Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credit pentru finantare cheltuieli aferente ?Proiect integrat: Infrastructura edilitara moderna, de mediu, transport si sociala pentru A.D.I. Stremt ? Ramet din judetul Alba?


Anunt de participare numarul 141465/13.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Stremt-Rimet din judetul Alba
Adresa postala: Comuna Stremt, nr.99, judetul Alba, Localitatea: Stremt, Cod postal: 517745, Romania, Punct(e) de contact: Traian - Stefan Popa, Tel. +40 258848242, Email: [email protected], Fax: +4 0258848302, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de dezvoltare intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: proiecte de interes general pentru dezvoltarea comunitatilor rurale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare de credit pentru finantare cheltuieli aferente ?Proiect integrat: Infrastructura edilitara moderna, de mediu, transport si sociala pentru A.D.I. Stremt ? Ramet din judetul Alba?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Localitatea Stremt, com. Stremt, jud. Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin prezenta procedura se doreste achizitionarea unor servicii de acordare de credit in suma de 4.851.624 lei, suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor care mai sunt necesare in vederea finalizarii ?Proiect integrat: Infrastructura edilitara moderna, de mediu, transport si sociala pentru A.D.I. Stremt ? Rimet din judetul Alba?, finantat prin P.N.D.R.? Masura 322 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?.
Creditul este necesar pentru plata cheltuielilor reprezentand lucrari, servicii, bunuri, precum si comisioane si taxe (ISC, etc.) aferente ultimei transe de plata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea creditului este de 4.851.624 lei. Cerintele minime la care ofertantii trebuie sa raspunda sunt cele descrise in Caietul de sarcini ? Sectiunea II, anexat prezentei.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 032, 346.99RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 16200 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitati de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Formular 9Conform prevederilor art. 2781 alin. (1) in masura in care C.N.S.C. respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei, respectiv 8063, 23 lei.Cursul leu euro la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii GP este de1 euro = 4, 5349 lei calculat la cursul B.N.R. din data de 19.11.2012. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului. Modalitatea de constituire: - garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) din H.G. 925/2006 se aplica in mod corespunzator; Formular 10 sau- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, respectiv se va constitui un cont la trezoreria statului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 ? neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006. Formular 1
Documente solicitate: declaratie pe propria raspundere privind neincadrare in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006, certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile la plata pentru persoane juridice din Romania. Pentru persoanele juridice/fizice straine ? un document similar/declaratie pe propria raspundere/ declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens ? din care rezulta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, sau respectiv in tara in care este rezident candidatul, pentru a preveni un eventual risc de neindeplinire a contractului, certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (datorii la bugetele locale) pentru persoanele juridice din Romania. Pentru persoanele juridice/fizice straine ? un document similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens ? din care rezulta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor locale . Se va face precizarea conform careia din aceste doc trebuie sa rezulte situatia datoriilor scadente aferente lunii anterioare depuneriii ofertelor- conf Ordinul 509/2011 al ANRMAP;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Se va permite depunerea certificatelor/documentelor pentru persoane juridice/fizice straine in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta 2 ? neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1 si lit. d) din O.U.G. 34/2006. Formular 2
Documente solicitate: declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1 si lit. d) din O.U.G. 34/2006.Neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1 si lit. d) din O.U.G. 34/2006- literele invocate se solcita doar in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert. Declaratia privind neincadrarea in disp art 181 se solcita in integralitate pt ofertant;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta 3 ? Formular 3 - prezentarea unui document care sa certifice faptul ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de autoritatea contractanta.
Documente solicitate: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform prevederilor Ordinului 314/12.10.2010Cerinta 4 ? Formular 5 -declaratie pe propria raspundere ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau ca nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractanteIn cazul in care se constata existenta unei astfel de situatii ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt membrii Consiliului de admnistratie al A.D.I. Stremt ? Rimet din jud. Alba, respectiv:
Popa Traian Stefan ? Presedinte al A.D.I. , persoana care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, aproba documentatiile de atribuire necesare atribuirii contractelor de achizitie publica; Primar al comunei Stremt (parte integranta a A.D.I. Stremt-Ramet)
Cetean Simion Cosmin- Viceprimarul comunei Stremt ;
Beldean (Cristea) Ana Mirela- secretar al comunei Stremt si al A.D.I., persoana responsabila cu avizarea de legalitate a documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelro de achizitie publica, a deciziilor emise de Presedintele A.D.I. ;
Dan Aurel - Primarul comunei Ramet in perioada 2008-2012 (parte integranta a A.D.I. Stremt-Ramet) ;
Raica Vasile - Primarul comunei Ramet in perioada 2012-2016 (parte integranta a A.D.I. Stremt-Ramet) ;
Persoanele implicate in derularea procedurii de achizitie sunt:
Sasarean Ioana ? Contabil al ADI si al comunei Stremt , membru al Comisiei de evaluare a ofertelor
Crisan ? Onita Ioana ? Responsabil achizitii publice , Presedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor ;
Beldean (Cristea) Ana Mirela ? secretar, avizare legalitate , membru al Comisiei de evaluare a ofertelor;
Raica Vasile ? Primarul comunei Ramet , membru al Comisiei de evaluare a ofertelor; ;
Boc Cristina - Contabil al comunei Ramet , membru al Comisiei de evaluare a ofertelor .
Documente solicitate: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006.Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (conform Ordinului ANRMAP nr. 170/2012).
In conformitate cu Ordinul 170/2012 al ANRMAP, se impune prezentarea listei cu consilierii locali ai autoritatii contractante. Luand in considerare faptul ca in acest caz autoritatea contractanta este Asociatia de Dezvoltare intercomunitara Stremt ?Ramet din judetul Alba (compusa din UAT Stremt si Ramet ) , aceasta (A.D.I.) nu detine consilieri locali ci doar Consiliu de Administratie, compus din persoanele mentionate anterior cu functii de decizie . Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta 5 ? ofertantul trebuie sa faca dovada formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificatul constatator ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al acestuia. Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documente solicitate: Certificatul constatator emis de ONRC in conformitate cu prevederile Legii 26/1990.
Cerinta 6 - Autorizatie de functionare de la B.N.R. (conform prevederilor Legii 58/1998 si a Normelor B.N.R. nr. 2/1999).
Documente solicitate: Autorizatie de functionare de la B.N.R.
Cerinta 7 - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este abilitat sa acorde credit in conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente solicitate: orice document din care sa reiasa ca ofertantul este abilitat sa acorde credit in conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? media cifrei globale de afaceri
Informatii generale privind datele de identificare ale ofertantului, obiectele de activitate, birourile sucursalelor/filialelor, principala piata de afaceri, cifra de afaceri globala in ultimii 3 aniBilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raportul cenzorilor pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Experienta similara
o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.- asa cum dispune art 188 alin 2 lit a din OUG34/2006;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2013 11:00
Locul: localitatea Stremt, strada Principala, nr. 99, judet Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
conform documentatiei de atribuire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situata pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa aiba instalat pe calculator un program/aplicatie necesara vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica ? programul ShellSAFE Verify? adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta -documentelor/shellsafe-verify).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Stremt-Rimet din judetul Alba
Adresa postala: str. Principala, nr. 99, Localitatea: Stemt, Cod postal: 517745, Romania, Tel. +40 258848101, Email: [email protected], Fax: +40 258848302
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer