Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credit


Anunt de participare numarul 146268/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOLINTIN DEAL
Adresa postala: com. Bolintin Deal, str. Muncii, nr.18, Localitatea: Bolintin-Deal, Cod postal: 087015, Romania, Punct(e) de contact: EMILIAN BANICA, Tel. +40 0246273074, Email: [email protected], Fax: +40 0246273074, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare de credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Bolintin Deal
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut cu finantare rambursabila interna in vederea finantarii unei investitii de interes local, cu o maturitate de 25 ani si perioada de tragere si gratie de 5 ani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut rambursabil intern
Valoarea estimata fara TVA: 14, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
300 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui o garantie de participare in cuantum de 280.000 lei. Garantia de participare va fi constituita potrivit prevederilor Art 86 din HG925/2006 actualizata, prin ordin de plata sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca garantia se va constitui prin viramnet bancar , transferul va fi efectuat in contul RO19TREZ3225006XXX000801.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv60 de zile. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la CNSC , iar acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma calculate potrivit Art. 278indice 1 din OUG nr 34/2006 actualizata.Pentru operatorii care constituie garantia de participare in alta moneda decat lei, cursul de reconversie va fi cel afisat de BNR la data publicarii anuntului. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie poate fi constituita prin scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract, la momentul semnarii acestuia si va fi valabila pe toata perioada derularii contractului.Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Garantia de buna executie se va constitui conform Art 90 din HG925/2006 actualizata- Formularul 17.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Conform Caietului de sarcini
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art 180 din OUG 34/2006 -Formularul 1
Conditie de calificare : Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o otarire definitive si irevocabila pentru frauda , coruptie , spalare de bani, activitati criminale
Modul de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal / Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/ directorului general.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art 181 din OUG 34/2006 -Formularul 2
Modul de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal
Conditie de calificare: Ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la bugetul local indiferent de cuantumul acestora, va fi descalificat
Modul de indeplinire: Certificat eliberat de compartimetul impozite si taxe al unitatii administrative teritoriale de pe raza caruia isi are sediul social care sa ateste ca ofertantii nu inregistreaza debite la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat fiscal privind situatia taxelor si impozitelor la bugetul de stat care sa ateste ca ofertantii nu inregistreaza debite la bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original, copie legalizata sau copie conforma originalului, iar persoanele juridice straine vor prezenta documentul in original sau copie conforma orinalului insotite insa de treducerea autorizata si legalizata.3. Declaratie " Certificat de participare cu oferta independenta - Formularul 3Conditie de calificare: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art 69 indice 1 din OUG 34/2006 actualizata - Formularul 4Modul de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante raportat la conflictul de interesein sensul Art 69 indice 1 dar si la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Banica Emilian, Oprescu Costel, Nuta Costan Sorin, Bunea Ghe Cristea, Bunea Marin, Calin Octavian, Cristache Cristea, Dumitrache Marin, Ion Vasile, Mihalache Marin, Nae Marius Silica, Necula Doina, Obiala Mircea, Pirvanescu Jana, Rosca Ioana, Radu Marin, Safta Jan. 1. Ofertantii vor prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorialdin care sa rezulte domeniul de activitate si codurile CAEN specifice obiectului procedurii. Informatiile prezentate vor fi reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor.
in cazul persoanelor juridice straine , se vor prezenta documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere professional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economicsi un Certificat de rezidenta fiscal ( evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.2. Ofertantii vor prezenta Autorizatie de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile OUG 99/6.12.2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.In cazul persoanelor jurdice straine, vor prezenta autorizatia acordata de autoritatea competentaq din statul membru de origine.
Pentru ofertantii persoane juridice romane documentele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma originalului iar pentru persoanle juruice straine documentele vor fi prezentate in original sau copie conforma originalului insotite insa de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile aferte ultimilor 3 ani fiscali inregistrate la organele fiscale competente ale statului de rezidenta din care sa reiasa o Cifra medie de afaceri mai mare sau cel putin egala cu 28.000.000 lei.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte( 2010, 2011, 2012).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 5 - Informatii generale.Documentele vor fi prezentate in copieconforma originalului, persoanele juridice straine vor prezenta documentele in copie conforma originalului insotite insa de traducere autorizata si legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o Lista a principalelor contracte de servicii care au avut ca obiect servicii specifice procedurii din ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (in original).
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta copiile documentelor solicitate
sau orice alte documente echivalente insotite de traducerea autorizata si
legalizata a acestora in limba romana.
Ofertanii vor face dovada prestarii unor servicii similar de finantare/creditare, realizate in ultimii 3 ani in valoare de minim 14.000.000 lei, acumulatedin prestarea acestora in 1 (unul) maxim 3 (trei) contracte.
Declaratie privindsubcontractantii si partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, specializarea acestora si partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de acestia.
Informatii privind asociatii
Mai multi operatori economici se pot asocia cu scopul de a depune oferta comuna . In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare , inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile Art 44 din OUG34/2006 actualizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 6Se va prezenta Formularul 7 - Fisa experienta similara, insotit de Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau decatre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii specifice procedurii, valori, perioade de prestare sau echivalent din care sa rezulte indeplinirea cerintei referitoare la presatrea de servicii de acordare credit/finantare/imrpumut in valoare de cel putin 14.000.000 lei.Dovada se va realiza prin cumularea a maxim 3 contracte.Operatorii economici straini: vor prezenta copiile documentelor solicitatesau orice alte documente echivalente insotite de traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana.Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se vafolosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre Banca Nationala aRomaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective.In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, capacitateatehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor partenerilor.Se va completa Formularul 8Se va completa Formularul 9 - Acord de asociere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
1. Cifra de afaceri- 50 de puncte2. Experienta similara - 50 de puncte
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2013 10:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Bolintin Deal
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Algoritmul de calcul este :1. Ofertantii care prezinta cea mai mare cifra medie de afaceri peste cea solicitata vor fi punctati cu 50 de puncte. Restul ofertelor vor fi punctate dupa formula: Cifra medie ofertata / cea mai mare cifra ofertata * 50 puncte .2. Ofertantii care vor prezenta contracte cu cea mai mare valoare peste cea minima solicitata vor fi punctati cu 50 de puncte.Restul ofertelor vor fi punctate dupa formula : valoarea contractelor prezentate/cea mai mare valoare * 50 de puncte .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persona vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer