)Autorizatie de functionare de la Banca Nationala a Romaniei(Persoanele juridice /fizice straine vor trebui sa prezinte documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident si un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa si prezenta Declaratia privind cifra de afaceri din ultimii 3 ani in care exista exercitiu financiar incheiat, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu se solicita indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa si prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand beneficiari, perioade de prestare, valori, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu se solicita indeplinirea unui nivel minim al serviciilor prestate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2012 11:00
Locul: Sediul administrativ al Primariei Comunei Band, loc. Band strada Pacii nr. 18
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consliul National de Solutionare Constestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna BAND - Primaria
Adresa postala: strada Pacii nr. 18, Localitatea: Band, Cod postal: 547065, Romania, Tel. 0265428403, Email: [email protected], Fax: 0265428403, Adresa internet (URL): www.comunaband.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2011 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer