Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare credite ?linie de finantare in valoare de 3.000.000 lei in vederea finantarii unor investitii de interes public local


Anunt de participare numarul 135270/04.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL RUPEA
Adresa postala: Str. REPUBLICII nr. 169, Localitatea: Rupea, Cod postal: 505500, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MIRELA DARABANT, Tel. +40 268260490, In atentia: Primar Flavius Dumitrescu, Email: [email protected], Fax: +40 268260788, Adresa internet (URL): www.primariarupea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare credite ?linie de finantare in valoare de 3.000.000 leiin vederea finantarii unor investitii de interes public local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Orasul Rupea
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linie de finantare in valoare de 3.000.000 leiin vederea finantarii unor investitii de interes public local, care va fi utilizat pentru finantarea proiectului ?Reabilitarea si extinderea infrastructurii turistice a orasului Rupea ?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Linie de finantare in valoare de 3.000.000 leiin vederea finantarii unor investitii de interes public local, conform documentatiei descriptive atasate.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 106, 627.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
144 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice precizam urmatoarele informatii: Cuantumul garantiei de participare: 15.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare ?este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei?.Mod de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original pana la data deschiderii ofertelor, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.in contul RO92TREZ1335006XXX000050 Trezoreria Rupea, CF 4443388.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma: intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei; Cuantumul: 5% din pretul contractului se va constitui pt perioada de tragere=6 luni. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de tragere.Modul de constituire: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, inainte de intrarea in vigoare a contractului de servicii de acordare de credite, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data cand ofertantul va lua cunostinta despre faptul ca contractarea liniei de finantare a primit avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local: venituri proprii conform art. 62, alin.(1) din Legea nr.273/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Declaratie privind eligibilitatea, pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Completarea Formularului. Vor trebui prezentate obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul si in cazul asocierii de catre toti asociatii.II.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Completarea Formularului. Vor trebui prezentate obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul si in cazul asocierii de catre toti asociatii.III.Completarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? Completarea Formularului. Nota: Ofertantul nu are dreptul in cadrul procedurii : a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si /sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura a tuturor ofertelor in cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat; Intreprinderile afiliate au dreptul sa participe in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In cazul prezentarii unei oferte comune, de catre mai multi operatori economici, prin asociere, se solicita completarea Acordului de asociere. Documentele, insusite de partile implicate in asociere, se vor legaliza in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, la solicitarea achizitorului. In cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, documentele care dovedesc situatia personala a ofertantului vor fi completate si prezentate de fiecare asociat.
IV.Completarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator -completati formularul. Nota: legat de conflictul de interese nominalizam persoanele din cadrul AC cu functie de decizie in cadrul prezentei proceduri: Dumitrescu Flavius ? Primar, Roman Ioana Madalina ? Secretar, Calbeaza Elena ? Contabil sef, Darabant Daniela Mirela ? Cons. Achizitii.
V.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii la Bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
VI.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat -Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Nota:
1)Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - Prezentarea certificatului, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN al operatorului economic.
Persoane juridice /fizice romane: Autorizatie de functionare de la BNR
Persoane juridice /fizice straine:
-Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este Rezident.
-Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.-Un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident.
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra de afaceri medie anuala pe cel mult 3 ani. AC va avea in vedere data la care operatorul economic a fost infiintat.
Cifra medie anuala calculata sa fie de minimum 6.000.000 lei si va avea drept baza de calcul cifra de afaceri globala.
Completare formular 5 Informatii generale.
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana semnata si parafata de un traducator autorizat, din Romania sau un alt stat membru al U.E.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Experienta similara. Candidatul va prezenta declaratia si o lista a principalelor servicii de acordare credite in conditii similare celor solicitate prin Documentatia descriptiva, prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se solicita completare Formular nr. 12E. din Sectiunea Formulare.
Cerinta 2
Declaratia si lista cuprinzand subcontractantii (daca este cazul).
Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;
Completare formular (daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Prin studiul privind oportunitatea si necesitatea angajarii unui credit bancar s-a identificat necesitatea asigurarii fondurilor financiare pentru asigurarea fluxului de numerar al proiectului ?Reabilitarea si extinderea infrastructurii turistice in orasul Rupea?. Necesitatea acestei operatiuni a fost determinata de neonorarea in termen ultimelor cereride rambursarede catre AMPOR si ADR Centru. Prinneonorarea la termen a acestor obligatii, fluxul de numerar care conditiona derularea proiectului pe perioada aprilie-octombrie 2012, conform bugetului de finantare contractat, a fost dezechilibrat, punand in pericol finalizarea in termen a investitiei(14.09.2012). Nefinalizarea in termen a investitiei conduce la declararea ca si neeligibile a cheltuielilor efectuate dupa data de 14.09.2012.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 100
Vor fi preselectati candidatii in ordinea descrescatoare a clasamentului in functie de valoarea activului net bilantier.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
697
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
21.05.2012
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.05.2012 11:00
Locul: Sediul primariei Orasul Rupea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de negociere si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Candidatii vor depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la valoarea activului net bilantier la data de 31.12.2010. Vor fi preselectati candidatii, in ordine descrescatoare a clasamentului realizat in functie de valoarea activului net bilantier.Astfel candidatul cu valoarea cea mai mare a acestui indicator se va clasa pe locul 1 fiind urmat de ceilalti candidati in ordinea descrescatoare a valorii indicatorului.In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. UAT Orasul Rupeaisi rezerva dreptul de a opta pentru rambursarea anticipata, integrala sau partiala a creditului fara perceperea nici unui cost suplimentar sau comision de rambursare anticipata. Contractul se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat constituie informatie de interes public si, in consecinta, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar. In situatia in care clauzele inserate de ofertant in contractul de servicii sunt dezavantajoase UAT Orasul Rupea, ofertele respective vor fi considerate neconforme si vor fi respinse, conform art.36 alin.2 lit.b din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertelor cu preturi egale, va fi selectat ofertantul care ofera dobanda cea mai scazuta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic din cadrul U.A.T. ORASUL RUPEA
Adresa postala: Str. Republicii, nr. 169, Localitatea: RUPEA, Cod postal: 505500, Romania, Tel. +40 268260490, Email: [email protected], Fax: +40 268260788, Adresa internet (URL): www.primariarupea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2012 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer