Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credite - linie de finantare in valoare de 2.500.000 lei, cu o maturitate de 10 ani si cu o perioada de gratie de 3 ani, pentru finantarea investitei ?Sistem integrat de alimentare cu apa, statie de tratare apa, canalizare menajera


Anunt de participare numarul 143003/10.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)
Adresa postala: sat ROATA DE JOS, Localitatea: Roata de Jos, Cod postal: 087195, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA DRAGHICIU, Tel. +40 246266103, Email: [email protected], Fax: +40 246266115, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: autoritate publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare de credite - linie de finantare in valoare de 2.500.000 lei, cu o maturitate de 10 ani si cu o perioada de gratie de 3 ani, pentru finantarea investitei ?Sistem integrat de alimentare cu apa, statie de tratare apa, canalizare menajera si statie de epurare, satul Cartojani, Comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Comuna Roata de Jos, judet Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop : acordare finantare rambursabila, linie de finantare in valoare de 2.500.000 lei, cu o maturitate de10 ani si cu o perioada de gratie de 3 ani, pentru finantarea investitiei "Sistem integrat de alimentare cu apa, statie tratare apa, canalizare menajera si statie de epurare in satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordare finantare rambursabila, linie de finantare in valoare de 2.500.000 lei, cu o maturitate de10 ani si cu o perioada de gratie de 3 ani, pentru finantarea investitiei "Sistem integrat de alimentare cu apa, statie tratare apa, canalizare menajera si statie de epurare in satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu".
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui conform dispozitiilor art. 86 din HG 925/2006, pentru suma de 38.000 lei. Garantia de participare se poate constitui si prin scrisoare de garantie bancara -se va utiliza Formularul nr. 13. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila . Documentele prin care se va face dovada constitutirii se vor prezenta in original. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma unor instrumente de garantare, acestea vor mentiona ca plata garantiei se va executa : conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia se poate constitui si prin virament bancar, in contul RO09TREZ3225006XXX000787, deschis la Trezoreria Bolintin Vale, CIF 5123608. Perioada de valabilitate a garantie este de 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul este o asociere , pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoare garantiei de participare la 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf. Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertanti asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoare garantiei de participare la 50%, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere , conf. Anexei nr. 1 din Legii nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participareconform prevederilor H.G. nr. 925/2006. Data pentru care se face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii anuntului de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie exprimat procentual, este de 0, 1% din valoarea totala fara TVA a contractului atribuit. Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de banca candidata ori de o societata de asigurari, Formular 14 sau scrisoare de garantie bancara. Candidatul castigator are obligatia de constitui garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data cand candidatul va lua la cunostinta despre faptul ca a fost primit avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu al comunei Roata de Jos.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 - persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : Primar Ghidanac Marin, viceprimar Voicu Ion, secretar comuna Alexandrescu Camelia Constanta, consilier juridic Neata Virginia, contabil Pangaleanu Florea, consilier Draghiciu Maria Cristina, consilier locali : Andrei George Sorin, Stanciu Adrian, Calin Anghelin, Moise Dumitru, petre Ile Irinel, Dragne Marin, Ilie Dorel, Popescu Sorin Ionut, Stan Marian, Balan Ilie, Radan Gheorghe, Manea Ilie, Stafie Mihai, Popa danut Nicole;Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 4, Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 5, Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat - Agentia de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa ca operatorul economic - candidat nu are datorii scadente in luna anterioara in care se depun ofertele. Certificat constatator emis de ORC sau de catre alt organism acreditat din tara de origine (in cazul persoanelor juridice straine), informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic - documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondente in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Societatea va trebui sa dovedeasca ca are in obiectul de activitate asigurarea serviciilor bancare.
Se va prezenta autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei sau de alt organism acreditat din tara de origine (in cazul persoanelor juridice straine); documentul se va prezenta in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunuea "conform cu originalul", valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta declaratia privind cifra de afaceri in ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile;
Pentru operatorii economici infiintati de mai putin de 3 ani se va prezenta cifra de afaceri de la data infiintarii.
Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii despre partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze; declaratrie privind subcontractantul/ subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, candidatii au obligatia sa legalizeze asocierea inainte de data semnarii contractului.
Se va prezenta lista principalelor servicii deacordare de credite prestate pentru societati comerciale, autoritati sau institutii publice in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Candidatul infiintat de mai putin de 3 ani va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite prestate de la infiintare. Toti candidatii vor prezenta certificate / documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii; prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeazaprintr-o declaratie a operatorului economic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 8Formular 9Formular 10Formular 7
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati / preselectati
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2013 10:00
Locul: Primaria Roata de Jos, strada Republicii nr. 65, comuna Roata de Jos, judet Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori desemnati de catre CVAP si reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor, cu obligatia de a prezenta imputernicirea si un act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi candidati au ofertat acelasi pret atunci criteriul de departajare va fi marja dobanzii oferite de banca, adica va fi declarat castigator candidatul cu cea mai mica marja a ratei dobanzii oferita de banca.Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici participanti;numarul minim preconizat de agenti economici este de 3 agenti economici, dar, toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati / preselectati. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta va proceda conform prevederilor art. 117 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul primariei Roata de Jos
Adresa postala: Strada Republicii nr. 65, Localitatea: Roata de jos, Cod postal: 087195, Romania, Tel. +40 246266103, Email: [email protected], Fax: +40 246266115
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer