Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credit pe o perioada de maturitate de 20 ani (240 luni), in valoare de 50.000.000 lei la obiectivul de investitii ?Pista de decolare-aterizare de 3500 m ? Etapa I si suprafete de miscare aferente?


Anunt de participare (utilitati) numarul 149201/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de acordare de credit pe o perioada de maturitate de 20 ani (240 luni), in valoare de 50.000.000 lei la obiectivul de investitii ?Pista de decolare-aterizare de 3500 m ? Etapa I si suprafete de miscare aferente?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA, str. Traian Vuia nr. 149, Cluj Napoca, Cod postal 400397, Jud. Cluj, Romania
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui contract de servicii de acordare a unui credit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66110000-4 - Servicii bancare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 37, 789, 583RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 755.791, 66 Lei(echivalenta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofelor cu 5 zile).Perioada d valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantum si pt perioada prevazuta in documentatie.Este recomandat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in Romania;cont bancar: RO12BTRL01301202919844XX RON sau RO58BTRL01304202919844XX EURO, deschise la BT Cluj.In cazul in care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie de participare, se va prezenta in original in conformitate cu Formularul Z.Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari, ofertantul va prezenta si polita de asigurare conform modelului stabilit in Formularul Z, fara nicio alta conditie suplimentara.In caz contrar ofertantul se va exclude din procedura. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Restituirea garantiei se face pe baza solicitarii trasmise de oper.eco.Se vor respecta prevederile Anexei nr.1A.In cz depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de oper. eco.Garantia de participare emisa in alta lb decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere autorizata si legalizata in lb romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art.90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna executie emisa de o societate de asigurari va respecta modelul stabilit in Formularul G, fara nicio alta conditie suplimentara. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf cu Formularul 15. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna executie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana. Se vor respecta prevederile Anexei nr. 2.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, alocatii bugetare primite de la Consiliul Judetean Cluj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G.nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 14
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul 1.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Cerinte obligatorii: prezentare Formular 3 ? Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Cerinte obligatorii: - prezentare Formular 4 - Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.4.Informatii privind indeplinirea obligatiilorCerinte obligatorii: - Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?- Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate cuFormularul 5
6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 6. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Aeroportului International Avram Iancu Cluj RA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ciceo David ? Director General, Zanc Gabriela ? Director Comercial, Florian Corina ? Director Economic, Mocean Petru ? Director Tehnic, Pop Iuliu ? Director Operational, Sabau Marius- Sef Birou Achizitii Publice, Todoran Vlad ? Oficiu Juridic.
NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere in limba romana legalizate la notariat.
NOTA 2: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta:
-certificate ? echivalent
-cazier juridic ? echivalent
-declaratii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale
NOTA 3: Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA 4: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.NOTA 5: Documentele prevazute la pct. III.2.1. a) sunt cerinte obligatorii si se vor prezenta, atat pentru ofertantii unici, cat si pentru asociati. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. a) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. Formularul 3 si Formularul 4 (pentru situatiile prevazute la art. 181, lit. a), c)^1, d)) se vor prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul. Formularul 6 se va prezenta si de catre subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.1. Pentru persoanele juridice/fizice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentare Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
2. Pentru persoanele juridice/fizice straine
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3. Persoane juridice/fizice romaneModalitatea de indeplinire:
- Detinerea de catre ofertant a Autorizatiei de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta autorizatia de functionare in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului ? copie ?conform cu originalul?.
Persoane juridice/fizice straineModalitatea de indeplinire:
- Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ca institutie de credit, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Autorizatie de functionare emisa de autoritatea competenta a statului membru care sa-i ateste dreptul de a desfasura activitatile ce fac obiectul achizitiei, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care legislatia romana impune anumite autorizari din partea Bancii Nationale a Romaniei pentru functionarea institutiei bancare straine, se vor prezenta in copie aceste autorizari, conform legislatiei romane. Documentele se va prezenta in original sau copie conforma cu originalul. Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul unei asocieri, toate documentele vor fi depuse de catre fiecare asociat.
Nota 1: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL? si semnate de catre o persoana autorizata; Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota 2: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.b), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.
Nota 4: Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului solicitat la pct. III.2.1.b)1. in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Situatia elementelor patrimoniale
1.1. Prezentarea ultimelor 3 bilanturi contabile pe anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de catre organele competente. Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat.
1.2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana(cf.art.186 din OUG34/2006), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
1.3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire cf. art.180, art.181, lit.a), c1 si d) si art.691 din OUG34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1.Bilanturi contabile1.2. Se va prezenta Formular 7C.1.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4, Formularul 61.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
2. Cifra de afaceri
2.1 Media cifrei de afaceri globala pe anii 2011, 2012 si 2013 trebuie sa fie de min 70.000.000 lei. Pentru ofertantii nou infiintati, se solicita acelasi cuantum al mediei cifrei de afacere globala. Documentele se vor completa pentru ofertant si ofertant asociat.
2.2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
2.3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, oper econ va prez o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1. Se va completa Formularul 7 ? Informatii generale. Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit sau orice alte documente echivalente emise de autoritati legale competente din care sa rezulte indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.2.2. Se va prezenta Formular 7C.2.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.2.4.Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.1.1. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Documentul se va completa pentru fiecare asociat. Daca ofertantul nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista serviciilor prestate de la infiintare.
Operatorul economic va respecta prevederile art. 188, alin. (2), lit. a) din OUG 34/2006.
1.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
1.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1 Se va atasa Formularul 81.2. Se va prezenta Formularul 7B.1.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.1.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 2 Experienta similara:
2.1. Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 anicel putin 1 (un) contract de servicii de acordare credite in conditii similare celor solicitate prin Caietul de Sarcini, a carui cuantum de taxe, comisioane, dobanzi sau oricare alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective sa fie de minim 30.000.000 lei.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta
documente doveditoare conform Ordinului nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie, Anexa Nr.1? sectiunea Contracte de servicii,
pct.a).2.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
2.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1.Se vor prezenta Formularul 8.1 si Formularul 8.2.
Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Experienta similara se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.2.2. Se va prezenta Formularul 7B.2.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.2.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 3 Detinerea de personal cu pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului:
Se solicita:
3.1. Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului
3.2. Se solicita Declaratie de disponibilitate ? nominalizarea unei persoane care se va ocupa de indeplinirea contractului
3.3. Documente care atesta disponibilitatea personalului de specialitate alocat pentru contract. Se vor prezenta documente de confirmare, care atesta disponibilitatea personalului de specialitate alocat pentru contract: contracte, angajamente, protocoale sau orice alte documentecare pot confirma disponibilitatea acestuia.
3.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
3.5. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
3.6.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
3.1.Se va prezenta Formularul 9 - Declaratie privind informatii de personal, iar in cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 10 ? Centralizator privind informatii de personal (pe asociere).3.2.Formularul 11 - Declaratia de disponibilitate/angajament de participare3.3.Se vor prezenta documente de confirmare, care atesta disponibilitatea personalului de specialitate alocat pentru contract: contracte, angajamente, protocoale sau orice alte documentecare pot confirma disponibilitatea acestuia.3.4. Se va prezenta Formularul 7B.3.5. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.3.6. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 4 Informatii privindsubcontractantii4.1. Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.
Modalitatea de indeplinire
4.1. Se va prezenta:
- Formularul 12 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronicaL.E. va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei si a notificarilor de incepere a rundei de L.E. la adresa de e-mail inregistrata in sistem.Elementul Ofertei care reprezinta obiectul licitatiei electronice: pretul total ofertat, exclusiv TVA.Nu exista limite pana la care elementul reofertarii ar putea fi imbunatatit. Pe parcursul L.E. nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand sa vizualizeze pozitia pe care o ocupa in clasament. Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de L.E. este de 1 (una) zi (24 ore). La L.E. vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform art. 6 din H.G. 1660/2006 si sa detina certificat digital valid. Refuzul de a se inregistra in SEAP este asimilat cu retragerea Ofertei conform art. 38 alin 4 din H.G. 925/2006.Daca dupa L.E. exista egalitate de puncte la punctajul general al ofertelor clasate pe locul I, contractul de achizitie publica se atribuie operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret; In cazul in care egalitatea se mentine, se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 11:00
Locul: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, Nr. 149
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti imputerniciti din partea fiecarui ofertant care a depus o oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Aeroportul International Avram Iancu Cluj? Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Traian Vuia nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer